Wplyw siły jonowej roztworu na stałą szybkości reakcji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wplyw siły jonowej roztworu na stałą szybkości reakcji - omówienie - strona 1 Wplyw siły jonowej roztworu na stałą szybkości reakcji - omówienie - strona 2 Wplyw siły jonowej roztworu na stałą szybkości reakcji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Fizykochemiczne metody analizy
Ćwiczenie 3:
Wpływ siły jonowej roztworu na stałą szybkości reakcji.
1.Wstęp
Rozpatrzmy reakcję zachodzącą w roztworze pomiędzy jonami A i B w wyniku której powstaje produkt D:
k - stała szybkości reakcji (1)
Gdy reakcja (1) przebiega z utworzeniem produktu pośredniego C (tzw. reakcja następcza), który jednocześnie w sposób odwracalny może dysocjować w kierunku utworzenia substratów A i B a także częściowo rozkładać się na produkt D, jej równanie można zapisać jako:
(2)
gdzie jest stałą równowagi pierwszego etapu reakcji następczej (2).
Można zauważyć, że mechanizm reakcji (2) jest złożony z etapów elementarnych:
(3a)
(3b)
(3c)
gdzie: k1 - stała szybkości reakcji (2a)
k-1 - stała szybkości reakcji (2b)
k2 - stała szybkości reakcji (2c)
Jeżeli założyć, że szybkość reakcji rozkładu produktu pośredniego C na produkt końcowy D jest znacznie mniejsza od szybkości rozkładu na A i B (k2

(…)


[i] - stężenie molowe reagenta
stałą równowagi możemy zapisać jako:
(7)
Wyliczona z równania (7) wartość [C] jest równa:
(8)
Wstawiając (8) do równania szybkości (4) otrzymujemy:
(9)
Wartości współczynników aktywności γiw równaniu (9) można oszacować na podstawie granicznego równania Debye - Hückel'a:
(10)
gdzie: A - współczynnik w równaniu Debye - Hückel'a zi - ładunek i-tego jonu
I - siła jonowa roztworu…
…, przy której występuje maksimum absorpcji ( ) fioletu krystalicznego. Wszystkie pomiary wykonaliśmy przy tej długości fali.
Długość fali: 590 [nm]
Roztwory bazowe: 1M KNO3 0,1 M NaOH
0.03 [g/dm3] (CH3)6N3C19H12)-fiolet krystaliczny
W pierwszej części ćwiczenia wyznaczymy krzywą kalibracyjną, mierząc absorbancję roztworów wzorcowych i kreśląc zależność Abs= f(stężenie molowe fioletu).Roztwory bazowe otrzymane…
… roztworu.
4.Przykład obliczeń:
Przykładowe obliczenia stężeń i [g/l] konieczne do wykreślenia krzywej kalibracyjnej rys. 1
Dane: Fiolet krystaliczny- (CH3)6N3C19H12
= 0,03 g/dm3 V = 2ml => 0,002 dm3 0,03 - 1 dm3 i - 0,002 dm3 i (w 0,1 dm3roztw) = 0,00006 [g/l] , żeby otrzymać stężenie molowe fioletu w 1 dm3 obliczamy
0,00006 - 0,1 dm3 x - 1 dm3 x = 0,0006 [g/l]
I. Krzywa kalibracji.
Tabela 1.Wartości…
…, która wyrażona jest wzorem:
(11)
2.Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie doświadczalne zależności stałej szybkości reakcji fioletu krystalicznego z jonami wodorotlenowymi od siły jonowej roztworu, a także określenie jakiego rodzaju ładunek posiada reagujący izomer fioletu krystalicznego.
3. Przebieg ćwiczenia
Do pomiarów użyliśmy spektrofotometru, na którym odczytaliśmy długość fali…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz