Wykład - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa - strona 1 Wykład - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa - strona 2 Wykład - Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Analiza ekonomiczna
Piotr Bober
wykłady
2011/2012
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
polega na wykrywaniu struktury zjawisk i procesów występujących w działalności
gospodarczej przedsiębiorstwa, ustalaniu ich wewnętrznych i zewnętrznych powiązań,
ustalaniu wielkości i przyczyn odchyleń stanów rzeczywistych od postulowanych, a
także na projektowaniu działań korekcyjnych, zmierzających do ekonomicznie
racjonalnego ukształtowania stanu zjawisk i przebiegu procesów.
Analiza ekonomiczna – przedmiot
Przedmiotem analizy ekonomicznej są zjawiska oraz procesy gospodarcze we
wszystkich sferach działalności firmy, występujące zarówno w jego obrębie, jak i
otoczeniu.
Ujmowane są one w związkach i zależnościach ze zjawiskami oraz procesami
technicznymi, a także społecznymi istniejącymi w przedsiębiorstwie.
Wybrane rodzaje analizy ekonomicznej:
 Analiza makroekonomiczna – wyniki ekonomiczne całej gospodarki narodowej
 Analiza mikroekonomiczna – badanie stanów i wyników działalności
ekonomicznej podmiotów gospodarczych
 Analizy dziedzinowe (obejmujące poszczególne dziedziny działalności
gospodarczej) – analiza produkcji, analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim,
analiza gospodarki materiałowej itp.
 Analizy problemowe (dot. głównych w danym okresie problemów
gospodarczych) – analiza wydajności pracy, kosztów własnych, obrotowości
aktywów.
 Analiza strategiczna – odnosi się do okresów dłuższych niż 1 rok, wyróżnia się
w niej:
 analizę wewnętrzną, zajmującą się słabymi i mocnymi stronami
przedsiębiorstwa w zakresie zasobów ludzkich, technicznych, handlowych
i finansowych
 analizę zewnętrzną, zajmującą się szansami i zagrożeniami
przedsiębiorstwa w otoczeniu (szczególnie: stan konkurencji, stan
gospodarki, stan polityczno-prawny państwa itp.)
1
Źródła informacji:
1. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw (również konkurencji) – bilans, rachunek
zysków i strat, rachunek cash flow itp.
2. Dane statystyczne
3. Raporty, opracowania, ekspertyzy
4. Przepisy prawne
5. Bezpośrednie badania rynku – ankieta, wywiad itp.
6. Czasopisma, prasa codzienna, internet
7. Własna ocena
Rodzaje otoczenia przedsiębiorstwa
Otoczenie ogólne (makrootoczenie)
2
Analiza makrootoczenia
 Otoczenie ekonomiczne – stopa wzrostu gospodarczego, stopy procentowe
(koszt kredytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego), kursy walutowe, inflacja,
podatki itp.
 Otoczenie prawne i polityczne – zmiany legislacyjne, dotacje i granty, licencje,
wielkość zamówień publicznych itp.
 Otoczenie międzynarodowe – poziom rozwoju przemysłu w różnych krajach
(rynki zbytu lub zagrożenie konkurencją), restrykcje i sankcje międzynarodowe,
stosunki z państwami
 Otoczenie technologiczne – szybkość zmian technologii (upadek/powstanie
gałęzi przemysłu), jakość zaplecza naukowo-badawczego
 Otoczenie społeczne – moda, bezrobocie, zamożność społeczeństwa, związki
zawodowe, ochrona środowiska
 Otoczenie demograficzne – obecna struktura demograficzna społeczeństwa
oraz trendy, starzenie się społeczeństwa
Analiza

(…)

….
W przypadku, gdy aktywa trwałe są całkowicie pokryte przez kapitał stały, wówczas
spełniona jest złota reguła bankowa.
20
Relacje pomiędzy kapitałami własnymi a obcymi w przedsiębiorstwie
Podsumowanie wstępnej analizy bilansu
1. W ocenie finansowej przedsiębiorstwa niezmiernie ważne jest nie tylko dobranie
odpowiedniego wskaźnika do analizowanego zagadnienia, ale i porównanie
otrzymanej wartości…
… na stwierdzone
zmiany
Zmiany, jakie zachodzą w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwem pod wpływem
gospodarki wolnorynkowej oraz przebiegu procesów industrializacji, a w szczególności
w wyniku prób oceny tych zdarzeń za pomocą wskaźników finansowych, spowodowały
podział analizy ekonomicznej na:
 Analizę techniczno-ekonomiczną,
 analizę finansową.
Analiza techniczno-ekonomiczna koncentruje się przede wszystkim na wielkościach
ekonomicznych w wyrażeniu rzeczowym lub osobowym i jedynie uzupełniająco
pozostaje wzbogacana ujęciami finansowymi.
Kryterium: przyjęte metody badania
analiza funkcjonalna zaliczana jest do najstarszych rodzajów analizy ekonomicznej i
analizy finansowej. Obiektem badań analizy funkcjonalnej są te zjawiska ekonomiczne,
które znajdują się w obszarze odpowiedzialności danego stanowiska pracy…
…, dekada itd.
Kryterium: forma prowadzenia badań,
wyróżnia się analizę wskaźnikową stanowiącą metodę badań analitycznych informacji
zawartych w sprawozdaniach finansowych, bazującą tak naprawdę na wskaźnikach
finansowych wyprowadzonych na podstawie sprawozdań.
Pozwala na pogłębienie analizy danych dokonywanej w trakcie czytania sprawozdań
finansowych. Wskaźniki finansowe umożliwiają kontrolę stanu…
… majątkiem trwałym
Zyskowność
Zyskowność kapitałów własnych
- stosunek zysku do kapitału własnego
- wzrost oznacza poprawę efektywności wykorzystania majątku
Zyskowność ogółu majątku
- relacja procentowa zysku netto do ogólnej wartości majątku
- określa efektywność wykorzystania majątku
Wskaźnik dźwigni finansowej
- różnica między wskaźnikiem zyskowności kapitałów własnych i wskaźnikiem
zyskowności majątku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz