Wykład - ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - strona 1 Wykład - ograniczenia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - strona 2

Fragment notatki:

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA
Art. 89 ust. 1, 2 u. f. p. JST mogą zaciągać pożyczki publiczne na:
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST
finansowanie planowanego deficytu budżetu JST
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
wyprzedzające finansowanie finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE Pożyczki zaciągnięte na finansowanie przejściowego deficytu muszą być spłacone w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte. Art. 92 ust 1, 2 u. f. p.
Jednostki sektora finansów publicznych inne niż SP mogą zaciągać jedynie takie zobowiązania finansowe, w których koszty obsługi są ponoszone co najmniej raz do roku, przy czym:
dyskonto od emitowanych papierów wartościowych nie może przekraczać 5% wartości nominalnej - JST nie może sprzedawać papierów po zaniżonej cenie, min. 95% wartości
kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna - zapadłych odsetek nie można dopisywać do kapitału podstawowego Art. 93 u. f. p.
1. Jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa, nie mogą zaciągać pożyczek lub kredytów, emitować papierów wartościowych oraz udzielać poręczeń i gwarancji, których wartość nominalna należna do zapłaty w dniu wymagalności, wyrażona w złotych, nie została ustalona w dniu zawierania transakcji.  → w momencie kiedy zaciągamy zobowiązanie, musimy wiedzieć ile będziemy musieli oddać w dniu spłaty
2. Wyjątki od powyższej reguły określa RM w drodze rozporządzenia
Art. 91 ust. 1 u .f. p. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.  → uchwała budżetowa stanowi nieprzekraczalny limit, jeżeli chcą zaciągnąć więcej to trzeba zmienić uchwałę na wniosek wójta/burmistrza/ prezydenta miasta.
Art. 94 ust. 1 u. f. p. Jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. Łączna kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej.  → ktoś inny spłaci zaciągnięte przez JST zobowiązanie
Art. 246 ust. 1 i 3 u. f.p.
RIO na podstawie projektu uchwały budżetowej, a później samej uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez JST → istotne dla potencjalnych pożyczkodawców, którzy dzięki takiej opinii wiedzą czy jeżeli udzielą JST pożyczki to będzie ona w stanie spłacić zadłużenie.


(…)

…, którzy dzięki takiej opinii wiedzą czy jeżeli udzielą JST pożyczki to będzie ona w stanie spłacić zadłużenie.
Art. 246 ust. 2 i 3 u .f p. Opinia RIO jest publikowana przez JST w terminie 7 dni od dnia otrzymania od RIO, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz