Wprowadzenie do prawa pracy - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do prawa pracy - wykład - strona 1 Wprowadzenie do prawa pracy - wykład - strona 2 Wprowadzenie do prawa pracy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

06.10.10 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Dyżury- środa 9 45 11 15 Nowy Świat 67 s 103 I piętro Instytut Nauk Politycznych UW
Egz pisemny w formie testowej, prof. Liszcz książka
TEMAT: PRAWO PRACY, WPROWADZENIE
Strony stosunku pracy- ukształtowane przy nowelizacji z 96 roku. Do tego roku stronami były zakład pracy i pracownik, a od 96 pracodawca-pracownik. Pracodawca- art.3 to jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej a także osoba fizyczna jeśli zatrudniają one pracowników. RODZAJE PRACODAWCÓW:
Osoba prawna, np. spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie, spółki o osobowości prawnej czyli spółka akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością.
Inna jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, np. ministerstwa, urzędy, szkoły, przedszkola, przychodnie, szpitale.
Osoby fizyczne, np. przedsiębiorca indywidualny
Polskie przedstawicielstwo, misja lub inna placówka za granicą.
Przedstawicielstwo, misja lub państwa obcego lub instytucji międzynarodowej działające na obszarze RP o ile umowy, układy lub porozumienia międzynarodowe nie stanowią inaczej.
Pracownik- art.2 K.P. jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. STOSUNKI PRACY:
Umowa o pracę
Z powołania
Z wyboru
Z mianowania
Spółdzielczy stosunek pracy
RODZAJE PRACOWNIKÓW:
Pełnoletni obywatele polscy
Przedstawiciele niektórych grup zawodowych (ustawa lex specialis, pragmatyka służbowa) np. nauczyciele, służby mundurowe. Pragmatyki mają pierwszeństwo przed kodeksem pracy gdyż są to lex specialis- specjalne.
Pracownicy młodociani [16-18 lat]. Warunki: ukończenie gimnazjum, przedstawienie zaświadczenie lekarskiego.
Kobiety Ochrona pracy wszystkich kobiet
Ochrona pracy kobiet ciężarnych
Ochrona pracy kobiet mających dzieci
Cudzoziemcy [najlepsza sytuacje na rynku pracy mają obywatele państw UE]
Pracownicy tymczasowi, zgodnie z ust. z 9 lipca 2003
--
[Author:Asia]
zatrudnia Agencja Pracowników Tymczasowych.
Pracownicy w służbie zastępczej, zgodnie z ust. z 28 listopada 2003
--
[Author:Asia]
ZASADY PRAWA PRACY
ZASADA PRAWA DO PRACY - stanowią wytyczne dla ustawodawcy i służą wykonywaniu prawa pracy.
Prawa pracy- każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy
Nikomu nie można zabronić wykonywania zawodu
Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia
Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego zatrudnienia


(…)

… większość w rozdziale II:
- kobieta i mężczyzna mają równe prawa w uprawnieniu
-każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy
-każdy ma prawo do BHP
-pracownik ma prawo do dni wolnych od pracy i urlopów
-obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego
- ochrona osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu
Ratyfikowane umowy międzynarodowe (prezydent RP za zgodą Sejmu)
W ramach ONZ:
-Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
-Międzynarodowy Pakt Spraw Ekonomicznych Spolecznych i Kulturalnych Organizacje wyspecjalizowane, afiliowane przy ONZ
- Międzynarodowa Organizacja Pracy
Międzynarodowa Rada Europy
-Europejska Karta Socjalna 1961
Unia Europejska
- 30 dyrektyw
- Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Przepisy kodeksu pracy, podstawowy tekst z roku 1974 i nie reguluje…
…- zapewniają tą zasadę przepisy o czasie pracy, przepisy o dniach wolnych od pracy, o urlopach wypoczynkowych czy o dodatkowych urlopach wypoczynkowych w określonych zawodach.
ZASADA ZAPEWNIENIA BEZPIECZNYCH I HIGIENICZNYCH WARUNKÓW PRACY (BHP)- art. 15, np. informowanie o ryzyku zawodowym, szkolenia BHP, badania lekarskie
ZASADA ZAPEWNIENIA BYTOWYCH, SOCJALNYCH, KULTURALNYCH POTRZEB PRACOWNIKÓW- art. 16…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz