Ekonomia - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Ekonomia - skrypt  - strona 1

Fragment notatki:

EKONOMIA, I ROK EUROPEISTYKA WDiNP. 2004/05
made by cindirella
I. WPROWADZIENIE DO EKONOMII
Definicje:
Ekonomia jest nauką i procesach gospodarczych. Stara się wykrywać i opisywać
prawidłowości rządzące tymi procesami, czyli prawa ekonomiczne.
Ekonomia opisuje sposoby zachowania się ludzi w procesie gospodarowania, czyli
działalności gospodarczej
Przestrzeń zainteresowań ekonomii to: produkcja, podział, wymiana i konsumpcja.
Ekonomia opisuje w jaki sposób społeczeństwo używa ograniczonych zasobów dla produkcji
dóbr i usług i w jaki sposób dzieli je pomiędzy poszczególne grupy społeczne.
Ekonomia pełni szereg funkcji, z których najważniejsze to:
Funkcja poznawcza dostarcza wiedzy o zjawiskach i procesach gospodarczych, o
rządzących nimi prawidłowościach, ich przyczynach i skutkach.
Funkcja aplikacyjna /użytkowa/ dostarcza wskazówek przydatnych w działalności
gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa itp.
Ekonomia jako nauka społeczna
Ekonomia tkwi we wszystkich czynnościach, które wykonujemy. Jest motorem tego, co dzieje
się w naszym życiu. Odpowiada na pytania: co?, jak? i dla kogo? produkować, a także co wybrać?, na
co przeznaczyć dostępne środki?. To, czy kupujemy coś droższego, czy tańszego lub w jaki sposób
spędzamy wolny wieczór jest właśnie obszarem zainteresowań ekonomii.
Ekonomia to nauka społeczna zajmująca się dokonywaniem wyborów dotyczących produkcji i
dystrybucji dóbr i usług w świecie rzadkich czynników wytwórczych, czyli nauka o tym, jak ludzie
wykorzystują swoje ograniczone zasoby, aby zaspokoić swoje nieograniczone potrzeby. Jest nauką
społeczną, gdyż dotyczy problemów oraz zagadnień społecznych.
Nazwę ekonomia, jako nauka o gospodarstwie domowym wprowadził Arystoteles [ gr. Oikos- dom;
Nomos- prawo].
Wyrażenie ekonomia społeczna (polityczna) oznacza procesy gospodarowania w skali społecznej i
pojawiło się w XVII wieku.
W drugiej połowie XVIII wieku powstał pierwszy zwarty system teoretyczny zwany ekonomią
klasyczną. Główni przedstawiciele to Adam Smith i Dawid Ricardo.
- „niewidzialna ręka rynku”- uruchamia samoregulujące się mechanizmy gospodarki
-„homo economicus”- wolna i nieskrępowana działalność jednostek kierujących się
zasadą korzyści materialnych racjonalne gospodarowanie napędza gospodarkę
Proces gospodarowania. Zainteresowania ekonomii: Co? Jak? Dla kogo? produkować.
Gospodarowanie, to działalność gospodarcza ludzi. Ze względu na odnawialność ludzkich
potrzeb jest to działalność ciągła, dlatego mówimy o powtarzających się procesach gospodarczych.
Procesy gospodarowania, to procesy produkcji, konsumpcji, podziału i wymiany dóbr.
Sfera produkcji należy do szczególnych zainteresowań ekonomii, gdyż (pomijając dobra wolne)
przedmiotem produkcji, wymiany, podziału i konsumpcji może być tylko to, co zostało
wyprodukowane.
Produkcja i konsumpcja są ze sobą wzajemnie powiązane:
- produkcja określa konsumpcje, gdyż stwarza przedmiot konsumpcji
-konsumpcja określa

(…)

… znaczenia poszczególnych zasobów w kreowaniu bogactwa obecnie coraz częściej się
mówi o ograniczoności zasobów naturalnych, w związku z tym podejmowane są starania mające na
celu zastąpienie ich przez surowce wtórne. W miarę rozwoju technologii coraz mniejsze znaczenie ma
czynnik ludzki itp.
Ograniczoność zasobów; krzywa możliwości produkcyjnych.
Ograniczoność zasobów jest bardzo ważną cechą rzeczywistych…
… zawsze istnieje problem, jakie konkretne dobra wytwarzać i w jakich ilościach.
Co ilustruje przykład:
Krzywa możliwości produkcyjnych ( krzywa transformacji)
J
I
A-max ilość dóbr cywilnych możliwych do
uzyskania w danych warunkach (kiedy
wszystkie dostępne zasoby zostały
przeznaczone na produkcję tylko jednego
rodzaju dóbr )
H- max ilość dóbr wojskowych możliwych
do uzyskania w danych warunkach
2
B, C, D, E, F…

• trudności ze sprzedażą swoich udziałów- udziały imienne. Przy sprzedaży konieczność
akceptacji transakcji przez wspólników
• ograniczoność kapitałów
Spółka komandytowa jest odmianą spółki jawnej. Występują w niej jednak dwa rodzaje wspólników:
komplementariusze [odpowiadający za zobowiązania spółki całym majątkiem] oraz komandytariusze
[odpowiadają do wysokości wniesionych udziałów, czyli sumy komandytowej
… wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku
papierów wartościowych
• Licencjonowanie podmiotów ubiegających się o zezwolenia na
prowadzenie działalności maklerskiej (domów maklerskich, banków
inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, maklerów i
doradców inwestycyjnych)
KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych- instytucja obrachunkowa.
Dokonuje wszelkich zapisów księgowych, rejestruje zawierane…
…-tych
• Ich podstawowym celem jest zabezpieczenie inwestora przed zmianami ceny instrumentu
pierwotnego
• Można wyróżnić:
o
o

Opcje kupna lub sprzedaży
Jest to instrument finansowy mający postać kontraktu w którym posiadacz
opcji ma prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu podstawowego po
ustalonej cenie W OKRESIE DO USTALONEGO TERMINU
Kontrakty terminowe
Dwie strony zobowiązują się do zawarcia transakcji W USTALONYM…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz