Wprowadzenie do ekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do ekonomii - strona 1 Wprowadzenie do ekonomii - strona 2 Wprowadzenie do ekonomii - strona 3

Fragment notatki:

  1  EKONOMIA, I ROK EUROPEISTYKA WDiNP.  2004/05         made by cindirella      I. WPROWADZIENIE DO EKONOMII    Definicje:     Ekonomia jest nauką i procesach gospodarczych. Stara się wykrywać i opisywać  prawidłowości rządzące tymi procesami, czyli prawa ekonomiczne.    Ekonomia opisuje sposoby zachowania się ludzi w procesie gospodarowania, czyli  działalności gospodarczej    Przestrzeń zainteresowań ekonomii to: produkcja, podział, wymiana i konsumpcja.    Ekonomia opisuje w jaki sposób społeczeństwo używa ograniczonych zasobów dla produkcji  dóbr i usług i w jaki sposób dzieli je pomiędzy poszczególne grupy społeczne.    Ekonomia pełni szereg funkcji, z których najważniejsze to:    Funkcja poznawcza   dostarcza wiedzy o zjawiskach i procesach gospodarczych, o  rządzących nimi prawidłowościach, ich przyczynach i skutkach.    Funkcja aplikacyjna /użytkowa/   dostarcza wskazówek przydatnych w działalności  gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa itp.    Ekonomia jako nauka społeczna    Ekonomia tkwi we wszystkich czynnościach, które wykonujemy. Jest motorem tego, co dzieje  się w naszym życiu. Odpowiada na pytania: co?, jak? i dla kogo? produkować, a także co wybrać?, na  co  przeznaczyć  dostępne  środki?.  To,  czy  kupujemy  coś  droższego,  czy  tańszego  lub  w  jaki  sposób  spędzamy wolny wieczór jest właśnie obszarem zainteresowań ekonomii.  Ekonomia  to  nauka  społeczna  zajmująca  się  dokonywaniem  wyborów  dotyczących  produkcji  i  dystrybucji dóbr i usług w świecie rzadkich czynników wytwórczych, czyli nauka o tym, jak ludzie  wykorzystują  swoje  ograniczone  zasoby,  aby  zaspokoić  swoje  nieograniczone  potrzeby.  Jest  nauką  społeczną, gdyż dotyczy problemów oraz zagadnień społecznych.     Nazwę ekonomia, jako nauka o gospodarstwie domowym wprowadził Arystoteles [ gr. Oikos- dom;  Nomos- prawo].  Wyrażenie  ekonomia  społeczna  (polityczna)  oznacza  procesy  gospodarowania  w  skali  społecznej  i  pojawiło się w XVII wieku.  W  drugiej  połowie  XVIII  wieku  powstał  pierwszy  zwarty  system  teoretyczny  zwany  ekonomią  klasyczną.  Główni  przedstawiciele  to  Adam  Smith  i Dawid  Ricardo.        - „niewidzialna ręka rynku”- uruchamia samoregulujące się mechanizmy gospodarki      -„homo  economicus”-  wolna  i  nieskrępowana  działalność  jednostek  kierujących  się  zasadą korzyści materialnych racjonalne gospodarowanie napędza gospodarkę 

(…)

…, to działalność gospodarcza ludzi. Ze względu na odnawialność ludzkich
potrzeb jest to działalność ciągła, dlatego mówimy o powtarzających się procesach gospodarczych.
Procesy gospodarowania, to procesy produkcji, konsumpcji, podziału i wymiany dóbr.
Sfera produkcji należy do szczególnych zainteresowań ekonomii, gdyż (pomijając dobra wolne)
przedmiotem produkcji, wymiany, podziału i konsumpcji…
… znaczenia poszczególnych zasobów w kreowaniu bogactwa obecnie coraz częściej się
mówi o ograniczoności zasobów naturalnych, w związku z tym podejmowane są starania mające na
celu zastąpienie ich przez surowce wtórne. W miarę rozwoju technologii coraz mniejsze znaczenie ma
czynnik ludzki itp.
Ograniczoność zasobów; krzywa możliwości produkcyjnych.
Ograniczoność zasobów jest bardzo ważną cechą rzeczywistych…
… zawsze istnieje problem, jakie konkretne dobra wytwarzać i w jakich ilościach.
Co ilustruje przykład:
Krzywa możliwości produkcyjnych ( krzywa transformacji)
J
I
A-max ilość dóbr cywilnych możliwych do
uzyskania w danych warunkach (kiedy
wszystkie dostępne zasoby zostały
przeznaczone na produkcję tylko jednego
rodzaju dóbr )
H- max ilość dóbr wojskowych możliwych
do uzyskania w danych warunkach
2
B, C, D, E, F…
… wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku
papierów wartościowych
• Licencjonowanie podmiotów ubiegających się o zezwolenia na
prowadzenie działalności maklerskiej (domów maklerskich, banków
inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, maklerów i
doradców inwestycyjnych)
KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych- instytucja obrachunkowa.
Dokonuje wszelkich zapisów księgowych, rejestruje zawierane…
…-tych
• Ich podstawowym celem jest zabezpieczenie inwestora przed zmianami ceny instrumentu
pierwotnego
• Można wyróżnić:
o
o

Opcje kupna lub sprzedaży
Jest to instrument finansowy mający postać kontraktu w którym posiadacz
opcji ma prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu podstawowego po
ustalonej cenie W OKRESIE DO USTALONEGO TERMINU
Kontrakty terminowe
Dwie strony zobowiązują się do zawarcia transakcji W USTALONYM…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz