Wtłaczanie wód do górotworu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wtłaczanie wód do górotworu - omówienie - strona 1 Wtłaczanie wód do górotworu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Wtłaczanie wód do górotworu
Wtłaczanie wód do górotworu jest nieszkodliwym dla środowiska i jednym z najtańszych
sposobów pozbywania się cieków. Polega na wtłaczaniu wody otworami wiertniczymi do
warstw porowatych i przepuszczalnych, izolowanych od poziomów wodonośnych
zawierających wody użytkowe. Rozróżnia się wtłaczanie bezpowrotne do głęboko
zalegających, zamkniętych struktur geologicznych o odpowiedniej pojemności oraz, w
przypadku wód kopalnianych, wtłaczanie recyrkulacyjne do warstw wodonośnych
drenowanych przez wyrobiska górnicze. W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
przeprowadzono ocenę możliwości zastosowania tej metody. W GZW wody powinny być
wtłaczane na głębokość przekraczającą maksymalną głębokość robót górniczych.
Optymalnym rozwiązaniem byłoby znalezienie serii chłonnej w utworach podścielających
karbon produktywny (dolny karbon, dewon lub kambr). Wyniki badań laboratoryjnych nie są
jednak w pełni reprezentatywne, gdyż próbki rdzenia pobierane do badań są na ogół
wybiórcze, a badania nie obejmują drobnych spękań, rozwarstwień itp., które mogłyby
zmienić w istotnym stopniu przepuszczalność warstwy. Dla lepszego rozpoznania własności
hydrogeologicznych piaskowców karbońskich zalegających na dużych głębokościach, podjęto
próbę interpretacji krzywych karotaży geofizycznych głębokich otworów usytuowanych na
obszarach kopalń "Jaworzno", "Jan Kanty" i "Budryk". Wartości przepuszczalności i
porowatości określone tą metodą są znacznie wyższe niż wartości tych parametrów określone
metodami laboratoryjnymi. Potwierdzenie wyników wymaga przeprowadzenia próbnego
wtłaczania.
Inną metodą zatłaczania jest metoda recyrkulacji zgłoszona do opatentowania
w GIG-u w 1988 r. Polega ona na odwierceniu bariery otworów tłocznych do drenowanych
przez kopalnię utworów wodonośnych poza granicami obszaru górniczego i wtłaczaniu do
tych utworów pod odpowiednim ciśnieniem słonych wód pompowanych z kopalń. Wtłaczanie
wody do tych utworów powoduje zwiększenie dopływów do kopalń wskutek hydraulicznego
współoddziaływania otworów tłocznych i wyrobisk górniczych. Wzrost ten jest tym mniejszy,
im odległość pomiędzy otworami i wyrobiskami jest większa. Część wtłaczanej wody jest
filtrowana w kierunku przeciwnym, wytwarzając w drenowanym kompleksie strefę
podwyższonego ciśnienia stanowiącą barierę hydrauliczną, ograniczającą zasięg leja depresji i
blokującą dopływy wód z partii peryferyjnych. W ten sposób część wód znajduje się w obiegu
zamkniętym, dzięki czemu nie zachodzi konieczność odprowadzania ich na zewnątrz. W
efekcie ilość słonych wód zrzucana do cieków powierzchniowych powinna być ograniczona.
W sąsiedztwie kopalni "Piast" przeprowadzono badania nad płytkim zatłaczaniem wody do
utworów górnego karbonu (recyrkulacja), leżących na głębokości poniżej 200 m. Badania te
potwierdziły chłonność tych utworów w granicach ok.
0,9-1,1 m3/min. Na południe od kopalni "Silesia" warstwami chłonnymi są klasyczne utwory
miocenu oraz zalegające pod nimi utwory dewonu. Istnieją tam ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz