Prawo spadkowe - wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo spadkowe - wykłady - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: pojęcie i dział spadku, dziedziczenie, testament jako podstawa dziedziczenia, forma testamentu, stanowisko prawne spadkobiercy, zachowek, wspólność majątku spadkowego.

Prawo Spadkowe
Rozdział II: Pojęcie i dział spadku
1. Spadek określenie ogólne Ustawa nie definiuje pojęcia spadek, wskazuje natomiast jakie elementy wchodzą w jego skład a jakie nie. Do spadku wchodzą następujące prawa i obowiązki:
mające charakter cywilnoprawny
mające charakter majątkowy
niezwiązane z osobą zmarłą w sposób ścisły
nieprzechodzące na określone osoby, niezależnie czy są one spadkobiercami 2. Prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku Prawa i obowiązki mające charakter cywilnoprawny to przede wszystkim, te które zostały uregulowane w kodeksie cywilnym lub innych ustawach odnoszących się do tej dziedziny prawa. Ponadto dziedziczeniu podlegają wszystkie te stosunku, które wykazują cechy stosunku cywilnoprawnego (min. równorzędność podmiotów).
3. Prawa i obowiązki wyłączone z spadku
I. Prawa i obowiązki niemające charakteru cywilnoprawnego
Nie mają charakteru cywilnoprawnego prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawno-administracyjnych, prawno-finansowych, prawno-karnych. Nie wchodzą w skład spadku:
zobowiązania podatkowe spadkodawcy
orzeczone w postępowaniu karnym grzywny
pewne uprawnienia z prawa dewizowego II. Prawa i obowiązki o charakterze nie majątkowym
Prawa i obowiązki o charakterze niemajątkowym nie wchodzą w skład spadku. Do tej kategorii należą np.;
dobra osobiste prawa rodzinne
III. Prawa i obowiązki ściśle związane z osobą spadkodawcy Ścisły związek prawa lub obowiązku z osobą spadkodawcy powoduje, że takie prawo lub obowiązek, mimo swojego cywilnoprawnego i majątkowego charakteru, nie wchodzi w skład spadku(np. użytkowanie - wygasa najpóźniej z chwilą śmierci osoby fizycznej). Chodzi w szczególności o stosunki w których ustawa przewiduje skutek w postaci wygaśnięcia stosunku w przypadku śmierci jednej ze stron, w szczególności stosunków w których występuje element szczególnego zaufania. Ścisły stosunek może wynikać z istoty prawa lub obowiązku. Np. Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne, roszczenie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, prawo do renty .
IV. Prawa i obowiązki przechodzące na określone osoby niezależnie czy są one spadkobiercami
Takie sytuacje przewidują przepisy szczególne, wskazujące konkretne osoby na które przechodzą poszczególne prawa lub obowiązki. Przejście praw w ten sposób następuje w drodze sukcesji syngularnej i przepisy prawa spadkowego nie mają zastosowania nawet posiłkowo. Najbardziej typową tu sytuacją jest przypadek wejścia w stosunek najmu osób mieszkających z najemcą w chwili jego śmierci art. 691 KC. Odrębną grupę stanowią sytuacje gdy na mocy oświadczenia uprawnionej osoby, pewne przedmioty zostają wyłączone ze spadku.


(…)

… spadku wchodzą prawa rzeczowe w szczególności własność, użytkowanie wieczyste, oraz większość praw rzeczowych ograniczonych, w skład spadku wchodzi także zastaw i hipoteka ale z uwagi na ich akcesoryjny charakter tylko z wierzytelnością. Posiadanie Obecnie dominuje pogląd, że posiadanie wchodzi w skład spadku III. Prawa z zakresu zobowiązań Stosunki zobowiązaniowe, których podmiotem jest spadkodawca…
… wpłaty w wysokości ¼ uzyskanej części spadku może powstać z chwilą otwarcia spadku lub później V. Gospodarstwo rolne oraz wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej jako element spadku Gospodarstwo rolne jest szczególnym składnikiem majątku spadkowego i podlega szczególnym zasadą. Zasady:
szczególne zasady odnoszą się obecnie jedynie do dziedziczenia ustawowego
w braku spadkobierców…
… a potencjalnym spadkobiercą ustawowym. Dla ważności tej umowy konieczna jest zachowanie formy aktu notarialnego(ad solemnitatem). Jest to tylko zrzeczenie się dziedziczenia ustawowego. Nie można zrzec się też dziedziczenia na rzecz innej osoby. Zrzeczenie się powoduje, że zrzekający się i jego wstępni jest traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku. Co do wstępnych umowa może stanowić inaczej Zrzeczenie się nie czyni nieważnym testamentu(zarówno tego napisanego przed zawarciem umowy jak i po niej) ani zapisu. Skutki zrzeczenia się mogą zostać zlikwidowane przez zawarcie kolejnej umowy w formie aktu notarialnego między zrzekającym się i spadkodawcą. Rozdział IV: Dziedziczenie ustawowe 1. Uwagi ogólne
Dziedziczenie ustawowe ma miejsce gdy spadkodawca nie sporządził ważnego testamentu, wyłączającego…
… spadkodawcy utrzymania - obciąża spadkobierców jeśli dziadkowie:
nie zostali powołani do dziedziczenia
znaleźli się w ubóstwie
nie mogą uzyskać należnych im świadczeń od osób na których ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, a spadkobiercy nie są wobec niech w ten sposób związani wartość obowiązku alimentacyjnego, opiera się na otrzymanej czystej wartości spadku
można się zwolnić dokonując jednorazowej…
… bądź odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim tytule. W braku takiego oświadczenia następuje fikcja prawna zgodnie, z którą przyjmuje spadek. Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych - spadkobierca nabywa spadek wprost pozostałe osoby przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza
Jednak jeśli jeden spadkobierca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz