Prawo rzymskie

Elementy czynności prawnych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marek Kuryłowicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 588
Wyświetleń: 4550

Zdarzenia prawne - zdarzenia wywołujące określone skutki prawne. Działania prawne - zdarzenia prawne zależne od ludzkiej woli. Czyny niedozwolone - działania prawne niezgodne z obowiązującym prawem. Skutki, jakie prawo wiąże z tymi czynami, powstają niezależnie, a nawet wbrew woli działającego. Czy...

Prawo rzymskie II semestr

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ireneusz Jakubowski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 511
Wyświetleń: 5208

15.01.2012r. Z testamentu Czynność prawna - oświadczenie ostatniej woli, zawierające dziedzica; odwołalne aż do śmierci; wywołujące skutki po śmierci testatora Ważność testamentu: 1) sporządzony przez osobę uprawnioną >testamenti actio factivia< - sporządzony mógł być tylko przez ojca, zdolnego do ...

Posiadanie - prawo rzymskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4242

Geneza posiadania: -ukształtowało się w prawie archaicznym w stosunkach agrarnych -grunty należące do państwa rzymskiego (ager publicus) były oddawane obywatelom pod uprawę w zamian za czynsz; obywatele mieli więc władztwo faktyczne -z czasem pojęcie possessio objęto władztwo faktyczne nad wszystki...

Ogólne cechy zobowiązań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2772

ZOBOWIĄZANIA I. OGÓLNE CECHY ZOBOWIĄZAŃ $ 122. Pojęcie, historia i znaczenie. Uprawnienie wierzyciela, żąda od dłużnika, aby spełnił na jego rzecz określony obowiązek Debitor - dłużnik, ciąży na nim dług, obowiązek polegający na dare, facere, praestare (dania czegoś, uczynienia czegoś, świadczenia)...

Prawo rzymskie, acta legitima- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Pacta legitima. Były to umowy, które uzyskały ochronę procesową w oparciu o indywidualne decyzje cesarzy (okres dominatu). Formą ochrony była condictio ex lege. Znane były trzy pacta legitima: nieformalne przyrzeczenie posagu (pactum dotale) nieformalne przyrzeczenie darowizny (donatio) - na podsta...

Prawo rzymskie, apelacja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Apelacja: -ponieważ strony nie miały kontroli nad wyborem sędziego - strona przegrywająca miała możliwość kontroli zgodności orzeczenia z obowiązującym prawem =>apelacja -supplicatio - zwrócenie się do cesarza z odwołaniem od decyzji urzędnika -cel - ugodzenie w niesprawiedliwość wyroku jako rezult...

Prawo rzymskie, bezpodstawne wzbogacenie- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

Bezpodstawne wzbogacenie. Juryści epoki republikańskiej głosili zasadę, że można domagać się od kogoś zwrotu tego, co znalazło się u niego z niesłusznej przyczyny. Bezpodstawne wzbogacenie jakiejś osoby musiało pierwotnie następować przez nieuzasadnione nabycie prawa własności. W następnym etapie z...

Prawo rzymskie, dzierżawa wieczysta- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Dzierżawa wieczysta (emfiteuza). Była to dziedziczna i zbywalna dzierżawa cudzych gruntów; prawo rzeczowe o treści zbliżonej do prawa własności. Emfiteuza powstawała w wyniku nieformalnej umowy pomiędzy właścicielem a emfiteutą, a także na podstawie testamentu właściciela. Uprawnienia emfiteuty był...

Egzekucja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Egzekucja -tytuł egzekucyjny dawał podstawę do wdrożenia egzekucji, jeśli w ciągu 30 dni pozwany nie zaspokoił powoda -w procesie legisakcyjnym - legis actio per manus iniectionem - powód w obecności pretora kładł rękę na pozwanym po czym więził go przez 60 dni w prywatnym więzieniu i wyprowadzał w...

Geneza porcesu formułkowego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

Geneza procesu formułkowego Proces legisakcyjny stał się elementem hamującym rozwój gospodarczy w okresie wielkiej ekspansji Rzymu na polu produkcji i wymiany towarowej, jaka nastąpiła po wojnach punickich. Rzymianie wchodzili wówczas w stosunki handlowe z wieloma państwami śródziemnomorskimi, a sp...