Wycena przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wycena przedsiębiorstwa - strona 1 Wycena przedsiębiorstwa - strona 2 Wycena przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:


Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
I. Podstawowe założenia. 1) Cel wyceny i okres bazowy. Celem przedmiotowej wyceny jest określenie perspektywy istnienia na rynku badanego przedsiębiorstwa i możliwości czerpania z niego zysków w latach 2002 - 2006. Okresem bazowym jest sprawozdanie finansowe tego przedsiębiorstwa za lata 2000 i 2001, przedstawione na stronach 2,3,4 niniejszej wyceny.
2) Prognozowanie przychodów ze sprzedaży na lata 2002 - 2006 (w cenach bieżących). W prognozowaniu przychodów ze sprzedaży na lata 2002 - 2006 w cenach bieżących posłużono się planowanymi wskaźnikami inflacji opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, które prezentują się następująco:
2002 2003 2004 2005 2006 Stopa inflacji
4,6%
4,3%
4,0%
4,0%
3,0%
Jednocześnie do ustalenia prognozowanych przychodów poza wskaźnikami inflacji uwzględniono występującą recesję gospodarczą w kraju, a także w krajach zachodnich. Zatem w opracowanych przez przedsiębiorstwo projektach rozwoju i jego funkcjonowania w najbliższych latach uwzględniono powyższe elementy, a także uwzględniono zauważony spadek wartości przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów mających główny udział w przychodach w roku 2000 - 2001.
Mając powyższe na uwadze, dynamika wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży, z uwzględnieniem wskaźnika sumy ich spadku w okresie bazowym z 19381354 zł w 2000r. do 18936670 zł w 2001r., na okres prognozowany określona została w przedsiębiorstwo na poziomie jak niżej:
Wyszczegól nienie 00/01r. 01/02r. 02/03r. 03/04r. 04/05r. 05/06r. Przychody ze sprzedaży produktów 882%
170%
140%
120%
115%
110%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiał.
75%
85%
95%
100%
105%
105%
Pozostałe przychody operacyjne
294%
130%
120%
120%
115%
110%
Pozostałe przychody finansowe
17%
RAZEM 107,4% 113,5% 110,5% 110,7% 108% W powyższej tabeli w okresie bazowym widoczny jest bardzo duży wzrost przychodów ze sprzedaży produktów spowodowany uruchomieniem w roku 2000 działalności produkcyjnej, a w roku 2001 znacznym wejściem tymi produktami na rynek. Pod koniec roku 2001 dział sprzedaży zauważył stopnowy spadek wzrostowy sprzedaży spowodowany nasyceniem rynku, zubożeniem społeczeństwa, a także aktywniejszą działalnością konkurencji. Jednak na pierwszy i drugi rok projekcji założono dalszy możliwy do zrealizowania wzrost przychodów, poprzez poprawienie jakości produktów i lepszą obsługę klientów. Znaczny spadek przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów spowodowany został wzrostem liczby i wielkości przedsiębiorstw oferujących podobne towary i materiały. Stąd większa uwaga przedsiębiorstwa skierowana została na działalność produkcyjną. Polityka przedsiębiorstwa w zakresie przychodów ukierunkowana jest, jak przedstawiono w tabeli, na wzrost przychodów ze sprzedaży produktów, a zarazem utrzymaniu przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów z zachowaniem tendencji wzrostowej pozostałych przychodów. Pod pozycją pozostałych przychodów wykazano kwotę pozostałych przychodów operacyjnych, na które to przedsiębiorstwo mylnie księgowało przychody ze sprzedaży towarów i usług nie będących w zakresie głównej działalności gospodarczej. Natomiast koszty związane z tą sprzedażą ujmowało w koszty działalności operacyjnej. W kolejnych latach projekcji polityka przedsiębiorstwa jest bardziej ukierunkowana na walkę z konkurencją, poprzez nie podwyższanie cen, a nawet w przypadkach koniecznych na jej obniżenie celem wyeliminowania now

(…)


1146041
1254067
1383713
Zysk/Strata ze sprzedaży
621519
671233
814981
918792
1004158
Pozostałe przychody operacyjne
0
0
0
0
0
Pozostałe koszty operacyjne 82000
82000
82000
82000
82000
Strata na działalności operacyjnej
-82000
-82000
-82000
-82000
-82000
Przychody finansowe
0
0
0
0
0
Koszty finansowe
300600
270540
243486
219137
197223
Zysk brutto do opodatkowania
238919
318693
489495
617655
724935
Obowiąz…
… 882%
170%
140%
120%
115%
110%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiał.
75%
85%
95%
100%
105%
105%
Pozostałe przychody operacyjne
294%
130%
120%
120%
115%
110%
Pozostałe przychody finansowe
17%
RAZEM
107,4%
113,5%
110,5%
110,7%
108%
W powyższej tabeli w okresie bazowym widoczny jest bardzo duży wzrost przychodów ze sprzedaży produktów spowodowany uruchomieniem w roku 2000 działalności produkcyjnej…
… przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów z zachowaniem tendencji wzrostowej pozostałych przychodów. Pod pozycją pozostałych przychodów wykazano kwotę pozostałych przychodów operacyjnych, na które to przedsiębiorstwo mylnie księgowało przychody ze sprzedaży towarów i usług nie będących w zakresie głównej działalności gospodarczej. Natomiast koszty związane z tą sprzedażą ujmowało w koszty działalności…
….
również wartość rezerw bilansowych oraz funduszy specjalnych przyjęto na poziomie zerowym, tak jak miało to miejsce w latach bazowych.
występujące w bilansie na dzień 31.12.2001r. należności długoterminowe będą spłacane w okresie 10 kolejnych lat i będą miały tendencje spadkową 10%, gdyż przedmiotowa umowa kredytowa kończy się w 2011r. Umowa ta przewiduje możliwość wcześniejszą spłatę przedmiotowego kredytu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz