Współpraca konstrukcji z górotworem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współpraca konstrukcji z górotworem - strona 1 Współpraca konstrukcji z górotworem - strona 2 Współpraca konstrukcji z górotworem - strona 3

Fragment notatki:

Współpraca konstrukcji z górotworem
Rozważmy dwa skrajne przypadki naruszenia pierwotnego stanu naprężenia góro­tworu spowodowane robotami podziemnymi;
• całkowite naruszenie nadkładu wskutek wykonywania budowli podziemnej meto­dą odkrywkową na małej głębokości (rys. 6.2),
• częściowe naruszenie górotworu na skutek wydrążenia wyrobiska metodą podziem­ną na dużej głębokości (rys. 6.3).
Stopień ostatecznego naruszenia górotworu mi­mo różnych metod wykonania zależy jednak głów­nie od wielkości jego przemieszczenia do wnętrza wyrobiska i jest ściśle uzależniony od współpracy z obudową, zwłaszcza z podatnością jej stropu. W rozpatrywanych przypadkach przeanalizujemy odpowiednio dwa rodzaje obudów:
• skrzynkową z podatnym stropem i sztywnymi ścianami,
* trójprzegubową kołową. Pionowe rzeczywiste obciążenie tych obudów
będzie uzależnione od przemieszczenia stropu obu­dowy i wielkości odprężenia rozluźniającego się nadkładu, czyli od podatności powstałego układu obudowa-górotwór. Układ ten jest więc zespolonym statycznie niewyznaczalnym ustro­jem wymagającym wyznaczenia obciążenia jako niewiadomej.
W przypadku wykonania obudowy metodą odkrywkową (wykonanie wykopu, obudowy i zasypanie budowli), podczas zasypywania po­datnego stropu obudowy ponowne zagęszcze­nie gruntu do stanu pierwotnego nie będzie praktycznie osiągalne. Teoretycznie zagęszczę nie takie byłoby możliwe tylko w przypadku stropu absolutnie sztywnego bądź pod­partego niepodatnymi podporami (rys.6.4). Dla obudowy odkształcalnej stopień zagę­szczenia poszczególnych warstw zasypki jest uzależniony od nośnej charakterystyki stropu, wyrażającej się jako narastająca funkcja jego przemieszczenia 5 (rys. 6.5), pD = pJ8). Wraz z odkształceniem stropu osiada także cześć zalegającego nad nim nadkładu, zapewniając ciągłość przemieszczeń całego układu nośnego obudowa-górotwór u- 8.
Proces zagęszczenia poszczególnych warstw n zasypki łączy się z redukcją oddziaływania góro­tworu na strop obudowy, a więc jego obciążenia. Będzie ono malejącą funkcją przemieszczenia odprężającego się górotworu (rys. 6.6) p =p(u).
Część ciężaru górotworu zostanie przekaza­na na ściany (ociosy) wykopu wskutek rozwija­jącego się procesu zaklinowania, zasklepienia formowanego nadkładu. Bezpośrednio nad stro­pem obudowy powstanie układ przenoszący głównie naprężenia skierowane normalnie do jego powierzchni, czyli ciśnienia górotworu, a w strefie zasklepionej - dodatkowo naprężenia ob­wodowe, rozpór okalający wyrobisko podziemne. Wypadkowa wzrastającego rozporu stanie się źródłem dodatkowego odciążenia obudowy, po­nieważ spowoduje wzrost tarcia i oporu górotwo­ru na ścinanie na powierzchniach jego poślizgu skierowanego w stronę wyrobiska (rys. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz