Wykład - Modele polityki społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Modele polityki społecznej - strona 1 Wykład - Modele polityki społecznej - strona 2 Wykład - Modele polityki społecznej - strona 3

Fragment notatki:

Polityka społeczna
dr Arkadiusz Przybyłka
WYKŁAD III
MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ:
Marginalny (liberalny) - opowiadają się za nim liberałowie i neokonserwatyści; zakłada on, że podstawowymi źródłami zaspokajania potrzeb obywateli są rynek prywatny i rodzina, państwo powinno ingerować tylko w ostateczności i tylko w stosunku do tych osób lub grup, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. Przyjmuje się, że większość społeczeństwa jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoje potrzeby poprzez własne działanie, pomoc rodziny, instytucje charytatywne.
Państwowa polityka społeczna uważana jest za niepotrzebna i szkodliwą społecznie, ponieważ osłabia motywację do pracy czy też indywidualną inicjatywę. Świadczenia socjalne mają charakter fakultatywny (uznaniowy - zależny os sytuacji danej osoby). USA i Wielka Brytania)
Motywacyjny (socjalna gospodarka rynkowa) opowiadają się za nim socjal liberałowie; opuszcza się szerszą ingerencję państwa, pod warunkiem, iż polityka społeczna nie zakłuci funkcjonowania gospodarki rynkowej i będzie sprzyjać rozwojowi gospodarczemu. Potrzeby ludzkie winny być zaspokojone w oparciu o kryterium stażu pracy, zasług i wydajności (prawo do pomocy społecznej zależy od statutu na rynku pracy). Świadczenia społeczne mają charakter ubezpieczeniowy, (czyli są uzależnione od tego czy ktoś jest ubezpieczony, jaką stawkę płaci) są one obowiązkowe i powszechne; osobom niepracującym przyznawane są świadczenia fakultatywne z pomocy społecznej. (Niemcy i Austria)
Instytucjonalno redystrybucyjny - opowiadają się za nim socjaldemokraci; państwo nie ma wyznaczonych granic interwencji w sferę społeczną. Nie jednostka, ale społeczeństwo ponosi odpowiedzialność za sytuację materialną każdej jednostki. Ani rodzina ani rynek prywatny nie są wstanie zaspokoić potrzeb na właściwym poziomie, w procesie zaspokajania potrzeb mechanizmy rynkowe powinny być zastąpione przez państwo. Polityka społeczna powinna obejmować wszystkich obywateli; dostępność do świadczeń społecznych powinna być oparta na kryterium potrzeb. Każdy obywatel ma prawo do świadczeń. Kraje skandynawskie: Szwecja, Finlandia, Dania.
Śródziemnomorski - Europa południowa. Charakteryzuje się słabo rozwiniętą polityką społeczną opartą na zasadzie pomocniczości, wyinterpretowana z nauki społecznej Kościoła.
Wspólnotowy - rozwija się pod wpływem ruchu zielonych i tzw. „nowej lewicy”, kładzie się w nim główny nacisk na szczebel lokalny - samopomoc w zaspakajaniu potrzeb.
Konfucjański - polityka społeczna prowadzona w krajach rozwiniętych południowo wschodniej Azji. Główne cechy:
Duży zakres odpowiedzialności rodziny za zaspakajanie potrzeb jej członków


(…)

… Imiennością (indywidualnie)
Jednoczesnością (czas)
Statystyczne ujęcie czynników
Regularność
Komperatywnością (w różnych krajach badane są te same cechy)
Wyłącznością i łącznością
Obowiązkiem zachowania tajemnicy rachmistrza
Cechy podlegające spisowi:
Geograficzne (miejsce urodzenia, zamieszkania)
Demograficzne (płeć, stan cywilny, wiek)
Ekonomiczne (aktywność ekonomiczna, zawód, wykształcenie)
Ewidencja…
… genetyczne
Struktura ludności wg płci
Stan zdrowotny
Warunki środowiska geograficznego
Społeczne:
Struktura ludności wg stanu cywilnego
Poziom umieralności
Model polityki ludnościowej
Ogólne warunki społeczne, gospodarcze i polityczne
Tradycyjna rola rodziny i jej model
Wpływ i rola religii
Mierniki poziomu rodności:
Ogólny współczynnik urodzeń (rodności) - stosunek urodzeń żywych do średniej liczby…

Sposób odżywiania
Czynniki społeczne
Postęp medyczny
Zmiany w poziomie życia ludności
Charakter wykonywanej pracy
Stan cywilny
Jakoś życia
Miejsce zamieszkania
Poziom infrastruktury społecznej
Sposób życia
Mierniki poziomu umieralności:
Ogólny współczynnik zgonów - stosunek liczby zgonów osób do średniej liczby ludności w określonym okresie.
Współczynnik zgonów wg wieku - stosunek liczby zgonów osób w danym wieku do średniej liczby ludzi w tym wieku w tym czasie.
Współczynnik zgonów niemowląt - stosunek liczby zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych w danym okresie.
Kryteria klasyfikacji migracji:
Czas trwania migracji:
- Stałe
- Czasowe
- Wahadłowe
Obszar migracji:
- Wewnętrzne
- Zewnętrzne
- Repatriacja
Sposób organizacji:
- Planowe
- Żywiołowe
- Legalne
- Nielegalne
- Dobrowolne
- Przymusowe
- Indywidualne…
… bieżąca ludności:
Urzędy stanu cywilnego (urodzenia, zgony, małżeństwa)
Sądy powszechne (rozwody)
Urzędy miasta, gminy (meldunek, przemieszczanie się)
Rodzaje polityki ludnościowej:
Pronatalistyczna (populacyjne) - zmierza do zwiększenia liczby urodzeń, co prowadzi do odmłodzenia struktury wiekowej społeczeństwa, formy realizacji: rozbudowane świadczenia socjalne, korzystne systemy podatkowe dla rodzin
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz