Wstęp do ekonomiki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do ekonomiki - strona 1 Wstęp do ekonomiki - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 5 22/03/2010
W XVIII w. powstaje ekonomia - za sprawą klasycznej ekonomii, głównym przedstawicielem jest Adam Smith (1723-90).
Ekonomia jest teorią procesu gospodarowania, posiada swój język w postaci zdefiniowanych kategorii ekonomicznych, przy pomocy których formułuje wykrywanie w procesie gospodarowania prawd ekonomicznych co umożliwia opisywanie i analizowanie działających w gospodarce mechanizmów ekonomicznych.
Ekonomia stara się rozwiązać następujący problem: jak przy pomocy będących w dyspozycji zawsze ograniczonych środkach, w danych warunkach, które określają możliwość wykorzystania tych środków, najlepiej zaspokoić stale rosnące potrzeby społeczeństwa?
Ekonomia - jest nauką o racjonalnych sposobach zaspokajania potrzeb człowieka
Ekonomika - zasady racjonalnego postępowania w domu
Dobro - wszystko to co zaspokaja potrzeby człowieka, przy czym człowiek zaspokajając swoje potrzeby pewną część dóbr czerpie bezpośrednio ze środowiska go otaczającego - dobra natury (naturalne) wolne, natomiast pewną i coraz większą część dóbr wytwarza w procesie produkcji, ale wykorzystuje przy tym zasoby i siły przyrody - dobra ekonomiczne.
Człowiek zaspokaja swoje potrzeby korzystając bezpośrednio lub pośrednio z zasobów i sił otaczającego środowiska przyrodniczego. W procesie zaspokajania potrzeb człowieka i korzystania przez niego z bogactw przyrody można wyróżnić 3 podstawowe okresy:
Czas pełnej zależności człowieka od przyrody, nie dokonuje on żadnych istotnych zmian i może on tylko dostosowywać się do nich. W tym czasie zadowala się dobrami, które bezpośrednio dostarcza mu przyroda. Przemieszcza się w przestrzeni poszukując najlepszych warunków do życia nie uświadamia sobie jeszcze praw przyrody, nie umie przekształcać środowiska przyrodniczego i dostosowywać go do swoich potrzeb.
Człowiek próbuje przekształcać przyrodę i dostosowywać środowisko do swoich rosnących ciągle potrzeb, nie powodując jednak jeszcze takich negatywnych skutków w środowisku, których sama przyroda nie mogłaby usunąć. Człowiek tworzy i doskonali narzędzia pracy (hodowla zwierząt, uprawa roli, rzemiosło). Na skutek działalności gospodarczej człowieka zaczyna się zmniejszać powierzchnia lasów, zanieczyszczone zostają śródlądowe wody powierzchniowe, giną niektóre gatunki flory i fauny.
Na skutek szybkiego rozwoju sił wytwórczych oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze gwałtownie rośnie. Pojawiają się negatywne zjawiska spowodowane działalnością gospodarczą człowieka, których sama przyroda bez pomocy człowieka nie może już usunąć. Jest to okres w którym w coraz większym stopniu praca ręczna zastępowana jest praca maszyn, a rzemiosło produkcją przemysłową. Następuje wyraźny wzrost mocy możliwości wytwórczych człowieka i szybko rośnie społeczna wydajność pracy, intensyfikacja uprawy roślin i hodowli zwierząt towarzyszący temu gwałtowny wzrost zapotrzebowania na zasoby mineralne zwłaszcza na rudy metali i surowce energetyczne, zwiększa się zużycie środków chemicznych w rolnictwie w wyniku industrializacji i urbanizacji oraz rozwoju transportu. W sposób zasadniczy zmieniają się relacje człowieka z przyrodą. W warunkach rewolucji naukowo-technicznej wzrasta zapotrzebowanie gospodarki na zasoby środowiska. Pojawiają się oznaki kryzysu energetyczno-surowcowego, rośnie ilość odpadów i innych zanieczyszczeń środowiska naturalnego, coraz mniej zachowanych naturalnie ekosystemów, coraz więcej obszarów klęski ekologicznej.


(…)

… i w związku z tym istnieje pełna kontrola procesy gospodarowania w ręku państwa.
(3) Koncepcja prorynkowa - wysoka efektywność procesu gospodarowania, jaką zapewnia konkurencja, niewidzialna ręka rynku (która wymusza wysoką efektywność), idąca w parze z umiejętnie dozowanym interwencjonizmem państwowym i budowę społeczeństwa obywatelskiego przy demokratycznym systemie rządzenia, pozwoli na realizację…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz