Systemy ewidencyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy ewidencyjne - omówienie - strona 1 Systemy ewidencyjne - omówienie - strona 2 Systemy ewidencyjne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wybrane systemy ewidencyjne prowadzone w wersji elektronicznej . - Krajowy Rejestr Sądowy  - KRS  -  Ministerstwo Sprawiedliwości - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności - PESEL - MSWiA              - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
- REGON - Główny Urząd Statystyczny              - Numer Identyfikacji Podatkowej - NIP - Ministerstwo Finansów - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK  - MSWiA - Centralny Rejestr Uprawnionych - CRU - MSWiA            Krajowy Rejestr Sądowy  - KRS; Ministerstwo Sprawiedliwości . Krajowy Rejestr Sądowy jest bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: •· rejestru przedsiębiorców, •· rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej, •· rejestru dłużników niewypłacalnych
Krajowy Rejestr Sądowy utworzono w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 17, poz. 209, Dz.U. z 2002 Nr 1, poz. 2 oraz Nr 113, poz. 984).
Rejestr funkcjonuje od 1 stycznia 2001 roku.
http://www.ms.gov.pl/krs/krs.shtml Krajowy Rejestr S ą dowy pełni dwie podstawowe funkcje: 1. Funkcja informacyjna KRS polega na udostępnianiu określonym podmiotom szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym partnera, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej, czy tez sposobie jego reprezentowania. Źródłem tych informacji jest Krajowy Rejestr Sądowy ukonstytuowany jako centralna baza danych wszystkich podmiotów podlegających rejestracji. Wprowadzenie skomputeryzowanej i scentralizowanej instytucji zajmującej się udzielaniem informacji o zarejestrowanych danych (Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego, stanowiącej jednostkę organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości) daje pełna gwarancje realizacji funkcji informacyjnej rejestru.
·
2 Funkcja legalizacyjna KRS polega na tym, ze dopiero wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych (często dopiero z chwila wpisu do rejestru dany podmiot uzyskuje osobowość prawna).


(…)

…, · towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, · oddziały przedsiębiorców zagranicz. działających w Polsce, · główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej wpisywane są:
•· fundacje, •· społeczno-zawodowe organizacje rolników, •· izby gospodarcze, •· cechy, •· izby rzemieślnicze, •· Związek…
… fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z powodu braku wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,
§     b) wspólnicy ponoszący odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej , jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z powodu braku wystarczającego majątku na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych,
§       c) dłużnicy, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym,
§       d)  osoby, które przez sąd prowadzący postępowanie upadłościowe zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia…
… cyfry roku urodzenia, · na pozycji 3-4 umieszczone są dwie cyfry miesiąca urodzenia, · na pozycji 5-6 umieszczone są dwie cyfry dnia urodzenia, · na pozycji 7-10 umieszczony jest liczba porządkowa z oznaczeniem płci, · na pozycji 11 umieszczona jest liczba kontrolna. Dla odróżnienia osób urodzonych w innych latach niż 1900 - 1999 do numeru miesiąca dodawane są następujące wielkości:
· dla osób…
… składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne
Nadanie NIP następuje na podstawie zgłoszenia identyfikacyjnego w drodze decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego, a postępowanie w sprawie jego nadania prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz 926 z późn. zm.), z tym że w sprawach o stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu NIP nie stosuje się art.249 i art.338. Ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych dokonują właściwi dla celów ewidencji naczelnicy urzędów skarbowych. …
… funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni. Ponadto na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej, do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisywani są dłużnicy, którzy w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz