Wpływ warunków umowy na stosunek pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ warunków umowy na stosunek pracy - strona 1 Wpływ warunków umowy na stosunek pracy - strona 2 Wpływ warunków umowy na stosunek pracy - strona 3

Fragment notatki:

Wpływ warunków umowy na stosunek pracy Większość składników umowy o pracę jest obojętna dla bytu stosunku prawnego. Brak takich składników jak wynagrodzenie czy miejsce wykonania pracy nie powoduje nieważności umowy o pracę. Składniki te mają charakter naturalii negotii, wpływających na treść umowy, a nie na jej skuteczność( w przeciwieństwie do warunków o charakterze essentialii negoti) . W przypadku braku wyraźnego określenia tych składników w treści umowy o pracę pracownik będzie mógł dochodzić ich ustalenia w przewidzianym przez prawo trybie. W doktrynie przyjmuje się , że w przypadku uzgodnienia składników wpływających na skuteczność umowy (essentialia negotii) istnieje domniemanie prawne uzgodnienia także składników o charakterze naturalii negotii. Pracownik będzie mógł zwłaszcza dowodzić, że poszczególne warunki umowy zostały określone w formie ustnych ustaleń. Brak określenia w umowie wynagrodzenia lub jego składników, miejsca świadczenia pracy czy wymiaru czasu pracy świadczy o nieprawidłowości działania pracodawcy , a nie o jego skuteczności. Uchybienia te mogą być usunięte przez potwierdzenie warunków umowy na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności wykroczeniowej pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu. Nie dotyczy to stwierdzenie szczególnego warunku umowy jakim jest rodzaj pracy. Rodzaj pracy jest składnikiem treści stosunku pracy, który w braku nie budzącego wątpliwości określenia, może wpłynąć na nieważność czynności zmierzającej do zawarcia umowy o pracę. Jest to więc (w pewnych sytuacjach) warunek określający byt stosunku pracy. Są jednak sytuacje wustępujące niezwykle sporadycznie, w których nie da się określić rodzaju pracy ani przez odniesienie do najczęściej wykonywanych czynności przez pracownika w danym stosunku pracy, ani też w oparciu o inne okoliczności. Nieważność takiej czynności nie musi być bezwzględna. Strony umowy mogą dojść do kompromisu będącego następstwem rozbieżności w ustaleniu rodzaju pracy. Zapobiegnie to nieważności umowy o pracę, choć będzie oznaczać, że dopiero z chwilą ustalenia rodzaju pracy dojdzie do zawarcia umowy o pracę i nawiązania stosunku pracy.
Na znaczenie elementów treści umowy o charakterze essentailii negotii zwraca uwagę K. Kolasiński , który przyjmuje, że taki właśnie charakter posiada wyłącznie jeden warunek-przyjęcia do pracy zarobkowej(art. 22 KP). Wg niego umowa o pracę nie nawiąże się tylko wtedy, gdyby strony uzgodniły, iż nastąpi przyjęcie do pracy nieodpłatnej lub, że nie nastąpi przyjęcie do pracy, mimo zobowiązania jej świadczenia.
22.Zmiana warunków umowy. ( zagadnienie ) Ze zmianą stosunku pracy mamy do czynienia wówczas, gdy do jego treści zostaną włączone nowe jakościowo prawa lub obowiązki albo dotychczasowe ulegną ograniczeniu, rozszerzeniu lub wyłączeniu. Zmiana warunków umowy może być przeprowadzona jedynie w trybie określonym w przepisach prawa, tj. w drodze:


(…)

… ustawowy
W przypadkach wskazanych w ustawie treść stosunku pracy może ulec zmianie poza działaniami pracodawcy i pracownika, a więc niejako z urzędu. Taka zmiana wiąże się głównie z układami zbiorowymi pracy i dotyczy kształtowania struktury i zasad wynagradzania w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych u danego pracodawcy. Celem regulacji wprowadzającej automatyczną zmianę treści stosunków pracy jest unikniecie masowych wypowiedzeń warunków pracy i płacy z chwilą wprowadzenia w życie układów zbiorowych pracy. Art. 24113 § 1 KP zasada automatyzmu prawnego.
W KP jest tez zasada, że postanowienia umów i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy , są nieważne z mocy prawa. …
… jest przewidziane w art. 81 § 3, który dotyczy instytucji przestoju. Za pracę, która można powierzyć pracownikowi w czasie przestoju, należy rozumieć pracę odpowiadającą kwalifikacjom pracownika lub zbliżoną do jego kwalifikacji, która pracownik zdolny jest wykonywać ( przeniesienie pracownika służby cywilnej do innego urzędu tej samej miejscowości, jednak na okres ni dłuższy niż 2 lata | W razie reorganizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz