Wstępna analiza sytuacji majątkowej i finansowej na podstawie bilansu oraz zestawienia zmian w kapitale

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstępna analiza sytuacji majątkowej i finansowej na podstawie bilansu oraz zestawienia zmian w kapitale - strona 1 Wstępna analiza sytuacji majątkowej i finansowej na podstawie bilansu oraz zestawienia zmian w kapitale - strona 2

Fragment notatki:

Wstępna analiza sytuacji majątkowej i finansowej na podstawie bilansu oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Bilans - sprawozdanie o stanie majątkowym i finansowym, zestawienie kontrolowanych przez jednostkę zasobów majątków (aktywów) i źródeł ich finansowania (pasywów), sporządzone na określony moment i w określonej formie, na podstawie danych wynikających z zapisów w księgach rachunkowych, potwierdzonych inwentaryzacją.
Aktywa ujęte są w bilansie wg rosnącego stopnia płynności: Trwałe
Wartości niematerialne i prawne;
Rzeczowe aktywa trwałe;
Należności długoterminowe;
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Obrotowe
Zapasy;
Należności krótkoterminowe;
Inwestycje krótkoterminowe;
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
Pasywa ujęte są wg rosnącego stopnia wymagalności: Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy - zakładowy kapitał;
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna);
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna);
Kapitał (fundusz) zapasowy;
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny;
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe;
Zysk (strata) z lat ubiegłych;
Zysk (strata) netto;
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania;
Zobowiązania długoterminowe;
Zobowiązania krótkoterminowe;
Rozliczenia międzyokresowe.
Wartość księgowa składników aktywów jest skorygowana o: Dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące (w tym z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych);
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych;
Odpisy aktualizujące wartość należności.
Forma analityczna bilansu Zastąpienie poziomego układu układem pionowym;
Wyeliminowanie pozycji nie odzwierciedlających realnej wartości składników bilansu (ujmowanych tylko celów kontrolno-rozliczeniowych);
Pominięcie pozycji szczegółowych;
Podział ogółu zobowiązań („Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania”) na dwie części:
Zobowiązanie długoterminowe;
Zobowiązanie krótkoterminowe.
Składniki zobowiązań długoterminowych: Długoterminowe zobowiązania (punkt B.II. pasywów);
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego;


(…)

…).
W rachunku zysków i strat wykorzystuje się odrębnie:
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (przychody ze sprzedaży) i koszty z nimi związane;
Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne;
Przychody finansowe i koszty finansowe;
Zyski nadzwyczajne i straty nadzwyczajne;
Obowiązkowe zmniejszenia zysku /obowiązkowe zwiększenia straty (nie jestem pewna tego zmniejszenia i zwiększenia…
… poszczególnych rodzajów wyników w przychody ogółem (wskaźnik rentowności przychodów).
Analiza struktury
Przychodów (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe);
Kosztów (kosztów rodzajowych, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych);
Wyniku finansowego (brutto).
Analiza wyniku finansowego netto z uwzględnieniem elementów obliczeniowych:
Wpływ elementów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz