Wpływ przemysłu na GOP - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ przemysłu na GOP - wykład - strona 1 Wpływ przemysłu na GOP - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wpływ przemysłu na GOP
1. Wpływ na człowieka:
Silne nagromadzenie przemysłu na tym obszarze ma wpływ na duże nasilenie chorób
nowotworowych, układu oddechowego, krótszą przeciętną długość życia, większą
umieralność noworodków a także wypadki przy pracy.
Obszar ten również narażony jest na szkody górnicze: pękanie ścian budynków,
zapadanie dróg, wyginanie torów kolejowych.
2. Hydrosfera
v Jest to obszar deficytu wody gdyż leży na dziale wodnym między Wisłą i
Odrą, poza tym charakteryzuje się bardzo dużym zapotrzebowaniem na wodę
(żyje tu ponad 4 miliony ludzi oraz zlokalizowano tu gałęzie przemysłu, który
jest wysoce wodochłonny)
v Tworzą się leje depresyjne na skutek wydobycia surowców mineralnych oraz
używania piasku podsadzkowego do wypełniania starych sztolni
v Powstają zagłębienia bezodpływowe
v 2/3 wód powierzchniowych nie nadaje się do gospodarczego wykorzystania
v brak oczyszczalni ścieków w sytuacji, gdy górnictwo i przemysł przetwórczy
produkuje ogromne ilości ścieków przemysłowych a miliony ludzi – ścieków
komunalnych. Oczyszczonych jest zaledwie 20% ścieków przemysłowych i
10% - komunalnych. Ścieki zawierają to co się produkuje, czyli: H2SO4, HCl,
fenole, chlorek wapnia, ropę. Natomiast komunalne zawierają związki
organiczne, tłuszcze, białka, węglowodany
v Większość wód to wody pozaklasowe, zaledwie kilka procent rzek mieści się
w III klasie czystości.
v Doszło do zaburzenia stosunków wodnych
v Zasolenie wód powierzchniowych słonymi wodami pokopalnianymi. Doszło
do degradacji źródeł i wód podziemnych.
3. Litosfera
v Doszło do dewastacji rzeźby poprzez: wykopy, zapadliska, niecki i zagłębienia
bezodpływowe, hałdy kopalniane i hutnicze
v Na skutek częstych tąpnięć dochodzi do przesuwania się mas skalnych oraz do
osiadania gruntu
v Powstają nasypy, groble, wyrobiska, osuwiska i szczeliny.
v Doszło do całkowitej degradacji 25% gleb, które zostały zatrute przez opady
pyłów zawierających głównie metale ciężkie, takie jak: cynk, kadm, ołów.
v Doszło do inwersji rzeźby.
4. Atmosfera – powietrze jest silnie zanieczyszczone, gdyż zlokalizowano na tym
obszarze aż 180 zakładów uciążliwych dla środowiska. 32 z nich wydziela aż 5 tys ton
zanieczyszczeń w ciągu 1 roku
v W Gop-ie powstaje 40% zanieczyszczeń gazowych i 30% pyłowych w skali
całego kraju!
v Zanieczyszczenia pyłowe – opad w mieście wynosi ponad 1000t/km2, gdy
tymczasem norma wynosi 250t. W skład pyłów wchodzi przede wszystkim
ołów (huty ZnPb). Spowodowane to jest zacofaniem technologicznym.
Pierwiastek ten jest przyczyną ołowicy, która zanieczyszcza wszystkie 4 sfery.
Oprócz Pb pyły zawierają rónież Zn, kadm, bizmut, miedź, Fe, wapń, glin,
rtęć.
v Zanieczyszczenia gazowe – siarkowodór, fenol, SO2, formaldehyd, NO, NO2,
CO, amoniak, chlor
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
v Najgorsza sytuacja panuje w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Chorzowie,
Gliwicach, Dąbrowie Górniczej oraz Katowicach
v Poza tym wiatry przynoszą również zanieczyszczenia z Niemiec i ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz