Wprowadzenie do polityk europejskich

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 1 Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 2 Wprowadzenie do polityk europejskich - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie do polityk europejskich
10.10.2013
Temat: ZASADA SOLIDARNOŚCI - BARDZO BARDZO BARDZO WAŻNE!
Idea solidarności Doświadczenie antyczne:
Prawo rzymskie: solidarność bierna i czynna
Arystoteles: Kategoria antropologiczna
Kategoria etyczna Wyprowadza z egoizmu
„Motor” przyjaźni - poza ekonomiczny bodziec Św. Tomasz: animal politicum et sociale
Kontynuacja i rekonstrukcja myśli Stagiryty
Refleks we współczesnym prawie międzynarodowym
Philia zmienia się w Caritas
Dobrze jest czynić dobro drugiemu
Solidarność jest efektem postawy etycznej
Idea solidarności (II)
Leroux:
Podstawą solidarności: ludzki egoizm
Solidarność jako przezwyciężanie miłości
Katolicka nauka społeczna
Jezuici: oo.Grundlah SJ, Pesch SJ, Nell-Breuning SJ
Od kategorii antropologicznej, poprzez wartośc etyczną do zasady społecznej
Perspektywa ontologiczna
Perspektywa etyczna
Perspektywa powinnościowa
Istota
„Jeden drugiego brzemiona noście””
Przekroczenie barier odgraniczających „naszych” od „obcych”
Otwartość na każdego
Wspólnota życia
Pojęcie solidarności Dorobek nowoczesności
Durkheim: solidarność jako fakt społeczny i moralna powinność [do zastąpienia przez prawo - będące jej wyrazem] Solidarność mechaniczna vs. Solidarność organiczna
Duguit, Scelle: solidarność przez podobieństwo i solidarność przez podział pracy - prawo efektem, zapisem solidarności
Leroux: Podstawą solidarności - ludzki egoizm - przezwyciężenie miłości
Katolicka nauka społeczna [Gundlach SJ. Pesch SJ.]
Podstawą solidarności - antropologia adekwatna
I Solidarność jako organiczne powiązanie indywiduów w społeczną całość
Solidarność: ontologiczna rzeczywistość i moralna powinność
Najpełniejszy wykład sollcitudo rei socialis:
Solidarność to moralnie przyjęta współzależność - mocna i trwała wola angażowania się w dobro wspólne
Dotyka wszystkich: „pokrzywdzonych” i „potężnych”
Gwarant pokoju
Wymiary solidarności: Zasadna solidarności jawi się jako zasada fundamentalna dla konstrukcji społecznej czy politycznej
Nie jest zasadą funkcjonalną, ale ontyczną Nie jest stanem emocjonalnym, a dojrzałą moralnie odpowiedzią na obiektywne wymagania rzeczywistości


(…)

… trzecią ludności Unii.”
Wzmocniona współpraca - solidarność czy nie?
Art. 20
„Celem wzmocnionej współpracy jest sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji. Współpraca taka otwarta jest dla wszystkich Państw Członkowskich w dowolnym czasie, zgodnie z artykułem 328 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Decyzję upoważniającą do podjęcia wzmocnionej współpracy Rada przyjmuje w ostateczności, jeżeli ustali, że cele takiej współpracy nie mogą zostać osiągnięte w rozsądnym terminie przez Unię jako całość, oraz pod warunkiem, że uczestniczy w niej co najmniej dziewięć Państw Członkowskich. Rada stanowi zgodnie z procedurą określoną w artykule 329 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
W obradach Rady mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Rady, jednak w głosowaniu biorą udział tylko członkowie Rady reprezentujący Państwa Członkowskie uczestniczące we wzmocnionej współpracy. Zasady głosowania przewidziane są w artykule 330 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Akty przyjmowane w ramach wzmocnionej współpracy wiążą wyłącznie uczestniczące Państwa Członkowskie. Nie są one uważane za dorobek, który musi zostać przyjęty przez państwa kandydujące…
… oraz na równości kobiet i mężczyzn”
Art. 21 TUE:
„Działania Unii na arenie międzynarodowej oparte są na zasadach, które leżą u podstaw jej utworzenia, rozwoju i rozszerzenia oraz które zamierza wspierać na świcie: demokracji, państwa prawnego, powszechności i niepodzielności praw człowieka i podstawowych wolności, poszanowania godności ludzkiej, zasad równości i solidarności oraz poszanowania zasad Karty Narodów
… w filozofii Martina Heideggera używa się tego terminu także na określenie tego, co dotyczy jedynie bytów konkretnych.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz