Wykład - budowa chodnika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - budowa chodnika - strona 1 Wykład - budowa chodnika - strona 2 Wykład - budowa chodnika - strona 3

Fragment notatki:

Górnictwo dr hab. Inż. Prof. PŚl. Piotr Strzałkowski
Wykład 2
CHODNIK - wyrobisko górnicze, korytarzowe, poziome lub nachylone do 5° posiada dowolną długość i mały przekrój poprzeczny w stosunku do jej długości. W przypadku kopalni węgla wyrobisko to jest drążone w pokładzie czyli złożu.
CHODNIK PODSTAWOWY - główny chodnik transportowy na danym poziomie. Prowadzony jest za zwyczaj po rozciągłości pokładu i stanowiący dolną granicę poziomu wydobywczego.
KOPALINA UŻYTECZNA - to taka kopalina, która ma zastosowanie w gosp. Przy czym może być wykorzystywana w gospodarce w sposób nieprzetworzony (w postaci nieprzetworzonej występuje w przyrodzie np. złoto rodzime, ruda miedzi i można wzbogacić ta otrzymaną miedź metaliczną), bądź jako produkt otrzymany w wyniku procesów przeróbczych. W procesach tych oddziela się nieprzydatne składniki (odpady) od właściwej skały (koncentrat).
KOPALNIA - przedsiębiorstwo przemysłowe powołane w celu pozyskania ze złóż (lub ze zwałów) i odpadów kopaliny użytecznej. Kopalnie mogą prowadzić również uszlachetnianie lub przeróbkę kopaliny. Kopalnia, która chce wydobywać musi posiadać koncesję na dany teren do wydobywania na określony ściśle okres czasu.
POCHYLNIA - nachylone wyrobisko korytarzowe, łączące dwa chodniki na różnych poziomach, drążone po wzniosie, a zatem w trakcie drążenia urobek transportowany jest na chodnik dolny.
POKŁAD - forma złoża przeważnie osadowego o stosunkowo niewielkiej grubości, ograniczona dwoma w przybliżeniu równoległymi płaszczyznami: od góry płaszczyzną stropu a od dołu spągu.
PRZECZNICA - korytarzowe wyrobisko udostępniające, w przybliżeniu poziome, przebiegające prostopadle do generalnego kierunku rozciągłości warstw, wykonane oczywiście w skale płonnej.
PRZECZNICA POLOWA - przecznica prowadzona z przekopu kierunkowego służąca udostępnieniu danego pola pokładu. Stanowi ona główną drogę transportową dla tego pola.
PRZEKOP KIERUNKOWY (GŁÓWNY) - główny przekop na danym poziomie, prowadzony w skale płonnej, o kierunku zgodnym z rozciągłością warstw, w celu udostępnienia z niego złoża przecznicami polowymi.
ROBOTY GÓRNICZE - urabianie skał oraz ich transport, a także inne czynności dokonywane w celu wykonania wyrobiska górniczego.
ROZCIĄGŁOŚĆ - kierunek linii przecięcia nachylonego pokładu, warstwy lub żyły z płaszczyzn poziomą.
GRADA - kąt zawarcia spągu i stropu z płaszczyzną pokładu
MIĄŻSZOŚĆ - to długość najkrótszego odcinka łączącego trop i spąg czyli odległość między stropem a spągiem

(…)

… transportowy. URABIANIE SKAŁ - oddzielanie skały od tzw. calizny (bloku) za pomocą sposobów: -mechanicznych przy urzyciu maszyn, -ręcznych przy użyciu takich narzędzi, jak kilof, młotek itp.
-techniki strzałkowej czyli wykorzystywanie materiału wybuchowego USKOK - zaburzenie tektoniczne w pierwotnym ułożeniu warstw polegające na przerwaniu ich ciągłości i przemieszczeniu względem siebie. Odległość, na jaką skały zostały przesunięte, nazywa się wysokością zrzutu uskoku, a płaszczyzna, po której odbywał się ruch, nazywa się płaszczyzną uskoku.
WĘGIEL KAMIENNY - skała osadowa. Powstał przed milionami lat na terenach zajętych przez bagniste lasy. Części roślinne przykryte zostały kolejnymi osadami, których ciężar wyciskał wodę i powodował zagęszczenie masy. W ten sposób powstał torf, w którym są widoczne składniki roślinne: korzenie, łodygi roślin i łupiny nasion. Torf po osuszeniu (zawiera on ok. 90% wody) nadaje się na opał. Dalsze sprasowanie powodowało przemianę torfu w węgiel brunatny (zawiera ok. 50% wody). Węgiel kamienny powstał przez dalsze działanie ciśnienia na węgiel brunatny. Posiada on większą twardość i kruchość, ma dużą zawartość pierwiastka C. Zalega w formie pokładów. WYROBISKO GÓRNICZE…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz