wykład 10 zbiorniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład 10 zbiorniki - strona 1 wykład 10 zbiorniki - strona 2 wykład 10 zbiorniki - strona 3

Fragment notatki:


ZBIORNIKI OPRACOWANO NA PODSTAWIE:  Głowski A., Kuczyński J., Łukjanik J., Wiśniewski J.: Podstawy budownictwa dla in ynierów sanitarnych.  PWN, Warszawa Pląskowski Z., Roman M. Konstrukcje budowlane w oczyszczalniach ścieków. Arkady W-wa, 1975. Tomasz Przymusiak ; prowadzący: dr in . Tomasz Oleszkiewicz., ZBIORNIKI PODZIEMNE  ELBETOWE  POLITECHNIKA POZNAŃSKA  WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I  IN YNIERII  ŚRODOWISKA RYS  HISTORYCZNY  RYS  HISTORYCZNY  Przed wiekami dla zgromadzenia wody do picia  stosowano cysterny wykute w skale.  Umiejętność obróbki drewna umo liwiła  wytwarzanie zbiorników drewnianych i beczek stosowanych do dnia dzisiejszego. Technologia wytwarzania stali i rozwój przemysłu  metalurgicznego spowodowała rozwój zbiorników  blaszanych, wykonywanych pod ró nymi  postaciami. Zbiorniki te, choć wra liwe na korozję stosowane  są do dzisiaj miedzy innymi ze względu na  łatwość i szybkość wykonania. Zbiorniki stalowe  Przed I Wojną Światową zapoczątkowano  wykonanie zbiorników  elbetowych, których stosowanie na szeroką skalę nastąpiło w okresie międzywojennym. Rosnące wymagania dotyczące szczelności  oraz ich coraz większe rozmiary zmuszały  in ynierów do poszukiwania nowych  rozwiązań konstrukcyjnych, które  przyczyniły się do opracowania koncepcji zbiornika sprę onego.  STOSOWANE KSZTAŁTY  Kształt zbiornika ma wpływ na sposób jego  projektowania i wykonania. Przy wyborze kształtu zbiornika nale y brać pod uwagę następujące czynniki: przeznaczenie zbiornika, pojemność i wymiary zbiornika, stosowany materiał ( elbet lub beton sprę ony), sposób wykonania, sposób posadowienia. KSZTAŁTY  KSZTAŁT RZUTU zbiornika mo e być:  kołowy,  prostokątny,  wieloboczny lub nieforemny. POJEMNOŚCI Badania wykazały,  e najbardziej korzystne są zbiorniki  o rzucie kołowym, o pojemności od 50 do 5000 m3.  Przy większej pojemności celowe jest budowanie zbiorników prostokątnych . Ekonomiczna wysokość zbiorników walcowych: 3,5 m przy pojemności od 50 do 500 m3 i 4,5 m przy pojemności od 600 do 2000 m3. KSZTAŁTY  KSZTAŁTY  Ze względu na usytuowanie poziomu dna w  stosunku do terenu, zbiorniki dzielą się na: podziemne,  naziemne lub  wyniesione (wie e ciśnień).  Ze względu na przeznaczenie zbiorniki mogą być: zamknięte lub  otwarte.  KSZTAŁTY  KSZTAŁTY  Przy większych objętościach (powy ej 5000 m3) i wysokościach do 5 m zbiorniki podziemne  projektuje się z przekryciem w postaci stropu  opartego na słupach umieszczonych 

(…)

… w gruncie o przekroju kołowym podziemnych
PRZEZNACZENIE ZBIORNIKÓW
Ze względu na przeznaczenie zbiorniki dzielimy na:
a) stosowane przy oczyszczaniu wody i ścieków,
b) u ywane na wodę pitną, przemysłową
i przeciwpo arową,
c) stosowane w przemyśle chemicznym,
d) stosowane w przemyśle spo ywczym,
e) stosowane w przemyśle mineralnym, np.:
w cementowniach, w budynkach flotacyjnych,
f)
u ywane do przechowywania…
… JEST
PODOBNA DO KONSTRUKCJI DNA
- przy małych zbiornikach - PŁYTOWA,
- przy większych zbiornikach
• płytowo- ebrowa,
• w postaci stropu grzybkowego,
• rzadziej w postaci sklepień walcowych
lub sklepień klasztornych opartych na
ebrach.
CHARAKTERYSTYKA ZBIORNIKÓW KOŁOWCH
ZBIORNIKI KOŁOWE dzielą się na dwie
grupy :
o pionowej osi obrotu oraz
o poziomej osi obrotu.
Powierzchnie ich utworzone są przez obrót linii
krzywej, prostej lub łamanej – zwanej tworzącą
- dookoła osi obrotu.
Zbiorniki o poziomej osi obrotu (najczęściej o
kształcie walcowym) wykonuje się głównie ze
stali.
ZBIORNIKI KOŁOWE
Kształt powłoki
W zale ności od rodzaju tworzącej rozró niamy
powłoki w kształcie
kopuł,
walców
sto ków,
W odró nieniu od zbiorników prostokątnych
istnieje tu du e zró nicowanie typów
spotykanych kształtów.
ZBIORNIKI KOŁOWE…
… w rzucie, konstrukcję ścian i dna
rozdziela się dylatacjami.
Ściany pracują wtedy jako ściany oporowe.
Ściany zbiorników ZAMKNIĘTYCH są przewa nie
połączone
dołem - monolitycznie z dnem,
górą - z przekryciem w sposób sztywny lub
przegubowy, rzadko ze swobodnym
przesuwem.
KONSTRUKCJA ŚCIAN jest płytowa, płytowoebrowa, rzadziej w postaci łupin walcowych
opartych na ebrach.
KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz