Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy - wykład - strona 1 Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Mgr. Tomasz Serwach
Gospodarka światowa
Ćwiczenia VIII – Współczesny kryzys finansowo - gospodarczy
1. Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy
a)
Wskazać przyczyny kryzysu finansowo - gospodarczego w USA:
1.
2.
Globalna nierównowaga płatnicza:
Odnosi się do długotrwałego deficytu obrotów bieżących Stanów Zjednoczonych, któremu towarzyszy nadwyżka w krajach
azjatyckich (zwłaszcza w Chinach) i krajach naftowych. Stany Zjednoczone to kraj który nieustannie zadłuża się za granicą.
Napływ kapitału zagranicznego mógł doprowadzić do spadku stopy procentowej i uzyskania tańszych kredytów.
3.
Regulacje finansowe i gospodarcze:
Złe systemy zarządzania ryzykiem w bankach oraz brak właściwego nadzoru i regulacji na rynku finansowym.
4.
b)
Ekspansywna polityka monetarna:
Nadmierna ekspansja monetarna Rezerwy Federalnej po 2001 r. Do po-łowy 2001 roku polityka monetarna Stanów
Zjednoczonych była dość dobrze opisywana przez regułę Tayora. Reguła Taylora jest zalecenie dla banku centralnego, na
jakim poziomie ustalić krótkoterminową stopę procentową, aby sprzyjać osiągnięciu przez gospodarkę stanu równowagi ,w
sytuacji gdy poziom inflacji odchyla się od celu inflacyjnego średniookresowego, a tempo wzrostu gospodarczego różne jest
od wartości oczekiwanej. Od połowy 2001r. rozpoczął się okres silnego rozluźnienia monetarnego znacząco
przekraczającego wskazania wynikające z wspomnianej koncepcji co w dalszej konsekwencji było jedną z przyczyn
niewypłacalności kredytobiorców.
Czynniki psychologiczne:
Efekt owczego pędu oraz efekt naśladownictwa.
Wskazać przyczyny kryzysu finansowo-gospodarczego w strefie euro:
1.
2.
Konkurencyjność międzynarodowa:
Większa dynamika płac niż dynamika produktywności, co powoduje osłabienie konkurencyjności danego kraju.
3.
Sfera instytucjonalna:
Brak instytucjonalnych form współpracy gospodarczej. Do wad instytucjonalnych można również zaliczyć kwestie regulacji
kredytowych, które w każdym kraju są inne.
4.
c)
Polityka fiskalna:
Nieumiejętna i nieracjonalna polityka fiskalna państw strefy euro, nadmiernie ekspansywna polityka fiskalna polegająca na
ciągłym wzroście wydatków w stosunku do wpływów budżetowych prowadząca do utrzymywania wysokiego deficytu
budżetowego, jak również finansowanie aktualnych zobowiązań ze sprzedaży obligacji państwowych. Przeciętny poziom
salda fiskalnego w większych i stabilniejszych krajach był o wiele mniejszy niż w krajach mniej stabilnych.
Wady konstrukcyjne strefy euro:
Brak wspólnej polityki fiskalnej w ramach UE oraz brak wspólnego nadzoru finansowego. Kryteria fiskalne i walutowe
zaliczane do kryteriów konwergencji dążą do ujednolicenia podstawowych wielkości makroekonomicznych, takich jak stopa
procentowa, czy PKB w krajach, które w dużej mierze znacznie różnią się od siebie.
Opisać przebieg kryzysu finansowo gospodarczego w USA i w strefie euro.
Przebieg kryzysu w USA:

Od 1997r. miał miejsce ciągły wzrost cen nieruchomości, zaś instytucje kredytowe ignorując podstawowe zasady
finansowania i oceny zdolności kredytowej kredytobiorców udzielały kredytów osobom nie posiadającym stałego źródła
dochodu
W celu złagodzenia polityki monetarnej, FED obniża stopy procentowe
Od połowy 2003r FED podnosi poziom stóp procentowych aby ograniczyć presję inflacyjną. Spowodowało to znaczne
zwiększenie obciążenia gospodarstw domowych spłacających kredyty, co szczególnie odczuły rodziny mniej zamożne.
Doprowadziło to również do znacznego spadku popytu na amerykańskim rynku nieruchomości i w konsekwencji
znaczącego obniżenia cen na nim.
Wzrost stóp procentowych pociągających za sobą obniżenie się liczby i wartości spłacanych kredytów przez kredytobiorców
co spowodowało załamanie się systemu sekurytyzacyjnego rynku subprime.
Na skutek problemów kredytobiorców, problemy z wypłacalnością zaczęły mieć w pierwszej kolejności banki amerykańskie
i zagraniczne specjalizujące się w rynku subprime i rynku kredytów hipotecznych. W dalszej kolejności kryzys dotkną
instytucje kredytowe, które ulokowały swoje depozyty w niewypłacalnych bankach oraz instytucje, które zabezpieczały
emisję swoich instrumentów finansowych kredytami subprime.
Mgr. Tomasz Serwach
Gospodarka światowa
Ćwiczenia VIII – Współczesny kryzys finansowo - gospodarczy
Przebieg kryzysu w strefie euro
W 2009 roku wychodzi na jaw ciężka kondycja greckiej gospodarki i finansów . Pod koniec roku zastraszająco szybko urósł
deficyt budżetowy i dług publiczny. Grecki system finansowy zaczął się chwiać, mimo że kraj jest członkiem strefy euro,
gwarantującej teoretycznie stabilność finansową. Dodatkowym problemem była spadająca konkurencyjność Grecji na
rynku międzynarodowym. Wszystko to spowodowało odwrócenie wzrostowego trendu gospodarki – recesję
Utrata zaufania inwestorów jest podstawowym czynnikiem procesu „zarażania” kryzysem kolejnych krajów – mechanizm
ten uruchomił reakcje łańcuchowa, która doprowadziła do rozprzestrzenienia sie zaburzeń z jednego kraju, Grecji, na tzw.
peryferyjne kraje strefy (Portugalię, Irlandie), a obecnie zagraża głównym krajom euro landu. Ze względu na deficyt
Efekt zarażania zaczyna być obserwowany na rynku międzybankowym. Cztery największe banki brytyjskie zmniejszyły swoje
zaangażowanie kredytowe na rynku międzybankowym. Największą redukcję zaobserwowano w przypadku kredytów
udzielanych bankom greckim i hiszpańskim.
Efekt zarażanie poprzez kanał międzybankowy zaczyna przenosić się do sfery realnej gospodarki.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz