Współpraca z Drohobyczem - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współpraca z Drohobyczem - wykład - strona 1 Współpraca z Drohobyczem - wykład - strona 2 Współpraca z Drohobyczem - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Współpraca z Drohobyczem w ramach Stowarzyszenia Euro - Karpaty Stowarzyszenie Euro - Karpaty przyczyniło się do powstania projektu „Europa słowiańskich kultur - poszukiwania korzeni kultury lasowiackiej”. Ma on za zadanie nawiązanie wymiany kulturalnej między gminą Jeżowe w Polsce, a obwodem Drohobycza .
Projekt ten daje szansę na pełniejsze zbadanie kultury lasowiackiej, stworzenie i udokumentowanie różnorodnych form życia kulturalnego. Współpraca i wymiana kulturalna z partnerem ukraińskim pozwoliła na wzajemne poznanie, wymianę doświadczeń kulturalnych zespołów na poziomie samorządów lokalnych. Realizacja projektu przewiduje szczegółową metodologię, która umożliwi pełne zbadanie kultury lasowiackiej, zebranie informacji, opracowanie, zarchiwizowanie działalności kulturalnej i ich udostępnienie przez strony WWW, a także cykle wykładów, konferencji i prezentacji multimedialnych dla różnych środowisk w gminie Jeżowe, na terenie lasowiacczyzny i u partnera zagranicznego. Projekt przewiduje wymianę kulturalną, wspólne występy artystyczne z partnerem ukraińskim i zespołami z Drohobycza w czasie cyklicznej imprezy plenerowej „Lasowiacy”. Pozwoli na zwiększenie frekwencji, a tym samym oddziaływania, poszerzania wiedzy o kulturze lasowiaków, znajdowanie wspólnych słowiańskich tradycji kulturowych. Cele projektu przewidują rozwój współpracy w innych dziedzinach takich jak: turystyka, wymiana handlowa, współpraca w dziedzinie szkolnictwa, promowania europejskiego modelu demokracji na poziomie samorządów i społeczności lokalnych .
Cele projektu dotyczą zebrania, zaprezentowania i utrwalenia materialnych i niematerialnych form kultury lawosiackiej. Zaowocuje to powstaniem bazy wyjściowej do dalszych prac badawczych i archiwizacyjnych tej kultury, która do tej pory nie została dokładnie zbadana. Strona ukraińska poprzez swój udział pozna nowe narzędzia archiwizacji kultury, zlokalizuje wspólne cechy kultur, co będzie punktem wyjścia do podobnych prac na terenie Ukrainy .
Stworzenie sieci powiązań miedzy władzami lokalnymi, instytucjami kultury, wymianą kulturalną to kolejne cele współpracy. Udział stron uczestniczących w projekcie, wyszukiwanie i pokazanie form w tradycji, pokazanie bliskości społeczeństw Euroregionu Karpackiego może zbliżyć ludzi ponad granicami państwowymi i zacieśnić przyjaźń miedzy partnerami. Powstanie sieć powiązań między instytucjami kultury i samorządu oraz ludnością lokalną związaną z tradycją i interesującą się tym tematem. 4.3. Przebieg działań w gminie Jeżowe związanych z pilotażowym programem Leader + Pierwszej oficjalnej prezentacji projektu, celów i sposobów realizacji programu Leader + dokonano 1 kwietnia 2003 r. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, powiatów biłgorajskiego, leżajskiego i gminy Jeżowe oraz instytucji realizujących projekt (ETC, DLG, LSR). Leżajskie spotkanie partnerów projektu zakończyło się deklaracją pełnego w nim uczestnictwa, a tuż po jego zakończeniu przystąpiono do pracy

(…)

… i zakres projektu, grupy robocze określiły kierunki działań, nad którymi należałoby pracować w dalszej części projektu. W gminie Jeżowe główne kierunki dalszych działań to:
poprawa sytuacji sektora MSP poprzez wsparcie instytucji około biznesowych,
utworzenie Regionalnego Centrum Wikliniarstwa i Informacji Turystycznej,
rozwój współpracy z innymi gminami,
rozwój agroturystyki i przedsiębiorczości…
…, leżajskiego i gminy Jeżowe oraz instytucji realizujących projekt (ETC, DLG, LSR). Leżajskie spotkanie partnerów projektu zakończyło się deklaracją pełnego w nim uczestnictwa, a tuż po jego zakończeniu przystąpiono do pracy.
W gminie Jeżowe pierwszym działaniem było utworzenie grup roboczych, do których zaproszono ważnych lokalnych partnerów. Zadania utworzenia tychże grup podjął się Urząd Gminy, a wiedzę dotyczącą kryteriów i sposobu doboru kandydatów przekazali konsultanci ETC i LSR. Grupa robocza składa się z przedstawicieli wielu środowisk i instytucji (m. in.: Urzędów Pracy, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, starostw, gmin i ich jednostek, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz lokalnych stowarzyszeń i fundacji). W okresie czerwiec - listopad 2003 odbyły się trzy sesje warsztatowe prowadzone przez konsultantów ETC oraz Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Wykorzystując holenderską, a wcześniej już sprawdzoną w leżajskim powiecie metodę analityczną RAAKS (Rapid Appraisal of Agriculture Knowledge Systems - Szybkie Oszacowanie Rolniczych Systemów Wiedzy), dokonano analizy głównych problemów oraz aktorów (partnerów), których uczestnicy grupy roboczej postrzegali jako ważnych z punktu widzenia rozwiązywania…
… identyfikacji problemów był okazją do żywiołowych dyskusji w mniejszych grupach roboczych i to nie tylko o ich istnieniu, ale w szczególności o przyczynach oraz możliwościach ich rozwiązania. Dokonano analizy priorytetowych problemów, szczególnie w aspekcie możliwości ich oddolnego rozwiązania.
Kolejnym etapem pracy było określenie potencjalnych partnerów współpracy. Analiza ta ukazała, że jednostki samorządu…
… tzw. koalicji współpracy, które w perspektywie czasu powinny przekształcić się w prawdziwe partnerstwa publiczno - prywatne zaangażowane w różne lokalne inicjatywy, najczęściej o charakterze gospodarczym. Przekazano także informacje o dostępnych dla Polski funduszach strukturalnych, w tym o inicjatywie Leader +, sposobu powoływania oraz funkcjonowania Lokalnych Grup Działania(LAG). W trakcie…
… ze sobą wybrane osoby, pośrednictwo będzie bezpłatne, aktywne, wzbogacone o doradztwo przy pisaniu listów motywacyjnych i CV, przesyłanie ofert drogą internetową. Celem projektu jest ułatwienie znalezienia dodatkowych źródeł przychodów, zwłaszcza osobom o niskiej stopie życiowej.
Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej nie tylko wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy oraz uzyskiwanie dodatkowych dochodów…
… 2001, 2002, 2003.
Władze gminne mają możliwość zastosowania wielu instrumentów wspierających inwestycje gospodarcze na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz ulg stosowanych w podatkach gmina Jeżowe inwestuje w infrastrukturę techniczną poprawiającą warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Gmina Jeżowe posiada gazociąg, wodociąg i jest częściowo skanalizowana. Całkowita długość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz