Wykład o mediacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład o mediacji - strona 1 Wykład o mediacji - strona 2

Fragment notatki:

Mediacja
Od lat siedemdziesiątych w Ameryce Północnej, a następnie również na innych kontynentach, obserwowany jest renesans zainteresowania mediacją jako metodą, która doskonale wypełnia dotychczas niemal zupełnie „niezagospodarowaną przestrzeń” między „prostymi” negocjacjami a postępowaniami sądowymi.
9Jedną z najbardziej charakterystycznych tendencji rozwojowych współczesnych mediacji, w tym mediacji gospodarczych, jest nadawanie im ram legislacyjnych. Mediacja - chociaż stanowi fenomen istniejący na przestrzeni wieków w różnych, nawet najodleglejszych zakątkach świata, w tym również w dawnych gildiach kupieckich - dopiero od niedawna stała się przedmiotem zainteresowania ustawodawców. Przyczyny wyjaśniające to zainteresowanie i jego skalę - obejmującą wiele systemów prawnych wywodzących się z różnych tradycji i kultur prawnych - są złożone. Łączą się one w dużej mierze z coraz wyraźniej i powszechniej dostrzeganą atrakcyjnością mediacji wobec postępowań sądowych. Prawodawcy dostosowują obowiązujące regulacje, aby uczynić je „przyjaznymi” mediacji i aby sprzyjały pełnemu respektowaniu jej zasad, takich jak poufność czy bezstronność mediatora. Jednocześnie chcą mieć wpływ na to, kto i według jakich zasad będzie zajmował się mediacją. Wprowadzają rozwiązania, które mają na celu jej popularyzację, prawidłowy rozwój związanej z nią praktyki, a przy okazji odciążenie sądownictwa państwowego.
5O tym, że prawne regulacje pewnych aspektów mediacji stały się obecnie międzynarodowym „standardem”, w znacznej mierze zdecydowały wyniki prac instytucji między- lub ponadnarodowych, takie jak: Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy Rec (2002) 10 z 18 września 2002 r. o mediacji w sprawach cywilnych [1] , ustawa wzorcowa o międzynarodowej koncyliacji handlowej przyjęta w 2002 r. przez Komisję Międzynarodowego Prawa Handlowego ONZ (United Nations Commission on International Trade Law - UNCITRAL) [2] czy dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/UE z 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych [3] .
Motywy towarzyszące zainteresowaniu prawodawców mediacją dotyczą w szczególności sfery stosunków gospodarczych. Stanowi ona naturalną domenę dla zastosowania mediacji. Rudymentarne zasady prawa prywatnego, takie jak autonomia woli, swoboda umów, brak podporządkowania i równorzędność stron stosunku prawnego, wręcz idealnie pasują do „ducha” mediacji.
W wielu krajach, dopiero z biegiem czasu - dzięki skuteczności w zakresie rozwiązywania sporów cywilnych i handlowych - mediacja zaczęła znajdować zastosowanie również w innych dziedzinach stosunków społecznych i prawnych. W Polsce najwcześniej jednak stała się przedmiotem regulacji ustawowych z zakresu prawa pracy, karnego i sądowoadministracyjnego oraz niektórych innych dziedzin, a dopiero niedawno znalazła swoje miejsce w ramach postępowania cywilnego

(…)

… potrzeb i stanów faktycznych) mogą w wyniku działań legislacyjnych zostać zagrożone. Wystarczająca jest w ich przekonaniu „miękka” regulacja za pomocą rozmaitych norm pozaustawowych, w szczególności wynikających ze standardów, kodeksów etyki zawodowej mediatorów i tzw. dobrych praktyk (good practices) w mediacji, a także regulaminów mediacyjnych, opracowywanych zarówno przez ośrodki specjalizujące…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz