Pionowe ciśnienie górotworu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pionowe ciśnienie górotworu - strona 1 Pionowe ciśnienie górotworu - strona 2 Pionowe ciśnienie górotworu - strona 3

Fragment notatki:

Pionowe ciśnienie górotworu
Po uwzględnieniu złożoności procesów zachodzących wokół wyrobiska podziem­nego pionowe ciśnienie górotworu można ocenić, przyjmując następujące warunki pracy statycznej układu obudowa-górotwór
• konstrukcja bądź technologia wykonania obudowy wyrobiska podziemnego zapew­nia pełne rozluźnienie i odprężenie górotworu, uwzględniając jego duże pozniszczeniowe przemieszczenia,
• odprężenie górotworu oznacza redystrybucję jego naprężeń pierwotnych, maksy­malnie możliwą redukcję naprężenia normalnie skierowanego do wyrobiska (ciśnienia) oraz dyssypację energii potencjalnej stanu pierwotnego na skutek plastycznej bądź nie­ciągłej pozniszczeniowej degradacji górotworu,
• górotwór jako element układu pracuje w stanie pozniszczeniowym w otoczeniu wyrobiska, ulegając pełnej degradacji przy obudowie (R'c= 0), a uplastycznieniu, prze­kroczeniu wytrzymałości na granicy strefy odprężonej {R'c = Rc) (rys. 6.36a),
• proces naruszenia ciągłości górotworu opisują kryteria Coulomba-Mohra, uwzglę­dniające zmienną jego spójność (c' ~ 0-c) w procesie odprężenia (rys. 6.3 6b).
Dla tak sformułowanych warunków granicznych nośność górotworu można okre­ślić ogólnym równaniem (6.119), w którym występują albo rzeczywiste naprężenia i współczynnik oporu na ścianie wyrażony pozornym kątem tarcia wewnętrznego, albo zastępcze naprężenia uwzględniające spójność, wówczas współczynnik oporu na ści­nanie jest tangensem kąta tarcia wewnętrznego.
Uwzględniając symetrię różnie zdefiniowanych elementarnych wycinków górotworu (rys. 6.58), a także graniczny warunek strefy naruszonej (6.119), można napisać ogól­ne równanie równowagi, które określa zmianę ciśnienia w stropie wyrobiska (napręże­nia normalnego do konturu wyrobiska):
Rozpatrzmy przykładowo trzy schematy obliczeniowe (rys. 6.59):
• wyrobisko na małej głębokości, a więc dla niepełnej redystrybucji naprężeń i czyn­nie działającym ciśnieniem bocznym w nadkładzie odprężonym na całej wysokości (zja­wisko silosowe); nadkład niezasklepiony,
• wyrobisko na dużej głębokości, dla pełnej redystrybucji naprężeń, a więc biernie działającym ciśnieniem bocznym w nadkładzie odprężonym pionowo na całej wyso­kości; nadkład zasklepiony,
• wyrobisko na bardzo dużej głębokości, gdy pionowe odprężenie nie osiąga po­wierzchni terenu, a naprężenie obwodowe jest większym naprężeniem głównym; nad­kład częściowo naruszony.
Jako kryterium małej, dużej i bardzo dużej głębokości przyjmiemy wskaźniki wy­nikające z uzyskiwanych rozwiązań, dla których następuje stabilizacja ciśnienia mimo wzrostu głębokości posadowienia wyrobiska - zasklepienie ośrodka.

(…)

… przemieszczenia,
• odprężenie górotworu oznacza redystrybucję jego naprężeń pierwotnych, maksy­malnie możliwą redukcję naprężenia normalnie skierowanego do wyrobiska (ciśnienia) oraz dyssypację energii potencjalnej stanu pierwotnego na skutek plastycznej bądź nie­ciągłej pozniszczeniowej degradacji górotworu,
• górotwór jako element układu pracuje w stanie pozniszczeniowym w otoczeniu wyrobiska, ulegając pełnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz