Wpływ prawa na moralność - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ prawa na moralność - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Temat 9
Wpływ prawa średniowiecznego na ówczesną moralność - skrypt
Prawo jakiegoś państwa jest to zespół, całokształt ogólnych norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez państwo, regulujących zachowania doniosłe z punktu widzenia państwa, których przestrzeganie jest zagwarantowane przez państwo.
Moralność pochodzi o łac. słowa moralis - moralny, Wg Harta, moralność to społecznie zobiektywizowane, niezinstytucjonalizowane reguły i zasady postępowania oraz standardy ocenne, których treść zrelatywizowana jest do pojęć „dobra”, „słuszności”, „sprawiedliwości”. Jest pewnym zbiorem ocen i norm, wyznawanych faktycznie przez jakąś grupę ludzi. Przez moralność można też rozumieć określone postępowanie ludzkie, podlegające ocenie moralnej. Postępowanie człowieka jest kwalifikowane przez normy i oceny moralne jako dobre lub złe, słuszne lub niesłuszne.
Ingerencja prawa w sferę moralności:
sensu largo - Przez ingerencję prawa w sferę moralności sensu largo rozumieć można objęcie zakresem regulacji prawnej postępowania człowieka, podlegającego regulacji moralnej
sensu stricto - Poprzez ingerencję prawa w sferę moralności sensu stricto rozumieć należy regulowanie prawem spraw kontrowersyjnych moralnie i społecznie w danym społeczeństwie, kulturze lub czasie. W tym ujęciu ingerencja polega nie tylko na wymuszaniu lub narzucaniu przez prawo zasad perfekcjonistycznych etycznie, ale także na uczynieniu przedmiotem swej regulacji i działania, na trzech poziomach porządku prawnego (tworzenie, stosowanie i wykładnia prawa). Wpływ prawa na moralność
Prawo generuje i kształtuje w długich historycznych okresach swojego rozwoju i działania normy i oceny moralne, postawy moralne i świadomość moralną społeczeństwa.
Prawo kształtuje i modyfikuje zastane oceny moralne.
Prawo wpływa w sposób istotny na uznawanie i przestrzeganie norm moralnych
Prawo i świadomość prawna oddziaływają na kształtowanie się świadomości moralnej.
Ogólnie w średniowiecznej kulturze chrześcijańskiej istniał wyraźny rozdział prawa od moralności.
Wpływ prawa i mentalności ludzi średniowiecza na ówczesną moralność był ogromy, odnosił się do każdej sfery życia społecznego. Jednakże bardzo często odwoływano się do prawa niepisanego - do zwyczaju, opartego na powtarzających się aktach publicznych i pokojowych, które początkowo nie spotykały się ze sprzeciwem.
Prawo było najwyższą wartością średniowiecza, ponieważ obejmowało wszystkie dziedziny ówczesnej cywilizacji i wszystkich ludzi w niej żyjących, tworząc jednocześnie więź między nimi.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz