Wybór sędziego Sądu Najwyższego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 301
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybór sędziego Sądu Najwyższego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

W jakim trybie jest powoływany i jakie kryteria powinien spełniać kandydat na sędziego Sądu Najwyższego? Na stanowisko sędziego SN może być powołany ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2) jest nieskazitelnego charakteru, 3) ukończył studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra prawa, 4) posiada wysoki poziom wiedzy prawniczej oraz doświadczenie zawodowe, 5) posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji sędziego przewidziane w ustawie, ma 10 letni staż na stanowisku sędziego, prokuratora, arbitra i radcy prawnego, adwokata, lub samodzielnym stanowisku w administracji państwowej związanej z praktyką prawniczą i orzekaniem. Wymóg 5 nie dotyczy profesorów, doktorów habilitowanych nauk prawnych. Sędziów SN powołuje Prezydent na wniosek KRS. Pierwszego Prezesa SN powołuje spośród sędziów SN oraz odwołuje Sejm RP na wniosek Prezydenta, a prezesów SN - Prezydent. Osoby spokrewnione do 2 stopnia i powinowactwa 1 stopnia i małżonkowie nie mogą być sędziami SN w tej samej izbie i podlegać sobie służbowo. Sędzia powinien zgłosić się w celu objęcia stanowiska w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o powołaniu. Przy objęciu stanowiska sędzia składa ślubowanie przed Prezydentem RP. Sędzia SN przechodzi w stan spoczynku w wieku 70 lat lub na swój wniosek po ukończeniu 65 lat.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz