Wykład - charakterystyka widm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - charakterystyka widm - strona 1

Fragment notatki:

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 1
Spektroskopia Atomowa i Molekularna”
„Charakterystyka widm elektronowych
wybranych metali.”
akwakompleksów
jonów
Celem ćwiczenia jest otrzymanie moŜliwie jak najwięcej informacji z
wykonanego widma elektronowego wodnego roztworu jednej z soli
niklu(II):
NiSO4, NiCl2, Ni(NO3)2
Przede wszystkim
-określenie maksimów absorpcyjnych oraz obliczenie ich wartości absorbancji
(współczynniki ε). Skorelowanie maksimów z róŜnicami energii poziomów
elektronowych w
jonie
niklu(II). Określenie wartości rozszczepienia
-1
(parametru 10Dq) w cm oraz J.
-znalezienie przejść elektronowych na diagramie energetycznym TanabeSugano
-Wyznaczenie innych parametrów spektroskopowych: Racaha B (B0=1041cm-1),
nefeloauksetycznego η (B/B0).
-porównanie wartości rozszczepienia (10Dq) z wartościami dla innych
kompleksów Ni(II) o tej samej symetrii (szereg spektrochemiczny). Gdzie leŜy
nasz ligand w tym szeregu?
Przygotowanie ćwiczenia 1.
1. W kolbce miarowej przygotuj 0,05M roztwór wodny soli Ni(II).
2. Napełnij jedną kuwetę odnośnikiem a drugą badanym roztworem
3. Zdejmij widmo przy kilku szybkościach skanowania
4. Zapisane widmo wydrukuj w jednym z programów graficznych
Inne problemy do rozwiązania :
Napisz konfigurację jonu Ni(II) w oktaedrycznym polu ligandów. Czy istnieje
dla tego jonu słabe i silne pole ligandów? Wyjaśnij.
Jaka jest barwa akwajonów Ni(II)? Z czego ona wynika?
Porównaj wartości otrzymane parametru rozszczepienia 10Dq z tabel oraz
diagramu TS z uzyskanym z przybliŜonymi parametrami Jörgensena g i f.
Jaki jest stopień kowalencyjności wiązania Ni-O w akwajonie?
Dołącz do sprawozdania otrzymane widmo.
Literatura:
ABP Lever, Inorganic Electronic Spectroscopy; A. Bartecki, Spektroskopia elektronowa
związków nieorganicznych i kompleksowych; M. Cieślak-Golonka, J. Starosta, M.
Wasielewski, Wstęp do chemii koordynacyjnej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz