Wnioski z eksploatacji systemu GPS

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wnioski z eksploatacji systemu GPS - strona 1

Fragment notatki:

Wnioski z eksploatacji systemu GPS W czasie wykonywania pomiarów współczynnik HDOP przyjmował wartości w  przedziale od 1,2 do 2,3 .Nie zdarzyło się by współczynnik osiągnął wartość  powyżej 4 (nawet w czasie normalnej eksploatacji odbiornika w morzu).Zauważyć  można ,że w obserwacjach gdzie HDOP przyjmowało względnie duże wartości  (San Juan ok.2,3  i Halifax ok.1,7 ) błędy średniokwadratowe 95% przekroczyły  dopuszczalny błąd pozycji systemu GPS równy 100 m ( odpowiednio ok.109m i  ok.102m ).Porównując wartości HDOP z rozmieszczeniem satelitów widać , że  wartości te są najmniejsze gdy trzy satelity znajdują się na wysokości 20 °-30° a różnica azymutów wynosi ok.120 ° zaś czwarty satelita ma wysokość 75°-90°.  Według takiego kryterium odbiornik starał się wybierać satelity do obliczenia  pozycji. Pozostałe wartości błędów średniokwadratowy zawierają się w przedziale od 57 m  do 99 m.  Drugim istotnym czynnikiem mającym wpływ na dokładność pozycji jest efekt  jonosferyczny (Ionospheric Error Delay).Porównując błędy średniokwadratowe  pomiarów w czasie nocy i w czasie dnia widzimy , że były one mniejsze w nocy .  Szczególnie widoczne jest to dla pomiarów przeprowadzonych w jednym porcie o  różnych porach . Otrzymane wyniki mają potwierdzenie w teorii , gdyż negatywny  wpływ jonosfery na dokładność pozycji jest większy podczas dnia . Podczas pomiarów przeprowadzonych w Three Rivers na odbiorniku Furuno  pozycja była obliczana na podstawie obserwacji sześciu satelitów . Odbiornik nie podawał dokładności pozycji zaś zamiast współczynika HDOP wyświetlał DOP . Współczynnik ten przyjmował wartości w zakresie od 1,8 do 2,9 , a pomiaru doko- -nano w czasie dnia .Mimo to błąd średniokwadratowy 95% wyniósł zaledwie 59m.  Widać przez to jak korzystny wpływ na dokładność ma większa liczba satelitów , z  których obliczana jest pozycji . Porównując wyniki pomiarów w Corner Brook widzimy duże różnice odległości  pozycji średniej od pozycji odniesienia .Pierwszy pomiar z 16.05.99 jest poprawny.  Natomiast pomiar z 18.04.99 obarczony jest błędem grubym . Po wykonaniu serii  statek został przesunięty wzdłuż kei , zaś na mapie zaznaczona była wyłącznie po- -zycja po przesunięciu , gdyż tam zazwyczaj cumowano . Tak więc powstała różni- -ca jest skutkiem mojego niedopatrzenia . O ile błąd średniokwadratowy 95% w większości  pomiarów mieścił się w grani- -cach dokładności gwarantowanych przez właściciela systemu GPS , tak odległości między pozycjami średnimi a pozycjami rzeczywistymi tylko w czterech pomiarach były mniejsze niż 100 m .Odległość ta obliczana była ze wzoru :

(…)


między pozycjami średnimi a pozycjami rzeczywistymi tylko w czterech pomiarach
były mniejsze niż 100 m .Odległość ta obliczana była ze wzoru :
D=
∆ϕ
∆ϕ = ϕ
od
2
+ (∆ λ ⋅ cos ϕ sr ) ⋅ 1852m
−ϕ
sr
∆ λ = λ od − λ sr
gdzie ∆ϕ , ∆λ są wyrażone w minutach i częściach setnych minuty .
Wielkość D możemy uznać jako błąd bezwzględny pomiaru dokładności systemu
GPS . Głównym czynnikiem mającym wpływ na jego wielkość jest różnica w przyjętych układach odniesienia . Pozycje spisywane z odbiorników obliczane były we
wszystkich przypadkach w układzie WGS-84 , natomiast większość map sporzą-dzono w oparciu o elipsoidę WGS-72 i nie podano poprawki satelitarnej .
Podsumowywując należy stwierdzić , że system GPS jest obecnie najpopularniej-szym sposobem określania pozycji w nawigacji morskiej . Powodem tego jest jego
wysoka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz