Wycieczka jako działalność gospodarcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wycieczka jako działalność gospodarcza - strona 1 Wycieczka jako działalność gospodarcza - strona 2 Wycieczka jako działalność gospodarcza - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 3 08.12.2011r
Minimalna suma gwarancji
Rozporządzenie Ministra finansów z dn. 16.12.2010r (Dz. U. 2010 nr 238 poz. 1584)
Działalność gospodarcza organizatorów i pośredników turystycznych wymaga uzyskania wpisu w rejestrze org. turystyki i pośredników turystyki .
Rejestr zawiera 4 działy:
I dokładne dane przedsiębiorstwa
II typ gwarancji i nazwa firmy ubezpieczeniowej
III suma gwarancji
IV informacje o zakazie prowadzenia działalności lub wykreślenia z rejestru
Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA. Ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub siedzibę oddziału w przypadku firm zagranicznych.
Rozporządzenie ministra finansów z dn. 21.12.2010, w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela na rzecz jednego poszkodowanego klienta. W granicach tej sumy ubezpieczyciel odpowiada również za koszty poniesione w celu zmniejszenia poniesionej szkody; powołanie rzeczoznawców, za proces. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie odpowiadają za skutki zdarzeń powstałych w wyniku:
Usiłowania lub popełnienia samobójstwa lub przestępstwa
Umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa
Spożywania alkoholu, narkotyków
Udział w rozróbach, bójce
Pilotowania lotu, wsiadania i wysiadania z jakiegokolwiek statku powietrznego (wyjątek- pasażer samolotu cywilnego)
Uprawianie sportów ekstremalnych wymaga dodatkowe polisy
UBEZPIECZENIA
Związane z wykonywaną działalnością org. tur i pośredników (umowa gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej; ubezpieczeniowa). Ubezpieczenia na rzecz klientów podmiotów branży turystycznej. KL, NNW - obowiązkowe, ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Nieobowiązkowe dodatkowe: ubezpieczenie utraty bagażu, ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy, ubezpieczenie assistance, EKUZ- Europejska Kasa Ubezpieczenia Zdrowotnego( obowiązuje w całej UE, wydawana bezpłatnie w NFZ)
KOSZTY LECZENIA
Obejmują leczenie w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem po przekroczeniu granicy Polski; następstwa nieszczęśliwych wypadków- jako skutek sytuacji, którego wynikiem jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego. Podstawowy zakres KL i NNW obejmuje: zwrot kosztów kuracji lub ich całkowite przejecie przez ubezpieczyciela przy zachorowaniu nagłym; rekompensata uszczerbku zdrowia poniesionego w skutek następstwa wypadku, transport zwłok do kraju, świadczenia osobie wskazanej.
Znajomość zakresu polisy przez pilota:
Suma ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia
Czas ważności polisy
Ograniczenia odpowiedzialności


(…)

… turystycznych
Ustawa o kulturze fizycznej z dn.18.01.1996r (Dz.U.25 poz.113)
Ustawa o żegludze śródlądowej z dn.21.12.2000r (Dz.U.2001.5.43)
Ustawa o prawie ruchu drogowego z dn. 20.06.1997r (Dz.U.1997.98.602)
Rozporządzenie MEN z dn. 12.09.2001 w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej
Rozporządzenie RM z dn.6.05.1997r w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne DZ.U.1997.57.358
Rozporządzenie MEN z dn. 21.01.1997r w sprawie warunków jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży Dz.U.1997.12.67
Rozporządzenie MEN z dn. 8.11.2001r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki Dz.U.2001.135.1516
wsip.sejm.gov.pl
PODZIAŁ…
… zlecenie
-przestrzeganie jego wskazówek uzasadnionych w danych
FRANCHISING- FRANCZYZA
Umowa między dwiema stronami: dawcą franchisingu(touroperatora) a biorcą franchisingu(biuro-pośrednik)
Biorca musi zmienić szyld, ale prawnie jest odmiennym podmiotem
Biorca płaci opłatę licencyjną
UMOWY MIĘDZY TOUROPERATOREM A BEZPOŚREDNIM DAWCĄ USŁUGI TUR
CZARTER umowa zawierana na przewóz ludzi lub mienia dowolnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz