Europeistyka - forma państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europeistyka - forma państwa - strona 1 Europeistyka - forma państwa - strona 2 Europeistyka - forma państwa - strona 3

Fragment notatki:


IV Forma Państwa Na formę państwa składa się całokształt sposobów i metod sprawowania władzy przez grupy społeczne, do których należy władza państwowa. Na formę państwa składają się: 1.Forma rządów-ogół organów naczelnych państwa i stosunki między nimi. 2.Reżim polityczny 3.Ustrój terytorialny państwa Forma rządów, można wyróżnić monarchie i republiki. Monarchia jest formą państwa zasadzającą się na skupieniu władzy w rękach monarchy występującego pod różnymi nazwami(król, cesarz, szach, książę). Monarcha zostaje wyniesiony do panowania na zasadzie dziedziczenia lub rzadziej wybieralności na dożywocie. Władza monarchy bywa różna od absolutnej do m. parlamentarnej-w której monarcha spełnia funkcje reprezentacyjne(W. Bryt). Monarcha jest prawnie nieodpowiedzialny. W zależności od władzy faktycznej i prawnej monarchy rozróżnia się monarchie nieograniczone(absolutne) i ograniczone(konstytucyjne) -m.nieograniczona występuje wtedy, gdy monarcha skupia w swoich rękach pełnię władzy państwowej(Arabia Saudyjska) -m.ograniczona- monarcha nie sprawuje pełni władzy, a inne organy państwa przejmują część tej władzy np. parlament jest niezależny od monarchy, rząd ma swobodę w rządzeniu, sądy są niezawisłe(Szwecja, Belgia, Holandia) Republika-ustrój oparty na rządach ogółu obywateli. Cechą charakterystyczną jest skupienie władzy najwyższej w rękach organu jednoosobowego lub kolegialnego powoływanego na określony czas. Organ ten jest powoływany przez ogół obywateli mających prawa wyborcze, lub przez szersze kolegium wyłaniane przez obywateli. Głowa państwa(prezydent), nie ma osobistych przywilejów jak monarcha. Za działalność na powierzonym stanowisku ponosi odpowiedzialność polityczną i prawną. Głowa państwa ma wyraźnie określony zakres władzy wyrażony w aktach ustrojowo-prawnych. Władza głowy państwa ogranicza się głównie do funkcji reprezentacji państwa i mediacji. Ma pewien udział w działaniach prawodawczych, w ograniczonym zakresie spełnia czynności w działalności administracyjnej. Można wyróżnić 4 systemy relacji między głównymi podmiotami rządzenia System przewagi władzy ustawodawczej-zwierzchność tej władzy nad kolegialną władzą wykonawczą różne rozbudowane formy demokracji bezpośredniej. (Szwajcaria). Rząd występuje tu jako komitet wykonawczy parlamentu. Rząd nie zawsze korzysta z inicjatywy ustawodawczej, nie posiada uprawnienia do rozwiązania parlamentu przed upływem kadencji. Negatywne stanowisko parlamentu wobec polityki władzy wykonawczej nie powoduje ustąpienia rządu, lecz zmusza go do pożądanych przez parlament zmian w działaniu. Władza wykonawcza znajduje się pod stałą kontrolą parlamentu.

(…)

… prawo rządu do rozwiązania parlamentu przed upływem kadencji, a z drugiej prawo parlamentu do obalenia rządu przez cofnięcie wotum zaufania. Parlament pochodzi z wyborów powszechnych, a rząd z jego łona. Głowa państwa zachowuje pozycję neutralną i nie odpowiada politycznie. Rząd korzysta z prawa inicjatywy ustawodawczej, a przez parlament może być pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej.{W. Bryt)
3)Svstem rozdziału władzy ustawodawczej od wykonawczej-pochodzg z osobnych wyborów powszechnych. W stosunkach między władzą ustawodawczą a wykonawczą nie występują kwestie wotum zaufania, rozwiązania parlamentu i skracania kadencji, odpowiedzialności politycznej. Władza ustawodawcza zajmuje się prawodawstwem, a władza wykonawcza wykonawstwem, a ostatnia nie korzysta z inicjatywy…
… władzy-zasada wodzostwa
-odrzucają zasadę podziału władz
-procedury decyzyjne są uproszczone
-brak mechanizmów kontrolnych-legaJnych możliwości kwestionowania podjętych decyzji.
-brak reguł odpowiedzialności politycznej
-o utracie władzy decyduje konkretne wydarzenie
Ustrój terytorialny państwa-wiąże się z rozczłonkowaniem kraju na jednostki terytorialne, mogą być one ściśle ze sobą powiązane i tworzyć…
… z głową państwa, może doprowadzić do rozwiązania parlamentu przed terminem. Władza wykonawcza ma dualistyczny charakter: głowa państwa i szef rządu to 2 różne osoby,
-Reżim parlamentarny ukształtował się w Europie Węgry, Czechy, Słowacja{oprócz krajów europejskich przyjęły go też Japonia, Indie, Kanada, Australia i Nowa Zelandia) Reżim prezydencki
-monizm egzekutywy-prezydent jest zarówno głową państwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz