Wykład - Forma Rządów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Forma Rządów - strona 1 Wykład - Forma Rządów - strona 2 Wykład - Forma Rządów - strona 3

Fragment notatki:

Forma Rządów
Forma rządów to ogół organów naczelnych państwa i stosunki między nimi.
Można wyróżnić następujące:
Monarchia - jest to forma państwa polegająca na skupieniu władzy w rękach monarchy występującego pod różnymi nazwami ( król, cesarz, książę, szach). Monarcha panuje na zasadzie dziedziczenia, rzadziej wybierany na dożywocie. Władza monarchy bywa różna od absolutnej w przeszłości, do parlamentarnej współcześnie, w której monarcha spełnia raczej funkcje reprezentacyjne(Wielka Brytania). Monarcha jest prawnie nieodpowiedzialny - nie odpowiada przed żadnym innym organem państwowym. Można wyróżnić monarchie absolutne i konstytucyjne Monarchia absolutna - Monarcha skupia w swoich rękach pełnię władzy państwowej. Wydaje akty prawne, pełni funkcje administracyjne, wykonuje funkcje wymiaru sprawiedliwości. (Arabia Saudyjska)
Monarchia konstytucyjna - część władzy przejmują inne organy państwowe np. parlament jest niezależny od monarchy, rząd ma swobodę rządzenia, sądy są niezawisłe. Monarcha pełni funkcje reprezentacyjne. Zakres władzy monarchy jest ustalony i zapisany w konstytucji. (Szwecja, Belgia, Holandia, Wielka Brytania)
Republika - jest to forma państwa polegająca na rządach ogółu obywateli. Władza najwyższa jest skupiona w rękach organu jednoosobowego lub kolegialnego powoływanego na określony czas. Organ ten jest powoływany bądź przez ogół obywateli posiadających prawa wyborcze, bądź też przez szersze kolegium wyłaniane przez obywateli. Głowa państwa występuje najczęściej pod nazwą prezydenta, za działania na powierzonym mu stanowisku ponosi odpowiedzialność polityczną i prawną. Głowa państwa ma określony zakres władzy wyrażony w aktach polityczno - prawnych. Głowa państw: ogranicza się głownie do funkcji reprezentacyjnych i mediacji, ma pewien udział w działaniach prawodawczych, nie ma kompetencji sądowych, w ograniczonym zakresie spełnia czynności w działalności administracyjnej. Systemy relacji między głównymi podmiotami rządzenia:
System przewagi władzy ustawodawczej - Znamionuje się zwierzchnością władzy nad kolegialną władzą wykonawczą oraz rozbudowaniem różnych form demokracji bezpośredniej (Szwajcaria). Rząd jest komitetem wykonawczym parlamentu. Nie zawsze korzysta z inicjatywy ustawodawczej ani też nie posiada uprawnienia do rozwiązania parlamentu przed upływem kadencji. Negatywne stanowisko parlamentu wobec polityki władzy wykonawczej nie powoduje ustąpienia rządu, lecz zmusza go do pożądanych przez parlament zmian w działaniu. Władza wykonawcza znajduje się pod stałą kontrolą parlamentu, któremu musi składać sprawozdania ze swej działalności i może być w każdej chwili interpelowana (może zostać od niej zażądane złożenie wyjaśnień). System równowagi władzy ustawodawczej i wykonawczej

(…)

… na drugą i odwrotnie w celu krygowania zachowania we wzajemnych stosunkach. Rząd może rozwiązać parlament przed upływem kadencji, a parlament może obalić rząd przez cofnięcie wotum zaufania. Parlament pochodzi z wyborów powszechnych, a rząd z jego łona. Głowa państwa zachowuje pozycję neutralną i nie odpowiada politycznie. Występuje jedynie w roli czynnika koordynacyjnego. Rząd korzysta z prawa inicjatywy ustawodawczej, a parlament może zostać pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej. ( Wielka Brytania).
System rozdziału władzy ustawodawczej od władzy wykonawczej - Władza ustawodawcza i wykonawcza pochodzą z osobnych wyborów powszechnych. W stosunku między władzą ustawodawczą, a wykonawczą nie występują kwestie wotum zaufania., rozwiązania parlamentu i skracania kadencji, odpowiedzialności…
… polityki, narzędzie manipulacji, którego celem jest legitymizacja władzy totalitarnej.
- jedna partia związana z ta ideologią i zwykle kierowana przez jedną osobę: dyktatora, brak odpowiedzialności przed większą grupą wyborców, rządzący nie mogą być usunięci przy pomocy zinstytucjonalizowanych środków pokojowych.
- monizm polityczny, zniszczenie lub znaczne osłabienie wszystkich organizacji…

-w autorytaryzmie ideologia zostaje zastąpiona przez mentalność lub osobowość
-legitymację władzy stanowi siła, od rządzonych wymaga się jedynie tego, by nie podejmowali działań skierowanych przeciw rządzącym
-partycypacja jest ograniczona cechy wspólne:
-zawłaszczenie władzy
podobna jest organizacja władzy-zasada wodzostwa
-odrzucają zasadę podziału władz
-procedury decyzyjne są uproszczone
-brak mechanizmów kontrolnych-legaJnych możliwości kwestionowania podjętych decyzji.
-brak reguł odpowiedzialności politycznej
-o utracie władzy decyduje konkretne wydarzenie
Reżim totalitarny:
Charakterystyka:
- totalitarna ideologia, służy jako podstawa polityki, narzędzie manipulacji, którego celem jest legitymizacja władzy totalitarnej.
- jedna partia związana z ta ideologią i zwykle kierowana przez jedną osobę: dyktatora…
… wszystkie siły ludzkie; pośrednia krytyka Ligi Narodów -jako że 'faszyzmowi obce są konstrukcje o
charakterze miedzynarodowo-zrzeszeniowym'; styl 'wychowania do walki', partia zorganizowana na wzór wojskowy
[hierarchia, dyscyplina, posłuszeństwo]. Idea Włcch mocarstwowych i imperialistycznych. Nastawienie na ekspansję.
[imperializm jako cecha rozwoju, tradycja rzymska].
Megalomania narodowa.
Włochy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz