Wykład - jednostki używane w fizyce

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - jednostki używane w fizyce - strona 1 Wykład - jednostki używane w fizyce - strona 2 Wykład - jednostki używane w fizyce - strona 3

Fragment notatki:

Objętość ciała, miara przestrzeni zajmowanej przez ciało (liczba rzeczywista nieujemna). W przypadku przestrzeni trójwymiarowej objętość ciała V wyraża się wzorem:
gdzie całkowanie odbywa się po obszarze zajętym przez ciało. Jednostką objętości ciała w układzie SI jest m3, inne jednostki: litr (dm3), cm3, km3, galon itd. Dla ciał o wysokiej symetrii objętość ciała oblicza się korzystając ze szczegółowych wzorów, np. objętość kuli o promieniu r równa jest:
V=4/3r3
dla prostopadłościanu o długościach boków a, b, c:
V=abc
dla graniastosłupa (i walca) o polu podstawy S i wysokości h:
V=Sh
dla ostrosłupa (i stożka) o polu podstawy S i wysokości h:
V= 1/3Sh
dla brył obrotowych utworzonych przez obrót krzywej y=f(x) wokół osi OX pomiędzy płaszczyznami x=a i x=b:
Galon (gallon), Gal, anglosaska jednostka objętości. 1 Gal (angielski, inaczej: imperialny) = 4,54609 dm3, 1 Gal USA = 3,78541 dm3.
Mol, gramocząsteczka, jednostka ilości, precyzyjniej liczności cząstek, należąca do układu jednostek SI, stosowana powszechnie w chemii. 1 mol danej substancji jest taką liczbą jej cząsteczek, która jest równa liczbie atomów zawartych w (dokładnie) 12 gramach nuklidu węgla12C. Liczba ta jest nazywana liczbą Avogadra.
Pojęcie mola bywa również używane jako synonim masy molowej.
Liczność cząstek, n, miara liczby cząstek (np. cząsteczek, atomów, jonów, elektronów, cząstek koloidalnych, ziarenek piasku) zawartych w danej próbce lub uczestniczących w danym procesie. Liczność cząstek jest jedną z wielkości podstawowych w układzie jednostek SI. Jednostką liczności cząstek w układzie SI jest mol (stąd w potocznym języku chemików mówi się, np. dla danej substancji, o liczbie jej moli, zamiast o jej liczności cząstek). Za jednostki liczności cząstek z języka potocznego można uważać np. tuzin (= 12 sztuk) lub gros (= 12 tuzinów). Nuklid, atom pierwiastka określony za pomocą liczby masowej, liczby atomowej i poziomu wzbudzenia.
Liczba Avogadra, stała Avogadra, NA, liczba cząstek (np. cząsteczek, atomów, jonów, elektronów) w jednym molu dowolnej substancji: NA = 6,0221371023 mol-1, czyli nieco ponad 600 000 trylionów sztuk. Masa molowa, masa jednego mola danych cząstek. Najczęściej stosowaną jednostką masy molowej jest g/mol. Masa molowa jest taką liczbą g danej substancji (danych cząstek), która jest co do wartości równa jej względnej masie cząsteczkowej (dla pierwiastka - masie atomowej, dla jonu - masie jonowej).
Dawniej masę molową nazywano gramocząsteczką, inaczej gramodrobiną (dla związków chemicznych), gramoatomem (dla pierwiastków) i gramojonem (dla jonów).

(…)

… ten wyraża równość E=mc2, gdzie E - całkowita energia ciała, m - jego masa (masa relatywistyczna), c - prędkość światła w próżni.
Z równości powyższej wynika wzrost masy ciała wraz ze wzrostem prędkości v poruszania się ciała (łatwo obserwowany np. w cyklotronach) opisany równaniem:
gdzie mo jest masą spoczynkową ciała (tj. odpowiada masie ciała zmierzonej w inercjalnym układzie odniesienia, względem którego ono spoczywa).
W ogólnej teorii względności rozkład mas w przestrzeni określa geometrię tej przestrzeni (metryka przestrzeni). W formalizmie mechaniki kwantowej obserwowane masy są wartościami własnymi odpowiedniego operatora. Dla cząstek elementarnych wyróżnia się czysto teoretyczną masę cząstki "gołej" (zazwyczaj zerową) i efektywną, obserwowaną masę ("ubraną") cząstki, wynikającą z masy "gołej" cząstki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz