Wykład - informacje gospodarcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - informacje gospodarcze - strona 1

Fragment notatki:

INFORMACJE GOSPODARCZE -informacje dotyczące wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów
-akt prawny - ustawa o udostępnianiu inf gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
-inf gospd - dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, dany identyfikacyjne osoby fizyczne, dane dotyczące zobowiązania pieniężnego, inf o posłużeniu się cudzym lub sfałszowanym dokumentem
1)osoby prawne lub jednostki organizacyjne - dane dotyczące: nazwy lub firmy, siedziby i adresu, numeru właściwego rejestru (KRS), NIP, REGON, PESEL, lub innego numeru potwierdzającego tożsamości wspólników itd.
2)imion i nazwiska, adresu miejsca zamieszkania i adresu doręczeń, PESEL lub innego numeru potwierdzjącego tożsamość, serii i numeru dowodu osobistego
3)osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - imion i nazwiska, PESEL lun inny numer potwierdzający tożsamość, seria i numer dowodu osobistego, firma, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń, NIP, REGON, nr KRS
-informacja gospodarcza identyfikująca zobowiązanie pieniężne to dane obejmujące tytuł prawny, kwotę, rodzaj waluty, kwotę zaległości itd.
-udostępnianie informacji gospodarczej polega na ich przekazywaniu przez wierzyciela d biura informacji gospodarczej oraz ich ujawnianie przez biuro -nie są to informacje podawane do wiadomości publicznej
-biuro informacji gospodarczej jest podmiotem, którego przedmiotem działalności jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, przyjmowanie, przechowywanie, udostępnianie; biuro działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez zarząd biura i zatwierdzonego przez właściwego ministra → zatwierdzony regulamin ogłaszany jest w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, -wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze np. o zobowiązaniu dłużnika będącego → konsumentem, wyłącznie gdy zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym -każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych przez biuro -w zakresie zgodności z prawem i regulaminem nadzór nad biurami informacji gospodarczej pełni minister właściwy do spraw gospodarki
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz