wykład 6

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład 6 - strona 1 wykład 6 - strona 2 wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:


zadanie l a=lb=977mm, lc=343mm, ls=0,7621mm,  d=89 mm 1)  Θ=200A, µ r=4000→ B s=0,13 T 2) B’ s=0,2T, µr=4000→ Θ= 311 Azwoi 3) B’ s=0,2T→ Θ= 369 Azwoi Obwody magnetyczne z magnesem trwałym δ m l m S N S Dane: B p, Sp, δ Materiał na magnes trwały jest bardzo drogi, wi ęc szukamy V m=Smlm=min Prawo przepływu: H mlm+Hpδ=0 Obwód jednooczkowy,to B mSm=BpSp St ąd: 2 0 0 min ( ) p p P P P m m m m m m m B S B S B V l S H B H B δ δ µ µ = = − = = − Kiedy                  (-H mBm)=max Obwody magnetyczne z magnesem trwałym B m B m H H K H R B B m B m m H B R B St ąd, dla takiego punktu pracy uzyskujemy  V m=min Indukcja Elektromagnetyczna Eksperymenty Oersted’a i innych pokazały,  Ŝe „ elektryczność mo Ŝe być źródłem magnetyzmu” Wprowadzili prawa rz ądzące polem magnetycznym zwi ązanych z przepływem pr ądu. Zmian ę strumienia moŜna uzyskać na wiele sposobów: Przeprowadzono wiele eksperymentów ( bez sukcesu ), które miały potwierdzi ć istnienie efektu odwrotnego. Spodziewano si ę  uzyskać prąd stały. W 1831 roku Faraday pokazał, Ŝe w  zamkniętym obwodzie elektrycznym płynie pr ąd przejściowy jeŜeli  strumie ń magnetyczny związany z obwodem  zmienia si ę. N S ) 2 ) 1 S N 1) wł ącz/wyłącz zasilanie 2) poruszanie magnesem trwałym Indukcja Elektromagnetyczna - Rozwa Ŝmy poruszający się przewód w się stałym polu magnetycznym. Siła działaj ąca na ładunek w przewodzie: ( ) F q u B = × Siła ta na jednostk ę ładunku stanowi składową źródłową natęŜenia pola elektrycznego zr F E u B q = = × Mo Ŝna stwierdzić doświadczalnie, Ŝe składowa źródłowa jest ogólnie róŜna od zera ( ) ( ) 0 zr L s L e E d l u B d l = = × ≠ ∫ ∫ Nazywa si ę indukowaną siłą elektromotoryczną  e=e(t) - ogólnie zmienna w czasie Indukowane  źródłowe pole elektryczne jest wirowe Indukcja Elektromagnetyczna Mo Ŝna ściśle udowodnić, Ŝe indukowana siła elektromotoryczna w zamkniętym  poruszaj ącym się przewodzie jest równa: ( ) zr L S d e E d l dt Φ = = − ∫ gdzie  S B d s Φ = ∫ strumie ń indukcji magnetycznej skojarzony z obwodem L Ogólnie: pot zr E E E = + zatem zr L L E d l E e = = ∫ ∫ czyli L d E d l dt Φ = − ∫ Prawo indukcji magnetycznej – prawo Faraday’a

(…)

… + A2 cos ω0 t
1 dvx
vy =
= A1 cos ω0 t − A2 sin ω0 t
ω0 dt
współczynniki A1 i A2 wyznaczamy z warunków początkowych,
np. jeśli dla t=0
v(0) = (v0 , 0, 0) ⇒ v = v0 (cos ω0t , − sin ω0t , 0)
czyli rozpatrywana cząstka porusza się ze stałą prędkością v0 po leŜącym na
płaszczyźnie xy okręgu o promieniu R=v0/ω0
JeŜeli cząstka ma niezerową składową vz to tor ruchu cząstki staje się linią śrubową


di (t )
v(t ) = i (t ) R + L
+ Φ 0ω cos ωt
dt
Prądnica prądu stałego
Indukcyjność własna
Siła indukowana w cewce wielozwojowej jest sumą
poszczególnych sił elektromotorycznych
dΦk
d

e = ∑ ek = −∑
= − ∑ Φk = −
dt
dt
dt
Ψ = ∑ Φk
w przypadku gdy
-Strumień skojarzony cewki
zwojowej
Φ1 = Φ 2 = ⋅⋅⋅ = Φ k = Φ
to
e = −n
Strumień skojarzony cewki jest proporcjonalny do prądu Ψ ∝~ I

dt
lub
Ψ = LI…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz