wykład 2 i 3. Charakterystyka metodologiczna pedagogiki

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład 2 i 3. Charakterystyka metodologiczna pedagogiki  - strona 1 wykład 2 i 3. Charakterystyka metodologiczna pedagogiki  - strona 2 wykład 2 i 3. Charakterystyka metodologiczna pedagogiki  - strona 3

Fragment notatki:

23.11.2013
PROFILAKTYKA SPOŁECZNA- zapobieganie wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, a więc i kompensacji społecznej. Rozwinięta i dobrze realizowana profilaktyka społeczna powinna redukować przypadki niedostosowania społecznego, wykolejeń, patologii społecznej. Powinna uprzedzać stany zagrożenia moralnego, zdrowotnego. KOMPENSACJA SPOŁECZNA oznacza wyrównywanie braków środowiskowych, utrudniających pomyślny przebieg życia jednostki lub grupy.
Przykłady:
a)rodzina zastęcza lub opiekuńcza, w której umieszczone zostało osierocone dziecko
b)klub młodzieży, stający się „drugim domem” młodego człowieka
c)kurator sądowy sprawujący opiekę nad wykolejającym się nieletnim, którego rodzice nie mogą zapewnić właściwej opieki wychowawczej
d)dom rencistów dla osamotnionych starszych
Kompensacja bezpośrednia:
zasiłek, pomoc w lekcjach
Kompensacja pośrednia:
organizowanie warunków życia np. żeby dziecko samo mogło odrobić lekcje (stworzenie odpowiednich warunków)
Kompensacja opiekuńcza:
kiedy zajmujemy się opieką nad dziećmi, osobami starszymi
Kompensacja wychowawcza:
kiedy dostarczamy bodźce o charakterze wychowawczym
WSPARCIE SPOŁECZNE: pomoc dostępna człowiekowi w sytuacjach trudnych. Zachowania pomocne w zaspokajaniu potrzeb w trudnych sytuacjach oferowane przez osoby znaczące i grupu odniesienia danej osoby.
W ujęciu strukturalnym, wsparcie społeczne jest określne jako obiektywnie istniejąca i dostępna sieć społeczna, która wyróżnia się od innych tym, że poprzez fakt istnienia więzi, kontaktów społecznych, przynależności, pełni funkcję pomocną wobec osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.
W ujęciu funkcjonalnym wsparciem społecznym nazywamy taki rodzaj interakcji społecznych, które zostają podjęte przez jednego lub obu (udzielającego wsparcia i odbierającego go) uczestników w sytuacji problemowej, trudnej, stresowej czy krytycznej. Wsparcie społeczne jest rozumiane także jako ważny czynnik, wpływający na tzw. scenariusze biograficzne jednostek. Istnienie, oddziaływanie i dostępność takiego wsparcia wpływa na funkcjonowanie jednostki, na jej stosunek do problemów a także na zdrowie.
PRACA W ŚRODOWISKU polega na:
*zapoznaniu się się z sytuacją rodzinną w miejscu zamieszkania klienta jego problemami i oczekiwaniami
*zdiagnozowanie problemu/kryzysu
*poznaniu mocnych stron klienta, które mogą się okazać pomocne przy wychodzeniu z kryzysu, oraz słabych, które należy wyeliminować


(…)

… się następujące rodzaje syndromów:
*pedagogiczny
*osobowościowy
*demograficzny
*społeczny
*organizacyjny
*materialno-ekonomiczny
*środowiskowy
*funkcjonalno-teologiczny
SAMOKSZTAŁCENIE: stanowi zdobywanie wykształcenia w toku działalności, której cele, treści, warunki oraz środki są ustalane przez sam podmiot tych czynności: proces ten zakłada dynamizowanie się celów, gdzie uczeń po osiągnięciu wyższego stopnia świadomości, czesto dokonuje ich przewartosciowaniu,oraz udoskonalenia; samokształcenie osiaga swoj optymalny poziom sytuacji, gdy staje sie ona dla czlowiekastala potrzeba zyciowa, oraz stanowi pelna podstawe dla ksztalcenia ustawicznego. Proces ten najczesciej wiaze sie z praca w szkole, ksztaltowanie korespondencyjnym lub wychowaniem rownoleglym, rzadko wystepuje w czystej, samodzielnej postac…
… może być zorganizowane zarówno przez instytucję (rodzinę, szkołę), jak i pojedyncze osoby czy podejmowane przez samą jednostkę (samokształcenie); rezultat kształcenia stanowi wykształcenie; wyróżnia się kształcenie ogólne (podstawowe i średnie), umożliwiające opanowanie niezbędnych dla wszystkich obywateli danego kraju wiadomości i sprawności oraz kształcenie specjalne (zawodowe), którego calem jest zdobycie…
… a z cywilizacją- materialnych; współcześnie kultura rozumiana jest bardzo szeroko: jako efekt i proces tworzenia dóbr, normy, wartości oraz wzory zachowań, dzieła, wartości artystyczne, naukowe, społęczne oraz techniczno-cywilizacyjne; kontrowersyjnym tematem jest obecnie kultura elitarna i masowe - niektóre teorie filozoficzne ujmowały kulturę jako produkt grup i jednostek wyjątkowych, posiadających szczególnie…
… przypadków stanowią:
studium przypadku, czyli jego społeczna diagnoza-zebranie wiedzy na temat jednostki i analiza jej sytuacji życiowej.
Prowadzenie, praca z przypadkiem , czyli to co wyznacza jej praktyczną, zadaniową treść. Diagnoza społeczna-zebranie wiedzy na temat jednostki i analiza jej sytuacji życiowej (tak zwane case study)-zostało podniesione do rangi najważniejszego zadania poprzedzającego pracę…

Zasada indywidualizacji
Zasada uczestnictwa
Zasada zaufania i poszanowania prywatności
Zasada samoświadomości.
A. Kamiński wyróżnia trzy etapy, wg których pracownik socjalny powinien podjąć pracę z jednostką. Etapy te mają następującą kolejność:
społeczna diagnoza przypadku
opracowanie planu działania
prowadzenie przypadku
Współcześnie istotnym kolejnym etapem jest ewaluacja pracy z jednostką.
Trzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz