Wpływ kataklizmów wywolanych przez człowieka - osuszanie bagien - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wpływ kataklizmów wywolanych przez człowieka - osuszanie bagien - wykład - strona 1 Wpływ kataklizmów wywolanych przez człowieka - osuszanie bagien - wykład - strona 2 Wpływ kataklizmów wywolanych przez człowieka - osuszanie bagien - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Kataklizm a co to takiego? Słowo to pochodzi od greckiego „kataklysmós” co znaczy „powódź”, „potop”. Jednak co nazywamy kataklizmem dzisiaj? Słowa „kataklizm” możemy oczywiście używać w przenośni, na określenie klęski spowodowanej przez ludzi. Osuszanie bagien
Są to ekosystemy podmokłe strukturalnie i funkcjonalnie, stanowią formy przejściowe między ekosystemami typowo lądowymi i typowo wodnymi, zwykle usytuowane są na ich pograniczu. Ogólnie mówiąc mokradła definiowane są jako tereny, gdzie nasycenie wodą jest czynnikiem determinującym właściwości gleby, typy roślin oraz typy zwierząt. Mokradła są miejscem bytowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Pojęcie bagien jest równoznaczne z takimi określeniami jak błota, mokradła, moczary, topieliska, grzęzawiska, chrapy, biele.
Bagna pełnią wiele funkcji w środowisku. Do najważniejszych funkcji mokradeł należą:
hydrologiczna - regulują obieg wody w otoczeniu; znakomity magazyn wody. Regulują przepływ wody w rzekach i osłabiają niszczące działanie powodzi 
przyrodnicza - są ostatnimi naturalnymi (torfowiska) i prawie naturalnymi (łąka i pastwiska) krajobrazami w naszym kraju. Złoża torfu magazynują węgiel co pozwala na redukcję zanieczyszczeń CO2. Ostoja dla dziko żyjących roślin i zwierząt. Są miejscem turystyki przyrodniczej. Oczyszczanie wód.
gospodarcza - Są miejscem występowania roślin leczniczych np. tatarak, borówka brusznica, prawoślaz lekarski. Wydobywanie torfu. Na bazie torfu produkuje się lecznicze preparaty np. biostymulatory wzrostu.
kulturowa - kolebka kulturowa społeczności szyitów. Są naturalnym archiwum przeszłości - zarówno naturalnej i antropogenicznej. Miejsca mistyczne dla starożytnych kultur.
Przyczyny osuszania:
Rolnicza
Systemy melioracyjne buduje się dla poprawy warunków wodnych w glebie, co w zamiarze inwestorów ma dostosować teren dla rolnictwa oraz zwiększać plony. W warunkach polskich systemy takie powstawały często na terenach podmokłych w celu ich osuszenia, a tym samym zamiany zróżnicowanych ekosystemów bagiennych na monokultury rolnicze.
Regulacja rzek
Podstawowym celem regulacji rzek jest:
tworzenie warunków dla intensywnej gospodarki rolnej
przystosowanie rzek do wymagań żeglugi
zabezpieczenie przed powodzią
    Regulacja rzek i zabudowa terenów w ich sąsiedztwie doprowadziła do tego, że w dolinach rzecznych zanikły liczne środowiska wodne i błotne, takie jak drobne zbiorniki wodne, starorzecza i mokradła. Zginęły także zasilające je biocenozy, zubażając regionalne zasoby różnorodności biologicznej.
    Budowa zbiorników zaporowych oraz innych obiektów i urządzeń hydrotechnicznych bez uwzględnienia stosownych wymogów wywołuje zaburzenia funkcjonowania ekosystemów wodnych i przybrzeżnych oraz niekorzystne zmiany struktury gatunkowej.

(…)

… pokłady torfu ulegają degradacji. Gleba ulega przesuszeniu i murszeje. Teren traci walory przyrodnicze, a dotychczasowa roślinność zostaje wyparta przez łąki trawiaste lub trawiasto-ziołowe. Oszacowano, że aby zatrzymać degradację odwodnionych w przeszłości użytków zielonych, w Polsce powinno jak najszybciej powstać około 70 tys. zastawek.
Przesuszony torf jest bardziej narażony na pożary. Mają one charakter antropogeniczny (wypalanie pobliskich łąk) lub naturalny (wyładowania atmosferyczne). Jednak główną przyczyną jest zawsze przesuszenie gleby. Pożary te są szczególnie niebezpieczne gdyż praktycznie ich ugaszenie nie jest możliwe. Torf pali się czasem nawet do kilkunastu metrów w głąb profilu glebowego.
 Jednym z największych zagrożeń życia płazów jest zanikanie dogodnych miejsc rozrodu…
… emituje mniej SO2 niż węgiel. Bilans emisji CO2 jest zerowy ponieważ podczas spalania do atmosfery oddawane jest tyle CO2 ile wcześniej rośliny pobrały z otoczenia.
Konsekwencje osuszania
Rolnicza
Zabiegi melioracyjne w ostatnich dziesięcioleciach służyły jedynie powiększaniu areału produkcji rolniczej. Drenowanie, nadmiernie uwilgotnionych obszarów powoduje wydłużenie okresu wegetacyjnego, poprawę…

W wielu miejscach woda płynie teraz przez ląd zbyt gwałtownie, powodując powodzie i susze, jednocześnie nie dając rady napełnić odpowiednio warstw wodonośnych. W naszych torfowiskach zmagazynowanych jest ok. 35 mld m3 wody. Stanowią one naturalną „gąbkę”, która wchłania nadmiar wody zapobiegając powodziom i oddaje ją w czasie suszy.Osuszanie i zanikanie torfowisk powoduje przyspieszanie odpływu wód wezbraniowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz