Antropopresja

Antropopresja przemysłowa i rolnicza - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Grzegorz Wiszniowski
 • Architektura krajobrazu
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 70

ANTROPOPRESJA PRZEMYSŁOWA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 1760 - 1830 całokształt przemian technicznych, ekonomicznych oraz społecznych związanych z powstawaniem przemysłu fabrycznego i nowoczesnej cywilizacji przemysłowej. Najwcześniej, ok. 1760-1830, rewolucja przemysłowa dokonała się w Anglii. Wśród...

Podstawy ekologii krajobrazu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Bartosz Jadczyk
 • Ekologia
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 77

: kontrast, liczba granic, indeks kształtu. Jednostki odniesienia: krajobraz, region. Antropopresja i bioróżnorodność. skala mozaiki - rozmiary płatów zbiorowisk. Badania roślinności nad jeziorem Wigry wykazały, że im wyższy poziom przekształceń antropogenicznych, tym mniejsza jest wielkość płatów...

Ekologistyka - Kształtowanie środowiska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Justyna Kusztal
 • Ekologistyka
Notatkę dodano: 23.05.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 122

może się także przyczynić do pozytywnych zmian, jeżeli wprowadzone zmiany dotyczą środowiska silnie zmienionego w wyniku antropopresji. Np. redukcja niektórych cementów systemu nadmiernie rozwiniętych w wyniku wcześniejszej ingerencji człowieka Kompensacja - (II kierunek działań) - uzupełnianie brakujących ogniw obiegu...

Definicje na kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 9
Wyświetleń: 173

; antropofity- obcego pochodzenia (allochtoniczne); antropopresja- oddział czł na otaczające go środ; apofity- gat rodzime (autochtoniczne); trwale zdominowane na siedliskach antropogenicznych, przejściowo zawleczone na siedl antrop; archeofity- antropofity zawleczone do końca XV, obecnie na wtórnych...

Pytania: część Pereyma i Latocha

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Wencel
 • Kształtowanie i ochrona środowiska
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 129

, czyli babiogórski PN, Białowieski rezerwat biosfery, czyli Białowieski PN, Slowinski RB - Slow. PN, Tatrzanski… Akty prawne dot. ochrony przyrody w Polsce (2) -„Polityka ekologiczna państwa” 1991r. -„Ustawa o ochronie przyrody” 2004r. 3 prawa o wpływie na środowisko? 7. Co to jest antropopresja? Antropopresja...

Flora w mieście, jej zbiorowiska i zmiany

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michno
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Notatkę dodano: 28.05.2013
Pobrań: 7
Wyświetleń: 178

Florystyczne strefy antropopresji w miastach strefa A strefa o zwartej wysokiej zabudowie (oddziaływania człowieka najsilniejsze i trwają najdłużej), powierzchnia całkowicie niedostępna dla roślin zajmuje ponad 30%, dominuje roślinność ruderalna i kultywowana strefa B luźniejszej zabudowy i zwykle...

Świadomość ekologiczna - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Barbara Pawłowska
 • Ekonomia w ochronie środowiska
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 5
Wyświetleń: 135

powinna zapewnić: -właściwe postrzeganie środowiska i miejsca człowieka i jego działalność gospodarcza oraz aktywność społeczna. -Rozumienie procesu zachowania w środowisku i zmiana pod wpływem antropopresji. -Znajomość systemu zarządzania środowiskiem, a szczególne poznanie narzędzi zarządzania mechanizmów...

Zróżnicowanie roślinne w Polsce - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Szata roślinna Polski
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 233

antropopresji, np. zarośla nadrzeczne z dominacją nawłoci kanadyjskiej spontaniczne, lecz zupełnie nie powtarzalne kombinacje gatunków inicjalne stadia sukcesji lub fazy degradacyjne o nieustalonym składzie gatunkowym zbiorowiska roślinne, które w pełni są zamierzoną kombinacją gatunków. Ekotony (np...

Ekologia i zarządzanie środowiskiem - definicje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Notatkę dodano: 08.04.2010
Pobrań: 19
Wyświetleń: 308

przyrodniczego ;-) 2 ANTROPOPRESJA Antropopresja – ogół działań człowieka (zarówno planowych i przypadkowych) mających wpływ na środowisko przyrodnicze. Czynniki antropopresji – różne formy działalności człowieka w środowisku np. zabudowania, uprawa gleby, przemysł, komunikacja, hodowla, turystyka...

Wietrzenie (konspekt)

 • Politechnika Śląska
 • Geochemia
Notatkę dodano: 25.09.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 128

Wietrzenie Obejmuje wszelkie niskotemperaturowe zmiany, jakim ulegają na powierzchni Ziemi minerały i skały pod wpływem czynników fizycznych lub chemicznych Czynniki wietrzenia chemicznego: atmosfera, hydrosfera, biosfera, antropopresja kategorie wietrzenia w wyniku wietrzenia tworzą...