Wszczęcie postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wszczęcie postępowania administracyjnego - strona 1 Wszczęcie postępowania administracyjnego - strona 2

Fragment notatki:

Wszczęcie postępowania administracyjnego [art. 61 - 62 KPA] Postępowanie administracyjne może być wszczęte :
na żądanie strony , z urzędu ,
na żądanie prokuratora  w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem [art. 182 KPA],
na żądanie Rzecznika Praw Obywatelskich  jw. [przepisy pr. materialnego; art. 8 PPSA]
w skutek żądania organizacji społecznej  gdy uzasadnione jest to celami statutowymi oraz gdy przemawia za tym interes społeczny [art. 31 § 1 KPA]
O możliwości wszczęcia postępowania z urzędu, a kiedy tylko na żądanie strony decydują przepisy prawa materialnego (pozakodeksowe), m.in.:
sprawy o nałożenie obowiązku prawnego na strony  wyraźne pozwolenie , nakaz wszczęcia postępowania z urzędu
sprawy przyznające uprawnienia stronie  wymagane jest zazwyczaj żądanie strony (wniosek)
Organ administracji publicznej może jednak ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis wymaga wniosku strony. Wówczas organ obowiązany jest do uzyskania zgody strony w toku postępowania, a w razie jej nieuzyskania  postępowanie umorzyć .
DATA wszczęcia postępowania:
na żądanie strony  dzień doręczenia żądania (wniosku) organowi adm. pub.
na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną  dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu adm.
z urzędu  chwila podjęcia pierwszej czynności procesowej organu wobec strony (zazwyczaj moment zawiadomienie wszystkich stron)
Instytucja WSPÓŁUCZESTNICTWA formalnego - procesowe połączenie czynności w sprawach, w których:
prawa i obowiązki stron wynikają z TEGO SAMEGO stanu faktycznego i podstawy prawnej ,
właściwy jest TEN SAM organ administracji publicznej
Przejawia się ona we wszczęciu i prowadzeniu jednego postępowania dotyczącego więcej niż jednej strony. W postępowaniu tym podejmuje się tyle decyzji, ile spraw się połączyło w postępowaniu. Każda ze stron będzie adresatem decyzji w swojej sprawie, a tylko czynności postępowania poprzedzającego wydanie tych decyzji są wspólne . Każda ze stron ma prawo wniesienia odwołania od takiej decyzji rozstrzygającej o jej prawach i obowiązkach
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz