Wykład - definicja suwerenności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - definicja suwerenności - strona 1 Wykład - definicja suwerenności - strona 2 Wykład - definicja suwerenności - strona 3

Fragment notatki:

SUWERENNOŚĆ - niepodległość, niezależność, niezawisłość; te słowa są wykorzystywane w sposób instrumentalny, terminom przypisana jest wartość najwyższa w państwie i powinny być używane w sposób świadomy
- używane jest pojęcie suwerenności w kontekście niepodległości, a ich znaczenie nie jest tożsame; istnieje tendencja do łącznego pojmowania tych pojęć dla odzwierciedlenia niezależności państwa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych;
* suwerenność i niepodległość charakteryzują stan państwa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych; wchodzą one w zakres podmiotowości państwa w prawie międzynarodowym
* w słowniku języka polskiego - suwerenność to samodzielność polityczna, gospodarcza i społeczna państwa, niezależność w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych; suwerenny jako niezależny od innego państwa, niepodległy, a więc namieszano;
niepodległość - niezależność państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych; niezawisłość, suwerenność, wolność - w słowniku tym pomieszano pojęcia
- niepodległość to sposób uzyskiwania wolności, jako niezależność państwowa i konieczność jej obrony
- bliskoznaczność w obrębie - niepodległość (zastosowanie do państwa, proces usamodzielniania się narodu tworzącego państwo, a SUWERENNOŚĆ jest związana z wykonywaniem pełni władzy przez państwo niepodległe; niepodległość ma sens negatywny, gdyż istotą niepodległości jest niepodleganie innemu państwu lub jakiejkolwiek innej zewnętrznej władzy), niezależność (zastosowanie do państwa, ale i innych form np. niezależny sportowy wiązek), niezawisłość (zastosowanie do opisu statusu buty państwa, ale do określenia istoty konstrukcyjnej np. sądu)
- suwerenność oznacza władzę najwyższą, wyraża pełnię władzy państwa określoną jego kompetencjami prawnymi
- oddzielenie suwerenności (jest pojęciem prawnym, oznacza podporządkowanie państwa wyłącznie prawu międzynarodowemu) i niepodległości (jest pojęciem politycznym i oznacza faktyczną zdolność państwa do podejmowania decyzji państwowych)
- historyczna ewolucja pojęcia suwerenności - wyróżnia się 3 etapy
* I w którym suwerenność występuje w charakterze uświadomionej idei
* II w którym suwerenność występuje w postaci cechy państwa
* III w którym ta idea występuje już jako cecha państwa przybiera postać zasady znajdującej swój wyraz w konstytucji
- suwerenność władcy * kojarzona z podmiotowymi uprawnieniami do władania, * niepodzielnego sprawowania władzy przez jednostkę, * formowana z perspektywy suwerena, on był jedynym dopuszczalnym władcą;
* dziś władza monarsza ma walor czysto historyczny


(…)

… środków realizacji celów polityki w granicach możliwości wyznaczonych przez bieżącą sytuację wewnętrzną i zewnętrzną; ograniczenie suwerenności czy ograniczenie wykonywania suwerenności
- suwerenność jako kategorie absolutne - władza nieograniczona i niepodzielna, to taka władza, która może wykonywać jeden podmiot, przeniesienie zasady na stosunki międzynarodowe, uwydatnia brak logiki, bo suwerenność…
… rzeczy - świata wartości traktatów np solidarność społeczna, zwyczaj - to sposoby a nie tworzenie
- art 38 !!!!! statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości - wyliczenie źródeł prawa międzynarodowego i klasyfikacja (przy okazji są podstawą wyrokowania Trybunału)
ust 1 Trybunał, którego zadaniem jest rozstrzygać przedłużone mu spory zgodnie z prawem międzynarodowym, stosuje
A) umowy międzynarodowe…

* w stosunku do niewypełniającego nie należy wypełniać (jeśli państwo nie wypełniające obowiązków to państwo drugie nie musi wypełniać obowiązków względem niego)
- wobec braku norm umownych i zwyczajowych MTS nie może sporu rozstrzygać, bo nie ma podstaw wyrokowania (Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej za Ligi Narodów, później Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości)
- pewne elementy zwyczaju…
… przez jednostkę, * formowana z perspektywy suwerena, on był jedynym dopuszczalnym władcą;
* dziś władza monarsza ma walor czysto historyczny
* Jean Bidon wprowadził w XVI wieku teorię - państwo wg niego to sprawiedliwy rząd nad tym co jest wspólne oraz władzą suwerenną na czele; suwerenność to istotna cecha państwa, ale ten przymiot może mieć tylko władca, bo sprawuje władzę w sposób nieustający
- koncepcja suwerenności ludu (narodu)
* monarchomachowie głosili (wrogowie absolutyzmu i władzy królewskiej) tezę o pierwotnej i niepodlegającej wyłączeniu władzy ludu, koncepcja kontraktowego rządu
* dopiero w XVIII wieku koncepcję suwerenności ludu uznano
* „Umowa Społeczna” JJ Rousseau jest wsparciem koncepcji suwerenności ludu 0 władca umawia się z narodem co do jego władania, więc lud może mu „podziękować…
…, ale nie musi jej rozwijać i stosować w stosunku do innych państw
- związki między umową międzynarodową a prawem zwyczajowym (art 38, relacje między A i B) po II wojnie światowej skodyfikowano prawo morza, dyplomatyczne i konsulrne, traktatów - żadna nie ma uniwersalistycznego charakteru; MT w orzeczeniu w sprawie szelfu kontunentalnego stwierdził, ąe stosunek może być - umowa może zawierać normy, które w czasie zawarcia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz