Wykład - Otoczenie konkurencyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Otoczenie konkurencyjne - strona 1 Wykład - Otoczenie konkurencyjne - strona 2 Wykład - Otoczenie konkurencyjne - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Dr hab. Wojciech Dyduch Wykład 6
METODY SCENARIUSZOWE
1/ Otoczenie konkurencyjne (bliższe)
Segmenty: konkurenci, klienci, dostawcy, 2/ Otoczenie dalsze - makrootoczenie
Segmenty: otoczenie ekonomiczne, społeczne, międzynarodowe, polityczne, demograficzne, prawne
Makrootoczenie - zespół warunków zewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikający z faktu, że działa ono w określonym kraju, regionie, w określonej strefie geograficznej, w danym układzie politycznym, prawnym, czy kulturowym (mentalnym).
Czynniki brane pod uwagę przy ocenie segmentu ekonomicznego:
1/ Otoczenie ekonomiczne:
-stopa wzrostu PKB
-poziom inflacji
-stopa zwrotu kapitału
-ryzyko inwestycyjne
-struktura i wielkość spożycia (konsumpcja i informacja co i ile ludzie kupują i ile na to wydają)
-poziom bezrobocia (mówi o stanie gospodarki i czy jest to bezrobocie strukturalne, czy na stałym poziomie, czy mogą być niższe koszty pracy)
-wahania kursów walut (ryzyko kursowe)
-system podatkowy (stabilny, zmienny, jakie są stawki)
2/ Otoczenie społeczne
-wielkość dochodów na jednego mieszkańca
-wielkość i struktura spożycia
-styl życia społeczeństwa (na co ludzie chętnie wydają pieniądze, a na co nie)
3/ Otoczenie demograficzne
-struktura demograficzna społeczeństwa (młode, czy starzeje się)
-przeciętny czas życia społeczeństwa (usługi medyczne, farmaceutyki)
4/ Otoczenie polityczne - ujmowane często jako prawne (jakie jest prawo handlowe, celne, jakie są cła)
-restrykcyjność systemu politycznego ( np. demokracja)
-stabilność polityczna (jak wpływają na prowadzenie biznesu)
-stopień uzależnienia gospodarki od państwa
5/ Otoczenie międzynarodowe
-przynależność państwa do organizacji gospodarczych
-taryfy wynikające z umów międzynarodowych
-bariery wynikające z umów międzynarodowych
Otoczenie konkurencyjne - w skład wchodzą wszystkie podmioty gospodarcze, które mają z przedsiębiorstwem powiązania kooperacyjne (dostawca - przedsiębiorstwo - klient) lub konkurują na tym samym rynku (obecna i potencjalna konkurencja)
Metody, które służą do analizy makro i mikrootoczenia, przewidywania zjawisk, które występują w makro i mikrootoczeniu.
Metody scenariuszowe - służą do opisu zjawisk dyskretnych (nieciągłych) np. wprowadzanie regulacji prawnych, ataki terrorystyczne. Metody scenariuszowe służą do prognozowania przyszłości w warunkach zmiennego jakościowo i nieustruktualizowanego otoczenia. Są wielowariantowe. Obecnie optymalny horyzont czasowy scenariusza określają warunki danego sektora (od 3 do 10 lat). Im większa jest dynamika danego sektora oraz poziom niepewności, ty ten horyzont czasowy musi być krótszy.

(…)

…. Obecnie optymalny horyzont czasowy scenariusza określają warunki danego sektora (od 3 do 10 lat). Im większa jest dynamika danego sektora oraz poziom niepewności, ty ten horyzont czasowy musi być krótszy.
Rodzaje scenariusza:
1/ scenariusz możliwych zdarzeń (które się zdarzyły i po jakich ścieżkach iść)
2/ scenariusz symulacyjny - programiści budują model jakiegoś zjawiska, określa się elementy…
…/ analiza rozpiętości scenariusza najbardziej prawdopodobnego - w poszczególnych sferach wskazuje na obszary niejednorodne i słabo ustrukturalizowane. W takich przypadkach konieczne jest skupienie uwagi na danym segmencie otoczenia i często przeprowadzenie dodatkowych badań
3/ określa się sfery dominacji szans i sfery dominacji zagrożeń - w tych segmentach otoczenia, w których dominują szanse w strategii
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz