wykład - Kontrola operacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - Kontrola operacyjna - strona 1 wykład - Kontrola operacyjna - strona 2 wykład - Kontrola operacyjna - strona 3

Fragment notatki:

Kontrola operacyjna
Kontrola operacyjna jest jedną z metod stosowanych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych. Czynności te są prowadzone przez policję na podstawie ustawy o Policji i mają na celu rozpoznawanie przestępstw, zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw. Uzyskane w wyniku tych czynności informacje usprawniają przebieg postępowania karnego i wpływają na takie jego ukształtowanie, aby zostały osiągnięte jego cele. Wprowadzenie do ustawy o Policji ofensywnych metod pracy operacyjnej w postaci kontroli operacyjnej, zakupu kontrolowanego i przesyłki niejawnie nadzorowanej rozszerzyło możliwości wykorzystania efektów czynności operacyjno-rozpoznawczych również o uzyskiwanie i utrwalanie dowodów przestępstwa. Z przytoczonej definicji wynika, że działania operacyjne w dużej części są powiązane z procesem karnym i pełnią służebną rolę wobec tego procesu. Na czynności te składają się prawnie określone, utajnione czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz środki i metody ich stosowania poza granicami postępowania karnego w dziedzinie zwalczania przestępczości. Czynności operacyjne mają charakter uzupełniający lub wykonawczy w stosunku do czynności procesowych i zadań postępowania karnego. Niektóre z celów ofensywnych metod pracy operacyjnej są po części zbieżne z celami postępowania przygotowawczego. Między innymi zaliczamy do nich: - ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, - wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy, - wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody, - zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu.
Czynności operacyjne mogą nie tylko wyprzedzać wszczęcie procesu, ale mogą być prowadzone równolegle z toczącym się postępowaniem. Często są wykonywane po zakończeniu postępowania przygotowawczego, np. w sprawach umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy. Jedną z częściej stosowanych metod w praktyce policyjnej jest kontrola operacyjna. Zalicza się ją do ofensywnych metod pracy operacyjnej, których wprowadzenie do polskiego systemu prawnego jest wynikiem ograniczenia prawa do wolności na rzecz bezpieczeństwa. Obserwowany w ostatnich latach wzrost zagrożeń kryminalnych wymusił wyposażenie organów ścigania w odpowiednie środki prawne pozwalające na skuteczną walkę z przestępczością, które nie zawsze i nie przez wszystkich są pozytywnie postrzegane. Głównym organem realizującym zadania w dziedzinie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałania w tym względzie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi jest Policja. Dopuszczalność stosowania przez tę służbę podsłuchu operacyjnego i kontroli korespondencji jest bardzo kontrowersyjna i rodzi wiele emocji. Jest jednak potrzebna. Skuteczne dotarcie do tych struktur, w celu ich rozbicia, wymaga proaktywności ze strony policji kryminalnej. Ta postawa, w przeciwieństwie do zachowań reaktywnych, stanowiących podstawę działania tych służb, wymaga stosowania metod niekonwencjonalnych, często ingerujących w podstawowe prawa i wolności obywatelskie.

(…)

… Konstytucji i jest wyjątkiem sankcjonującym poza procesowy podsłuch nazywany niekiedy podsłuchem operacyjnym. Kontrola i utrwalanie rozmów zarządzone w trybie ustawy o Policji są niezależne od regulacji zawartych w Kodeksie postępowania karnego. Zgodnie z art.19 ust. l przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia przestępstwu, wykrycia i ustalenia…
… z obowiązującą klauzulą subsydiarności warunkiem sine qua non tej decyzji, wydawanej w formie postanowienia, jest bezskuteczność innych środków albo zajście wysokiego prawdopodobieństwa, że środki te będą nieskuteczne lub nieprzydatne. Jest to więc środek ostateczny. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, komendant…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz