Wykład - cena produktu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - cena produktu - strona 1 Wykład - cena produktu - strona 2 Wykład - cena produktu - strona 3

Fragment notatki:

CENA
Trzy zasadnicze podejścia do zarządzania cenami: standaryzacyjne, adaptacyjne i pośrednie.
W podejściu standaryzacyjnym dąży się do ujednolicenia cen w wymiarze międzynarodowym. Standaryzacyjne kształtowanie cen zakłada, że produkt ma taką samą cenę na wszystkich rynkach zagranicznych. Ujednolicona polityka cen jest stosowana w odniesieniu do produktów standaryzowanych w skali globalnej i opiera się na założeniu, że różnice między rynkami krajowymi zanikają i dla wielu produktów nie ma potrzeby różnicowania ich ceny.
Istotą strategii adaptacji jest prowadzenie odrębnej polityki cenowej przedsiębiorstwa na poszczególnych rynkach zagranicznych. Wynika ona z realizacji przez przedsiębiorstwo strategii policentrycznej lub regiocentrycznej, w których uwzględnia się specyfikę poszczególnych rynków. W tym przypadku przedsiębiorstwo musi podejmować decyzje o lokalnym sposobie ustalania ceny, o różnicowaniu cen oraz ich zmianach. Adaptacyjne kształtowanie ceny nawiązuje do idei ustalania różnych cen dla poszczególnych rynków za granicznych. Podejście to daje możliwość dostosowania cen do konkretnych uwarunkowali ekonomicznych na danym rynku zagranicznym. Dotyczy często produktów konsumpcyjnych, sprzętu domowego użytku, dóbr o silnych kulturowych uwarunkowaniach popytu (np. artykuły spożywcze, sprzęt agd).
Zróżnicowanie cen daje możliwość reagowania na sytuację rynkową, jest jednak dla firmy bardziej skomplikowane i grozi tzw. szarym importem. Polega on na przepływie towarów między krajami, który nie jest organizowany i kontrolowany przez producenta. „Szary import” występuje wówczas, gdy końcowy konsument lub handlowiec wykorzystują różnice cenowe między krajami. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach „szarego importu” kupują produkty w krajach o niskich cenach z przeznaczeniem do sprzedaży w krajach o wysokich cenach.
Można wyróżnić trzy formy „szarego importu”:1) reimport, który występuje, gdy poziom cen w kraju przeznaczenia jest niższy niż w kraju pochodzenia;2) import równoległy, gdy w kraju przeznaczenia jest wyższy poziom cen niż w kraju pochodzenia;3) import uboczny, który występuje między wieloma krajami; jest to wariant najtrudniejszy do wykrycia.
Najczęściej w praktyce funkcjonowania korporacji na rynkach międzynarodowych występuje pośrednie kształtowanie cen będące kombinacją obu wariantów, tj. ujednolicenia oraz różnicowania cen. Pośrednie kształtowanie cen (zwane też elastycznym) zakłada, że każdy rynek zagraniczny jest unikalny i wymaga analizy czynników decydujących o zakresie standaryzacji lub różnicowania cen produktów firmy na rynkach zagranicznych. Trudności w stosowaniu pośredniego kształtowania cen wynikają ze złożoności zadań marketingowych i konieczności stałego monitorowania każdego międzynarodowego rynku docelowego.

(…)

…  i niezależnych Komitetów Narodowych. Tylko Komitety Narodowe mogą delegować reprezentantów do  światowej rady ICC i innych władz ICC jak również do komisji kodyfikacyjnych i Sądu Arbitrażowego.  Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC Polska) powołany został  21 marca 2000 roku.
Najnowsze formuły handlowe Incoterms 2000 są podzielone na cztery grupy oznaczone literami E, F, C i D. Kryterium…
… instrumenty marketingu, aby klienci kupowali ich produkty- tańsze bądź droższe.
Mnogość zjawisk i spraw wymagających uwzględnienia oraz dokładnego sprecyzowania i opisania w kontrakcie zrodziła konieczność powstania jednolitego zestandaryzowanego języka umów handlowych. W tym celu Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce - ICC) stworzyła tzw. formuły handlowe, których celem…
…/zwyczaj handlowy można zdefiniować jako zwyczaj handlowy stwierdzony, potwierdzony i zalecony do realizacji przez miarodajną instytucję krajową zajmującą się handlem zagranicznym, najczęściej przez krajową Izbę Przemysłowo-Handlową lub Izbę Handlową. Uzanse określają przede wszystkim warunki dostawy i związane z tym obowiązki stron.
Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce - ICC…
… przeznaczenia.
Odmienna od formuł handlowych Incoterms jest wykładnia formuł handlowych powstała i stosowana w handlu zagranicznym Stanów Zjednoczonych. Są to Znowelizowane Amerykańskie Definicje w Handlu Zagranicznym (Revised American Foreigh Trade Definitions - RAFTD).Combiterms 2000 są zbiorem terminów handlowych podobnych w swym układzie i przyjętych skrótach do formuł Incoterms i RAFTD. Combiterms…
… ceny wywołują skutki w popycie większe lub mniejsze niż skutki proporcjonalne do zmian cen.
Cztery podstawowe pozycje cenowe przedsiębiorstwa na rynku:1) lider rynkowy, pełniący rolę przywódcy cenowego na danym rynku produktowym;2) pretendent rynkowy, rzucający wyzwanie liderowi rynkowemu, walczący o zwiększenie udziału w rynku;3) naśladowca rynkowy, utrzymujący swój status rynkowy i niepodejmujący…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz