Wykład 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 5 - strona 1 Wykład 5 - strona 2 Wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5
III CZĘŚĆ - ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania - stosunek cywilno prawny, jaki zachodzi między wierzycielem(uprawniony) a dłużnikiem(zobowiązany). Dług to obowiązek ciążący na dłużniku. Celem zobowiązania (długu) jest zaspokojenie uzasadnionego interesu wierzyciela. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią, zasadami współżycia społecznego i istniejącymi zwyczajami. Musi spełnić świadczenie. Może ono polegać na działaniu lub zaniechaniu. - działanie - praca lub przekazanie pieniędzy
- zaniechanie - opuszczenie lokalu
Dłużnik odpowiada całym majątkiem za wykonanie zobowiązania. Wierzyciel może zwrócić się do organów państwowych o egzekucję zobowiązania. Przymusowe zaspokojenie wierzyciela. (dłużnik płaci koszty postępowania sądowego, za komornika no i sam dług)
Komornik najpierw zajmuje dochody a później aktywa. Dłużnik odpowiada za szkody powstałe w wyniku nie wykonania, lub złego wykonania zobowiązania. Zobowiązania Zobowiązanie solidarne - jest to takie zobowiązanie, dotyczące kilku podmiotów (w przypadku dłużników jest to solidarne uprawnienie)
Odpowiedzialność solidarna - „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”;
Roszczenie regresowe - ten, który spełni świadczenie może żądać od innych spłaty długu;
Przykłady odpowiedzialności solidarnej :
- małżonkowie w przypadku prowadzenia wspólnego interesu;
- wspólnicy w spółce jawnej i cywilnej;
- współwłaściciele budynków w stosunku do osób trzecich;
- wierzyciele solidarni są uprawnieni do świadczenia;
Źródła zobowiązań :
- z umowy ( ex contractu); - z czynów niedozwolonych ( ex deliktu); - akty administracyjne i orzeczenia sądowe;
- inne zdarzenia;
- bezpodstawne wzbogacenie się (nie ma podstawy prawnej np. przez pomyłkę)
- prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (prowadzenie działań na czyjąś korzyść, mimo że nie było się o to proszonym, powstaje wtedy zobowiązanie)
Odpowiedzialność cywilna : - odpowiedzialność umowna = kontraktowa - nie wykonanie lub nie należyte wykonanie umowy, powstaje szkoda z niewykonania umowy, wierzyciel nie musi odpowiadać za szkodę;
- odpowiedzialność deliktowa - z czynów niedozwolonych:
a) odpowiedzialność na zasadzie winy - powyżej 13 roku życia
b) odpowiedzialność na zasadzie ryzyka - doniczka z okna


(…)

…;
- złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego; gdy nie można znaleźć wierzyciela lub, gdy ten się ukrywa;
- połączenie w jednym ręku wierzytelności i długu;
- zwolnienie dłużnika z długu; za jego zgodą; wywołuje skutki w przyszłości;
- rozwiązanie umowy - powoduje skutki w przeszłości - tak jakby w ogóle umowy nie było;
umowy realne = res - rzecz
umowy konsensualne, consensus = porozumienie
- niemożliwość świadczenia - z natury rzeczy
- w sposób niezawiniony
- potrącenie, gdy jesteśmy winni większą sumę pieniędzy komuś a ten ktoś jest nam winien mniejszą sumę. No i sobie potrącamy tą mniejszą. Zobowiązanie wzajemne przestaje istnieć.
- nowacja - odnowienie zobowiązania; strony powołują inne zobowiązanie w miejsce istniejącego; może się zmienić tytuł świadczenia albo przedmiot, np. kupno…
… poleceń, zapisu i zachowku:
- polecenie - zobowiązuje spadkobiercę do działań o charakterze niemajątkowym np. zmiana wystroju pokoju itp. ;
- zapis - ma charakter majątkowy np. musi komuś trochę z kasy odpalić ze spadku;
- zachowek - dot. dziedziczenia testamentowego; gdy kogoś pominięto w testamencie a kiedy ktoś powinien dziedziczyć z ustawy. Zachowek to jest 1/2 (dla osób pełnoletnich i zdolnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz