Włochy - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Włochy - omówienie - strona 1 Włochy - omówienie - strona 2 Włochy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział X - Włochy Historia 476 - detronizacja Romulusa Augustulusa/upadek zwierzchnictwa cesarskiego
493 - Ostrogoci w sojuszu z Bizancjum zakładają w Italii własne państwo
536 - 555 - odzyskanie znacznej części Italii przez Bizancjum
VI - VII w. - najazdy Longobardów i zajęcie przez nich znacznej części Italii/ oprócz Egzerchatu Raweńskiego oddzielny okręg administracyjny utrzymany przez cesarstwo
Zwycięstwo Pepina Małego nad Longobardami i powstanie państwa Kościelnego, które utrzyma się do 1870r.
774 - podbój Królestwa Longobardów przez Karola Wielkiego
843 - traktat w Verdun/ Lotariusz władca Włoch
961 - Koronacja Ottona I na króla Włoch i przyjęcie tytułu cesarskiego XI w . - przywileje cesarskie dla miast włoskich (m.in. Piza, Genua, Mediolan)
Mia sta Skutki rządów germańskich we Włoszech - ruina kraju
- gospodarcze wyniszczenie
- upadek miast włoskich
Upadek rzymskiego ustroju municypalnego. - przestały działać kurie miejskie, ich funkcje przejmowali biskupi i urzędnicy cywilno-wojskowi
Wzrost roli biskupów w miastach włoskich - uprawnienia sądowe i administracyjne (uzyskane od cesarzy bizantyjskich) Przywileje Karola Wielkiego dla biskupów Wyjęci spod władzy hrabiów
Uprawnienia administracyjne przechodziły na urzędników powoływanych przez biskupów
Uzyskali wyższe sądownictwo (najwyższa instancja)
Swoboda w rozporządzaniu finansami miasta
Uprawnienia dla biskupów za rządów Ottona I Prawo sądownictwa
Administracja
Pobór opłat celnych
Prawo bicia monety
Narastanie sprzeczności między biskupami a mieszkańcami miast na tle religijnym, ekonomicznym i politycznym Osłabienie władzy biskupów w miastach Spór o inwestyturę
Walka papiestwa z cesarstwem
1.1 Rozwój komun miejskich Geneza emancypacji miast włoskich Tworzenie tajnych związków
Uniezależnienie się od władzy biskupa lub hrabiego Dojście do władzy niższych klas ludności
Biskupi zostali pozbawieni swych uprawnień (w wyniku krwawych walk)
Spór między cesarstwem i papiestwem
Wewnętrzne walki w kościele
Powstanie komun miejskich Ludność, która przejmowała władzę tworzyła nowy organ samorządu miejskiego „komunę miejska”
Uprawnienia Komuny Posiadała suwerenność polityczna
Prawo stanowienia własnych norm prawnych (statutów)
Prawo swobodnego wybierania swoich organów ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych


(…)

…, która przejmowała władzę tworzyła nowy organ samorządu miejskiego „komunę miejska”
Uprawnienia Komuny
Posiadała suwerenność polityczna
Prawo stanowienia własnych norm prawnych (statutów)
Prawo swobodnego wybierania swoich organów ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych
Communitas civium Mieszkańcy miast wyróżniająca się pochodzeniem, pozycją społeczną, bogactwem (rycerstwo i patrycjat) Fazy ustroju komun włoskich Okres konsularny (XI - XII w.)
Okres rządów podesty (XII - XIII w.)
Okres cechowy (XIII - XIV w.)
1.2 Okres rządów konsulów
Ogólne zebranie obywateli - parlament - główny organ miasta decydujący w sprawach ważnych, w jego skład wchodzili wszyscy obywatele a) Parlament
- stanowił ustawy
- wybierał organy wykonawcze i sądowe
- decydował o wojnie i pokoju - decyzje zapadały większością głosów
b) Rada Wielka - złożone z 300-500 członków, wybierani spośród patrycjatu
- pozostałe uprawnienia
- decyzje zapadały większością głosów
- powoływała od 2 do 21 konsulów i Radę Mniejszą
c) Rada Mniejsza
- organ doradczy i kontrolujący konsulów
- współdziałała z konsulami
d) Konsulowie
- naczelna władza wykonawcza
- władza w sprawach karnych
- przedkładali projekty ustaw parlamentowi
- naczelne dowództwo…
… i karnego
uznanie zwierzchności miast nad terytoriami pozamiejskimi
prawo do utrzymania własnego wojska i budowy fortyfikacji
prawo pobierania ceł
prawo zawiązywania związków z innymi miastami oraz zawierania traktatów
1.3 Okres rządów podesty
Aby zapobiec dalszej dezintegracji władzy, w niektórych miastach włoskich powierzono całą władzę konsularną jednemu konsulowi, aby główny organ wykonawczy stał…
… powoli tracić od końca XII w. przez kontrolę Senatu i Rady Dziesięciu. Królestwo Sycylijskie
2.1 Geneza Królestwa Sycylijskiego
Panowanie Normanów, którzy pojawili się tam na wezwanie Longobardów do walki z Bizancjum i na wezwanie Bizancjum do walki z Arabami. W czasie wojen Normanowie zdobyli znaczny obszar ziem (Sycylie i południowy obszar Italii) , które zostały im nadane jako lenno przez papieża Mikołaja II w 1059 roku. Roger II bratanek Tankreda de Hauteville zjednoczył wszystkie ziemie opanowane przez Normanów, nadał ostateczny kształt nowemu państwu. Zjednoczona, silna monarchia obejmująca Sycylię, Kalabrię i Apulię przyjęła w 1130r. nazwę Królestwa Sycylii. 2.2 Ustrój polityczny
Organizując swoje państwo Normanowie korzystali z wzorów arabskich i bizantyjskich, wprowadzając rozwiązania…
…, Polityka Fryderyka II wobec Kościoła
- Kościół został pozbawiony władzy sądowej nad osobami świeckimi
- herezje miały być ścigane przez państwo - zakaz darowizn na rzecz Kościoła
- zasada pełnej wolności religijnej dla innowierców
Rozbudowany aparat policyjny
- władca stał na straży bezpieczeństwa wewnętrznego
- zakaz pomocy własnej w dochodzeniu sprawiedliwości
- zabronione były pojedynki i wojny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz