Wykład - Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 308
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa - strona 1 Wykład - Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa - strona 2 Wykład - Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
Główny obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego powiązań z otoczeniem
zawiera się w sferze produkcji dóbr i usług oraz wymiany. Nie można jednak nie
dostrzegać faktu, że przedsiębiorstwo w każdych warunkach systemowych swoją
działalnością kreuje określone — zarówno pozytywne, jak i negatywne -
skutki w sferze konsumpcji i życia społecznego (np. kultury, obyczajowości,
zdrowotności, postaw i poglądów społeczno-politycznych, aktywności społecznej,
nastrojów publicznych itp.). Społeczne skutki funkcjonowania przedsiębiorstwa
pozostają w sferze zainteresowania nie tylko poszczególnych jednostek, ale też
różnego rodzaju organizacji. Nie są one obojętne także dla samego przedsiębiorstwa, gdyż bardziej lub mniej bezpośrednio, np. poprzez postawy i zachowania zatrudnionych w nim pracowników czy akceptację rynkową wytwarzanych przezeń wyrobów, wpływają na warunki osiągania swych celów ekonomicznych.
Na tle wspomnianych zależności może dochodzić zarówno do pozytywnej, jak
i negatywnej kooperacji między przedsiębiorstwami i różnymi organizacjami
społecznymi, do różnego rodzaju i stopnia zaangażowania jednostki gospodarczej w rozwiązywanie problemów (zaspokajaniu potrzeb) społecznych. Wrażliwość przedsiębiorstwa na problemy społeczne i jego aktywność w ich rozwiązywaniu jest zmienna w czasie i zależy od wielu czynników. Do ważniejszych
z nich zaliczyć tu można poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i mechanizm
funkcjonowania gospodarki.
W warunkach relatywnie niskiego poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych
i centralistycznego mechanizmu funkcjonowania gospodarki, tzn. w warunkach
właściwych m.in. gospodarce polskiej w okresie 1945-1989, przedsiębiorstwa pod
wpływem oficjalnych i nieoficjalnych nacisków „sił społeczno-politycznych" często
podejmowały w bardzo szerokim zakresie — jakkolwiek selektywnie, w wy-
branych dziedzinach — działalność służącą zaspokajaniu socjalno-bytowych,
zdrowotnych i kulturalno-rozrywkowych potrzeb pracowników i ich rodzin oraz
lokalnych społeczności. Polegała ona głównie na tworzeniu i utrzymywaniu przez
przedsiębiorstwa: przychodni lekarskich, żłobków, świetlic, domów kultury,
obiektów sportowo-rekreacyjnych i wypoczynkowych, a także wielu obiektów
i urządzeń infrastruktury socjalno-bytowej (mieszkania, dostarczanie ciepła,
wody, elektryczności itd.). Działalność ta, prowadzona zazwyczaj na niewielką
skalę i na niskim poziomie jakościowym (często wręcz nieprofesjonalnie), po-


(…)

… skierowanego na ochronę praw konsumenta (zwanego konsumeryzmem [5, s. 365]). Organizacje te, o zasięgu regionalnym (lokalnym), ogólnokrajowym, a nawet międzynarodowym, uzyskują znaczną siłę oddziaływania zarówno na
opinię publiczną, jak i na przedsiębiorstwa, m.in. dzięki korzystaniu z różnego
rodzaju środków społecznego komunikowania (prasa, radio, telewizja).
Zainteresowania organizacji konsumenckich…
… kadry o właściwych postawach etycznych.
Literatura
[l] Ansoff H. I.: Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE 1985.
[2] Drucker P.F.: Praktyka zarządzania. Warszawa: Czytelnik; Kraków: AE 1994. Biblioteka
Nowoczesność.
[3] Etyka biznesu. Pod redakcją J. Dietla i W. Gasparskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN 1997. [4] Friedman M.: Kapitalizm i wolność. Warszawa: Centrum im. Adama Smitha
… udziałem przedsiębiorstw jest wypowiedź J. Dietla [3, s. 141-142],
w której stwierdza on, iż:
• nastąpiła destrukcja poprzedniej infrastruktury moralnej,
• w dziedzinie ekonomii i konsumpcji wyraźnie zatarła się różnica między postawami i zachowaniami etycznymi i nieetycznymi,
• ekonomika niedoborów powodowała pomijanie interesów konsumentów oraz innych klientów,
• do zapewnienia rodzinom minimum
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz