Wyjaśnienie pojęcia GIS'U

Nasza ocena:

4
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyjaśnienie pojęcia GIS'U - strona 1

Fragment notatki:


Co to jest GIS - jak poszerza możliwości badawcze współczesnych geografów? System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) - system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. GIS są efektem rewolucji w geografii dokonującej się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, jak również oczywiście wynikiem gwałtownego rozwoju informatyki i metod zarządzania bazami danych (zbiorami informacji). Powstanie GIS jest wynikiem połączenia prac prowadzonych w różnych dziedzinach: geografii, kartografii, geodezji, informatyce, elektronice. Istotnym składnikiem GIS jest cyfrowa geograficzna baza danych. Zawiera ona opis poszczególnych obiektów geograficznych. Baza danych przestrzennych jest zazwyczaj ściśle zintegrowana z pozostałymi modułami funkcjonalnymi GIS, tzn. dostęp do niej jest możliwy tylko poprzez GIS. JAK POSZERZA MOŻLIWOŚCI BADAWCZE WSPÓŁCZESNYCH GEOGRAFÓW : GIS dał duże możliwości w zakresie wektoryzacji pierwotnych materiałów analogowych, łączenie w jeden spójny System materiałów kartograficznych, baz danych oraz innych materiałów źródłowych (opracowania tekstowe, materiały audiowizualne, zdjęcia lotnicze, obrazy satelitarne, itp.), a także uzupełnianie i aktualizację treści materiałów archiwalnych. Szeroką grupę zastosowań GIS stanowi wszelkiego typu ewidencja - gruntów, budynków, a ogólnie rzecz biorąc: wszelkiego rodzaju zasobów. Szczegółowe informacje tego typu wykorzystują urbaniści, geodeci, konstruktorzy. Zastosowanie warstwowej organizacji map umożliwia łatwą modyfikację jedynie wybranych obiektów, bez konieczności przerysowywania całej mapy. Komputerowa ewidencja własności gruntów z powodzeniem może zastąpić tradycyjną, prowadzoną za pomocą rejestrów i map geodezyjnych (katastralnych). Inną grupę zastosowań stanowi wykorzystanie GIS do przetwarzania informacji o lokalizacji wszelkiego rodzaju zjawisk, zwłaszcza tych cechujących się znaczną zmiennością w czasie. GIS są bardzo wygodnym zjawiskiem w rejestracji poziomów emisji wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Dla potrzeb monitoringu środowiska naturalnego akwizycja danych dla GIS może być prowadzona z wykorzystaniem zdalnych czujników i urządzeń pomiarowych sterowanych komputerowo. W tej grupie zastosowań mieści się również wykorzystanie GIS do analizy i obrazowania danych o charakterze statystycznym, takich jak np. zagrożenie przestępczością, występowanie chorób, struktura użytkowania gruntów. GIS mogą również być bardzo wygodnym narzędziem do przetwarzania danych o infrastrukturze technicznej terenu, tj. o sieciach wodociągowych, gazowniczych, energetycznych, liniach komunikacyjnych. Dane tego typu wymagają częstych modyfikacji. Ponadto wymagana jest ich duża dokładność i aktualność. GIS umożliwiają spełnienie tych wymagań. ten obszar zastosowań związany jest z technologią zwaną (Automated Mapping / Facilities Management), czyli w skrócie AM/FM.

(…)

… w rejonie delty Wisły. Celem badań w tej grupie jest poznanie cech klimatu lokalnego obszarów, na których uczelnia jest zlokalizowana i prowadzi kształcenie studentów oraz wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie zarządzania środowiskiem i poprawieniem bezpieczeństwa regionu (ARMAAG, rafineria ropy naftowej -monitoring jakości powietrza, Urząd Marszałkowski - klimatyczne uwarunkowania regionu…
… Polski Północnej.
- Paleogeografia schyłku plejstocenu i holocenu.
- Metodyka datowań osadów czwartorzędowych (TL, Pb-210, Cs-137).
- Dynamika strefy brzegowej południowego Bałtyku.
- Badania osadów jeziornych.
HYDROLOGIA
Tematyka badań:
- Przemiany stosunków wodnych delty Wisły pod wpływem procesów naturalnych i w wyniku antropopresji.
- Potamiczny transport biogenów na obszarze Pobrzeży…
…. Szczególną rolę zajmuje tutaj ilościowy i jakościowy opis termicznego oddziaływania powierzchni Oceanu Atlantyckiego na warunki termiczne w Polsce oraz ocena termicznego oddziaływania Bałtyku na rejon Pomorza. Klimatologia morska obejmuje poza tym analizę warunków anemometrycznych w rejonie południowego Bałtyku oraz opis klimatologiczny pola falowania Bałtyku. Wpływ linii brzegowej oraz stref konwergencji…
…;
- społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania i przemian nadmorskich systemówczłowiek-środowisko;
- geopolityczne uwarunkowania użytkowania zasobów i walorów Morza Bałtyckiego;
- międzynarodowa współpraca regionalna w Europie Bałtyckiej;
- transformacja portów i miast nadmorskich w Europie Bałtyckiej;
- przemiany "water frontów" w Europie Bałtyckiej;
- rola transportu i tranzytu morskiego…
… urbanizacji i uprzemysłowienia
- degradacja środowiska człowieka (antropopresja) - (Człowiek podejmując działania gospodarcze powinien pamiętać, że środowisko przyrodnicze zachowuje zdolność do samoodbudowy, ale tylko do określonej granicy. Wszystko co powoduje degradację środowiska stanowi również zagrożenie dla własnego bytu. Działalność człowieka powoduje istotny wpływ na stan oraz wygląd gleb na danym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz