Wprowadzenie do polityk europejskich

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 1 Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 2 Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do polityk europejskich
13.12.2012 Temat: POLITYKA REGIONALNA - druga co do wielkości polityka redystrybucyjna
Mały teścik na początek czyli na co warto zwrócić uwagę ;)
Infrastruktura społeczna - materialna podstawa dostarczania usług społecznych: szpitale, przychodnie, domy opieki. Przygotowanie miejsc, ośrodków, w których można świadczyć usługi socjalne
Marginalizacja przestrzenna - odnosi się do obszarów odizolowanych np. od komunikacji
Rozbudowa mechanizmów partnerstwa - z jednej strony współpraca na szczeblu władzy publicznej, z drugiej strony konsultacje społeczne bądź współpraca publiczno prawna. („to jest myślę dobre”) poprawa jakości kapitału ludzkiego - inwestowanie w zdolności intelektualną, podnoszenie jakości kształcenia, rozwój kompetencji zawodowych
Te pojęcia są kluczowe dla polityki regionalne. Polityka regionalna jest skierowana poprzez Państwa do regionów.
Co to jest region? Etymologicznie region to obszar, teren, okolica, który się rządzi czy administruje
W geografii jest to zwarta jednostka przestrzenna w skali raczej mikro niż makro. Ale pod względem wielkości możemy mówić o:
Mezoregionie Mikroregionie Makroregionie
Zazwyczaj mają znaczenie ekonomiczne, społeczne, kulturowe, w tym sensie, że są zazwyczaj tego samego pochodzenia narodowego, czy żyją podobnie ekonomicznie.
W tym kontekście o regionie mówimy jako o obszarze, z jasno wyodrębnionym centrum, które nadaje temu obszarowi charakterystyczny rys. W zależności od tego z jakim typem państwa mamy do czynienia region może mieć różny zakres kompetencji. Np. w Niemczech regiony odgrywają dużą rolę, natomiast w Polsce przed reformą nie miały one żadnego znaczenia. Patrząc na integrację europejską często stawia się tezę, że regiony mają charakter naturalny, w sensie, że są mocno zakorzenione w tradycji i historii w przeciwieństwie do państw. Mówi, się że „mają swoje miejsce nie tylko na mapie ale przede wszystkim w umysłach i sercach” Krzysztof Tomaszewski. Pytanie na ile jest to prawdziwe pozostaje otwarte. Patrząc na Polskę, czy Mazowsze jest bardziej w naszych sercach niż Polska? Jest to aksjomat, hipoteza, którą dopiero należy udowodnić. Proces regionalizacji państw
Po II wojnie światowej. Szczególnie w Europie zachodniej w latach '60 i '70 w Danii, Szwecji, Belgii na skutek łączenia się mniejszych jednostek terytorialnych w większe całości.
W latach '80 i '90 można było zaobserwować trend w kierunku autonomizacji tych regionów. Państwa, które nie znały czegoś takiego ja regionalizacja np. wyspy brytyjskie od lat '90 również zaczynają krok po kroku przyznawać autonomię swoim częściom składowym np. Szkocji.


(…)

… jest spójność społeczna i gospodarcza. Podkreśla się znaczenie funduszy strukturalnych dla polityki spójności powołane poza traktatami w latach `80
Definiuje cele funduszy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - ma na celu przyczynianie się do korygowania dysproporcji regionalnych we wspólnocie. Przez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów w określonym celu oraz przekształcaniu upadających…
… ale do lat '60 w ogóle nie widziano po potrzeby stworzenia struktury administracyjnej zajmującej się polityka regionalną
1967 powołano dyrekcję generalną nr 16 dziś Regio
1975 powołano Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Początek to system dopłat bocznych szczególnie dla Anglii. Rozwój widać dopiero od lat '80 Nowoczesna deklaracja UE. Polityczna deklaracja o budowie rynku europejskiego. Wtedy polityka…
… popierania we wspólnocie harmonijnego wzrostu, zwiększonej stabilności i podwyższania poziomu życia. Art. 129, 130 ustanawia się Europejski Bank Inwestycyjny, którego jednym z głównych celów jest finansowanie projektów zmierzających do rozwoju regionów mniej rozwiniętych.
Radykalnie zmienia się to od strony normatywnej w latach '80 ponieważ do Traktatu o EWG został dodany Tytuł 5 o nazwie „Spójność…
… autonomizacji tych regionów. Państwa, które nie znały czegoś takiego ja regionalizacja np. wyspy brytyjskie od lat '90 również zaczynają krok po kroku przyznawać autonomię swoim częściom składowym np. Szkocji.
Przyczyny autonomizacji regionów
Pewien model państwa czyli państwa opiekuńczego się zakończył w Europie a w konsekwencji na pewne potrzeby ekonomiczne i społeczne państwo nie potrafiło odpowiedzieć…
… obywatelom a władzą centralną. Region emanacją władzy lokalnej - mikroregiony
Jak Unia podchodzi do regionu? PE: jednolite terytorium pod względem geograficznym zamieszkałe przez społeczności posiadające swoja specyfikę i poczucie wspólnoty. (czyli tożsamość stanowi o regionie)
Komitet Regionów: jednostki podziału administracyjnego, który są wyposażone w realną władzę i pewną samodzielność (samorządność…
… bezrobocia
Dostosowanie pracowników do zmian w przemyśle np. szkolenia, kursy
Reforma polityki rolnej w sensie zmian strukturalnych i rozwój obszarów rolniczych
Dodatkowo w latach '80 powołano Fundusz Spójności - miał dotować Państwa o PKB niższym niż 90% średniej unijnej plus Portugalie, Hiszpanię, Irlandię i Grecję na różnego rodzaju inwestycje związane z ochroną środowiska i infrastrukturą transportową…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz