Wykład - innowacje finansów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - innowacje finansów - strona 1 Wykład - innowacje finansów - strona 2 Wykład - innowacje finansów - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 10
INNOWACJE FINANSOWE
Rynek instrumentów pozabilansowych - jest to rynek na którym występują instrumenty finansowe służące do zabezpieczania się przed wahaniami kursów walut i stóp procentowych. Oprócz kontraktów futures i kontraktów walutowych do rynku instrumentów pozabilansowych zaliczane są rynki SWAP - owe.
TRANSAKCJE SWAP
Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych SWAP to transakcja finansowa, gdzie obie strony zgadzają się wymienić strumienie płatności w przyszłości. Istnieje SWAP procentowy i walutowy, które razem tworzą rynek SWAP. Rynek ten pozwala uniknąć niedogodności związanych z ograniczeniami dewizowymi, ryzykiem kursowym i wahaniami stóp procentowych. Operacje te są dość skomplikowane, ale są o wiele tańsze od innych technik funkcjonujących na współczesnym rynku finansowym.
Wśród operacji SWAP - owych wyróżniamy SWAP stopy procentowej - transakcja taka nosi nazwę w literaturze interest rate swap. Transakcja zamiany stopy procentowej opiera się na porozumieniu 2 partnerów zainteresowanych w zamianie wzajemnych płatności odsetkowych w ściśle określonym terminie od pewnej jednakowej i z góry odnotowanej kwoty pożyczonego kapitału. Większość transakcji SWAP - owych obejmuje transakcje średnioterminowe i długoterminowe, przeważnie od 5 do 15 lat. Wyróżnia się dwie podstawowe rodzaje transakcji zamiany stopy procentowej:
zamiana kuponowa - w tej transakcji partnerzy dokonują zamiany płatności odsetkowych naliczanych od tzw. odnotowanej kwoty kapitału według stałej stopy procentowej w ciągu całego okresu trwania porozumienia,
zamiana bazowa - w tej transakcji każda ze stron tego porozumienia płaci odsetki od swego partnera, naliczane według zmiennej stopy procentowej w ciągu całego okresu trwania porozumienia.
PRZYKŁAD
Załóżmy, że mamy przedsiębiorstwo EUROLEAS i bank komercyjny LANDBANK. EUROLEAS jest przedsiębiorstwem o charakterze leasingowym, tzn. oddaje w leasing maszyny i urządzenia i z tego otrzymuje dochód w postaci rat leasingowych, naliczanych według określonej stałej stopy procentowej (15,35% rocznie). Przedsiębiorstwo to, aby sfinansować maszyny i urządzenia zaciągnęło pożyczkę konsorcyjną i jest zobowiązane płacić odsetki od tej pożyczki w wysokości zmiennej stopy LIBOR + 60 punktów bazowych (1 pkt. bazowy = 0,01%). Bank komercyjny z drugiej strony udzielił pożyczki firmom handlowym na taką samą kwotę, jak to przedsiębiorstwo leasingowe (100mln DEM). Od tych pożyczek otrzymuje odsetki w wysokości LIBOR + 80 punktów bazowych. Aby udzielić tych pożyczek bank komercyjny musiał wyemitować obligacje i od tych obligacji płaci stałe odsetki wynoszące 12%. Obydwie firmy nie są zadowolone z aktualnej formy spłat stóp procentowych, ponieważ według ich kalkulacji stanowią one zagrożenie dla ich rentowności i dlatego postanowiły szukać partnerów porozumienia, którzy byliby skłonni pójść na wymianę płacenia tych odsetek. Firma EUROLEAS stwierdziła, że w przypadku, gdy stopa LIBOR będzie kształtowała się na poziomie 15,35%, to wtedy odsetki płacone za zaciągnięty kredyt konsorcyjny będą wyższe aniżeli odsetki jakie firma leasingowa otrzymuje od przedsiębiorstw, którym oddała maszyny. Dlatego, aby zabezpieczyć się przed taką ewentualnością szuka możliwości zamiany płaconych przez siebie stóp procentowych. Po drugiej stronie mamy bank komercyjny, który udzielił pożyczek firmom handlowym na 6 lat w kwocie 100mln i na sfinansowanie tych kredytów wyemitował obligacje na kwotę 100mln, od których płaci odsetki w wysokości 12%. Sytuacja tego banku może się pogorszyć, kiedy odsetki, które musi zapłacić od wyemitowanych obligacji będą wyższe niż LIBOR + 0,8%. Dlatego też szuka możliwości wymiany płaconych przez siebie stóp procentowych.


(…)

…, Bank Światowy, Bank Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei;
organizacje o zasięgu regionalnym: Azjatycki Bank Rozwoju, Amerykański Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;
organizacje o zasięgu subregionalnym: Europejski Bank Inwestycyjny.
do funkcji międzynarodowych organizacji finansowych zalicza się:
funkcję kredytową - polega na udzieleniu przez daną organizację kredytu dla swoich…
… kredyty te nie mogą być przeznaczane na te sektory, które mogłyby stać się konkurencyjne dla UE, oraz te, które są sektorami schyłkowymi (np. hutnictwo).
WYKŁAD 12
TEMAT: MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY.
Wg. Financial Times: MFW to organizacja uczestnicząca w „gaszeniu pożarów na rynkach finansowych świata”.
MFW z siedzibą w Waszyngtonie powstał w 1944r., przy czym jego statut wszedł w życie 27.XII.45r…
… zmiany miały rzekomo wprowadzić gospodarkę Meksyku w jeszcze większy kryzys. Do takiej sytuacji jednak nie doszło.
W 1997r. MFW zdecydował się wesprzeć Tajlandię, Indonezję i Koreę Płd. w czasie trwania tamtejszego kryzysu. Pomoc ta miała służyć odwróceniu ucieczki inwestorów z tych krajów i otwarciu możliwości korzystania ze środków międzynarodowego rynku finansowego. Wysokość udzielonej pomocy:
Korea
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz