Wriant porównawczy -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wriant porównawczy -opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

WARIANT PORÓWNAWCZY: Wariant porównawczy stosują małe i średnie firmy.
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (pozycje zrównywane algebraicznie, żeby prawidłowo ustalić wynik finansowy):
Przychody netto ze sprzedaży produktów (właściwe przychody)
Zmiana stanu produktów (zwiększenie (+) , zmniejszenie (-))
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (właściwe przychody)
Koszty działalności operacyjnej (poniesione niekoniecznie dotyczące wyżej wymienionych przychodów)
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów - w domyśle wg ceny zakupu, ceny nabycia.
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Ustala się wynik na sprzedaży, a nie ogólny wynik finansowy prowadzenia działalności gospodarczej. Stosujemy zasadę memoriału i zasadę współmierności. Od 2002 roku w Polsce mamy właściwe pozycje korygujące koszty, które znajdują się w grupie A.
W wariancie porównawczym ważne jest ustalanie wskaźników rentowności sprzedaży w rachunku zysków i strat. Klasyczny wskaźnik rentowności sprzedaży: Wskaźnik operacyjności: Zmiana stanu produktów stanowi korektę do kosztów działalności operacyjnej
Pozycja A.II i A.III są to pozycje zrównane z przychodami.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz