Wykład - Funkcje banków w organizacji emisji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Funkcje banków w organizacji emisji - strona 1 Wykład - Funkcje banków w organizacji emisji - strona 2 Wykład - Funkcje banków w organizacji emisji - strona 3

Fragment notatki:

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 7
Funkcje banków w organizacji emisji (1)
Agent emisji - doradztwo finansowe, organizacja emisji, zawieranie umów sprzedaży na rynku wtórnym Depozytariusz - rozliczenia z klientami, prowadzenie rejestru nabywców i aktualnych posiadaczy, przechowywanie instrumentów Funkcje banków w organizacji emisji (2)
Agent płatniczy - przyjmuje środki od nabywców bonów na rachunek emitenta, prowadzi obsługę finansową wykupu bonów Gwarant emisji lub organizator konsorcjum gwarancyjnego Koszty emisji (1)
Koszty proporcjonalne do wielkości emisji:
Oprocentowanie
Prowizja za plasowanie emisji
Opłata skarbowa (w przypadku weksli)
Koszty emisji (2)
Koszty stałe:
Prowizja banku za przygotowanie i organizację emisji
Koszty sporządzenie memorandum informacyjnego
Koszty związane z obsługą prawną, prowadzeniem rejestru nabywców, organizacją przetargów, rozliczeniami finansowymi między emitentem a inwestorami
Prowizja dla agencji ratingowej Prowizja dla gwaranta emisji
Korzyści dla emitentów
Tańsze źródło kapitału niż tradycyjny kredyt bankowy Elastyczne dostosowanie wielkości i momentu emisji oraz terminu jej wykupu do potrzeb emitenta Środki mogą być przeznaczone na dowolny cel Możliwość rolowania - spłaty wcześniejszych zobowiązań wpływami z następnej emisji Zwiększa rozpoznawalność marki emitenta na rynku finansowym Korzyści dla banków - organizatorów emisji
Przerzucenie ryzyka kredytowego na inwestorów nabywających bony Ominięcie limitów koncenytacji kredytów wynikających z prawa bankowego Osiągnięcie dodatkowego dochodu w postaci opłat i prowizji za uczestniczenie w procesie emisyjnym Korzyści dla inwestorów
Rentowność instrumentu (wyższa od depozytu bankowego) zależna od: 1) wiarygodności kredytowej emitenta 2) formy prawnej bonu komercyjnego 3) rentowności alternatywnych form lokaty kapitału 4) ogólnej sytuacji na rynku finansowym Możliwość wyboru papierów dłużnych o różnych terminach zapadalności
Możliwość wyjścia z inwestycji przed terminem wykupu na płynnym rynku wtórnym Rynek wtórny
Organizator - bank- agent emisji Obrót - zdecentralizowany i zdematerializowany Walory nie są dopuszczone do obrotu publicznego Bank - agent emisji często zawiera transakcje na rynku wtórnym, by zapewnić płynność obrotu

(…)

… Bezpieczeństwo posiadania i obrotu - emitentami są pierwszorzędne banki a obrót często jest zdematerializowany Anonimowość - instrument na okaziciela Możliwość wykorzystania do celów spekulacyjnych Rynek pierwotny
Wynika z negocjacji między emitentem certyfikatu depozytowego a jego potencjalnym nabywcą Wielkość emisji zależy od potrzeb emitenta Kupon uzgadniany jest na rynku pierwotnym Cena może być negocjowana lub ustalana w drodze przetargu Cena na rynku pierwotnym
Cena zależy od: wysokości głównych stóp rynku pieniężnego, kierunku ich zmian, popytu na pieniądz, ogólnej płynności sektora bankowego Rynek wtórny
Organizuje bank-emitent Rynek wtórny działa od dnia emisji do terminu zapadalności certyfikatów Rynek wtórny powstaje w wyniku negocjacji między posiadaczem certyfikatu a potencjalnym nabywcą Bank-emitent…
… przez bank
Emisja CD w Polsce
Pierwsza emisja w 1992 roku przez Polski Bank Rozwoju S.A. CD zaliczane są do bankowych papierów wartościowych, emitowane na podstawie ustawy prawo bankowe Oferta kierowana głównie do drobnych inwestorów Wartość rozliczeniowa CD na rynku wtórnym
Wartość wykupu to suma wartości nominalnej i odsetek narosłych do momentu zawarcia transakcji na rynku wtórnym, zdyskontowana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz